Základné informácie Pokyny pre stravovanie Dotácia na stravu pri hnotnej núdzi a životnom minime Smernica školského stravovania Zmluvy, faktúry, objednávky

Základné informácie

 

OZNAM

 

Oznamujem rodičom a stravníkom školy, že na základe dodatku k Smernici o školskom stravovaní sa od 1. januára 2015 mení výška poplatku za stravu nasledovne:

  1. stupeň (1. – 4. ročník ZŠ)                      1,05                       mesačný poplatok          21,00 €
  2. stupeň (5. – 9. ročník ZŠ)                      1,11                       mesačný poplatok          22,20 €

      gymnázium                                              1,22                       mesačný poplatok          24,40 €

Prosím, aby ste si mesačné platby upravili na základe uvedenej informácie.

 

Vedúca školskej jedálne oznamuje stravníkom, že prihlásiť sa na stravu na školský rok 2017/18 a zároveň sa informovať ohľadom aktuálneho stavu na ich stravnom účte sa môžu od 25. augusta 2017 na e-mailovej adrese: jedalen@scspp.sk.

Zároveň upozorňuje na zmenu systému stravovania prostredníctvom čipového systému. Na zakúpenie čipového kľúča je potrebné doniesť na začiatku šk. roka v hotovosti 3 €. Čipový kľúč môže slúžiť žiakovi počas celého obdobia štúdia na škole.

V prípade neuhradenia zálohovej platby  na  stravu žiakovi strava nebude poskytnutá.

 

 

 

Súčasťou Spojenej cirkevnej školy v Poprade je školská jedáleň, ktorá bola zriadená v roku 2003. Jedáleň má kapacitu 420 stravníkov denne. Materiálno-technické vybavenie po finančnej stránke zabezpečuje zriaďovateľ z prostriedkov štátneho rozpočtu. Na základe zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení; so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby.  

 

 

 

 

Základné informácie                                       

Telefón:                                052/7721389

Vedúca ŠJ:                         

                                              jedalen@scspp.sk

Hlavná kuchárka:              Monika Makovská

Pracovníci v prevádzke:    Magdaléna Laufová

                                             Dagmar Labudová

 

Obedy sa vydávajú v čase od 11:40 do 14:15. V mimoriadnych prípadoch (koniec školského roka, celoškolské akcie a podobne) riaditeľ školy vopred oznámi zmenu v čase vydávania obedov.

 

Kontakt

  • Základná škola sv. Jána Pavla II.
    Dlhé hony 3522/2
    058 01 Poprad
  • 052/7721389


Ďakujeme našim sponzorom