Učiteľ základnej umeleckej školy - Hudobný odbor - Akordeón/keyboard

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky podľa Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky 437/2009 Z.z. z 20. októbra 2009:

- Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v hudobnom odbore, vysokoškolské štúdium hudobnej pedagogiky s ukončeným štúdiom konzervatória     s absolutóriom

- Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore hra na hudobnom nástroji, hudobná náuka a skladba pre 1. a 2. stupeň základných umeleckých škôl

- Vyššie odborné vzdelanie - štúdium konzervatória ukončené absolutóriom v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore

Termín nástupu do práce: 1. september 2018

 

Žiadosť o prijatie na uvedené pozície  posielajte doporučenou poštou na adresu:

Cirkevná spojená škola, Dlhé hony 3522/2, 058 01 Poprad do 31. 7. 2018.

Následne Vás pozveme na osobný pohovor.

Kontaktné t.č. 0901 735 123

 

Kontakt

  • Základná škola Štefana Mnoheľa
    Dlhé hony 3522/2
    058 01 Poprad
  • 052/7721389


Ďakujeme našim sponzorom