Kalendár podujatí

jún 2018

 

29.5.-8.6.

Zápis do ZUŠ J. Silana pre verejnosť

Mgr. Klein

31.5.

Najsvätejšie Kristovo Telo, celá škola, sv.omša o 8.30 v kostole CaM

ThLic. Nákačka , PhD.

1.6.

Vyhodnotenie testu Profesijnej orientácie III. AG

Antaš, Ing. Gabonayová

4.6.-5.6.

Duchovná obnova 7.A

ThLic. Nákačka , PhD, Mgr. Horáková

5.6.-6.6.

Duchovná obnova 8.A

ThLic. Nákačka , PhD,Ing. Martinková

4.6.-8.6.

Škola v prírode, 3.A-4.A

Mgr. Babičová, Mgr. Dikant

8.6.-10.6.

CINEMA – Celoštátna prehliadka Nitra

Ing. Gabonayová

8.6.

Tatranská galéria III. AG

Mgr. Vagašová

8.6.

Skúška priečnych fláut-súbor

Franková, Mgr. Rošková

11.6.

Verejný koncert ZUŠ

Mgr. Klein

14.6.

Koncert Košice

Franková, Mgr. Rošková

15.6.

Skúška zobc. fláut - súbor

Franková, Mgr. Rošková

18.6.

Absolventský koncert ZUŠ

Mgr. Klein

21.6.

Absolvenský koncert Letná v Dome kultúry-súbor priečnych fláut

Franková, Mgr. Rošková

21.6.

Porada ZS o 14.00 hod. v zborovni Gymnázia

Ing. Krajňáková

22.6.

3.AG Exkurzia Ochrana ŽP/Bachled.dolina-chodník/

Mgr. Špinerová

22.-24.6.

Výlet turist. krúžku do Salzburgu

ThLic. Nákačka , PhD.

22.6.

Porada ZUS o 9.00 hod. v jazyk. učebni

Ing. Krajňáková

22.6.

Porada Gymnázium o 13.30 hod. v zborovni Gymnázia

Ing. Krajňáková

25.6.

Testovanie Proforient pre žiakov 8. ročníka

Mgr.Martinková

25.6.

Triedny flautový koncert

Franková, Mgr. Rošková

25.6.

3.AG  Tatranská Lomnica do 13.00

Mgr. Špinerová

25.-26.6.

Školský výlet I. AG

Mgr. Vagašová

26.6.

Dopravné ihrisko, 1. a 2.r.

Mgr. Mašlonková, Mgr. Raševová

28.6.

Koncoročná sv. spoveď, rozlúčka so žiakmi 9.r.

ThLic. Nákačka , PhD.

29.6.

Záver školského roka, sv. omša, odovzdávanie vysvedčení

Ing. Krajňáková

Priebežne

Besiedka so žiakmi 1.r. a ich rodičmi

Mgr. Mašlonková

Priebežne

IT Academy

Ing. Gabonayová

Priebežne

ENGLISHGO - gymnázium

Mgr. Špinerová

 

 

máj 2018

 

dátum

názov podujatia

Zodpovedná osoba

23.4. - 4.5.

Plavecký výcvik, 3. roč. ZŠ

Mgr. Dikant

2.5.

Sv. omša 1. - 6. roč. ZŠ

ThLic. Nákačka, PhD

2.5. - 4.5.

Konferencia Združenia katolíckych škôl Slovenska v Starej Lesnej

Ing.  Krajňáková

4.5.

Literárna exkurzia Kežmarok, (Lýceum, kostoly, hrad) I.AG, III.AG

PaedDr. Kleinová

7.5. pondelok

Pracovná porada ZŠ a G o 14.15 v MMU

Koncoročná klasifikačná porada, IV.r. gymnázia, o 14.45 v MMU

PaedDr. Gavorová

PaedDr. Kleinová

8.5. - 14.5.

Katholischentag, Munster - SRN, účasť vybraných žiakov gymn.

ThLic. Nákačka, PhD

10.5.

Nanebovstúpenie Pána, celá škola, sv.omša o 8.30 v kostole CaM

ThLic. Nákačka, PhD

14.5.

1. termín (1.kolo) prijímacích skúšok na gymnázium

Ing. Holigová

14.5. - 18.5.

Akademický týždeň pre maturantov

-

15.5.

Adorácia, 5.roč. ZŠ o 7.35 v kaplnke

ThLic. Nákačka, PhD

16.5.

Sv. omša 7. - 9. roč. ZŠ

ThLic. Nákačka, PhD

17.5.

2.termín (1.kolo) prijímacích skúšok na gymnázium

Ing. Holigová

18.5.

Výchovný koncert - ZUŠ pre žiakov ZŠ Š. Mnoheľa

Mgr. Klein

20.5.

Sviatosť birmovania, 9.roč. ZŠ

Ing. Koštrnová

21.5. - 23.5.

IČ MS - Interná časť maturitnej skúšky 2018

PaedDr. Kleinová

21.5. - 22.5.

Kurz ochrany života a zdravia pre III.r. G

Mgr. Stromko

22.5.

Výchovný koncert - ZUŠ pre žiakov ZŠ Jarná

Mgr. Klein

24.5.

Výchovný koncert -  ZUŠ pre  ZŠ Mládeže a Dostojevského

Mgr. Klein

25.5.

Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení,

Sv.omša o 8.30 v kostole CaM -  gymnázium a 8. a 9. ročník ZŠ

Ing. Krajňáková, PaedDr. Kleinová

Mgr. Klein

27.5.

Prvé sväté prijímanie 3. roč.

Ing. Koštrnová

28.5.

Zápis do ZUŠ pre kmeňových žiakov našej školy

Mgr. Klein

29.5. - 8.6.

Zápis do ZUŠ J. Silana pre verejnosť

Mgr. Klein

31.5.

Najsvätejšie Kristovo Telo, sv. omša o 8.30 v kostole CaM

ThLic. Nákačka, PhD

Priebežne

Slovenské hrady a zámky, dvojjazyčne v SJL a ANJ

Mgr. Špinerová

Priebežne

Loretánske litánie v máji o 8.00 cez školský rozhlas

Ing. Koštrnová

Priebežne

Potulky lesom s moderátorom Jozefom Kubánym

Vych. Šimková, Mgr. Babičová, Mgr. Dikant

Priebežne

Viem, čo zjem - pokračovanie Projektu  pre 3. až 6. roč.

Mgr. Raševová

Priebežne

Zber papiera

Ing. Koštrnová

Priebežne

IT Academy

Ing. Gabonayová

 

 

Apríl 2018

 

Dátum

Názov podujatia

Zodpovedná osoba

29. 3. – 3. 4.

Veľkonočné prázdniny, vyučovanie sa začína 4. apríla

               

3. 4. – 6. 4.

Zápis detí do 1. roč. ZŠ Š. Mnoheľa

PaedDr. Gavorová

7. 4.

Súťaž ..A slovo bolo u Boha..

Mgr. Špinerová

9. 4.

Sv. omša -  I.AG, II.AG

ThLic. Nákačka , PhD

9. 4.

¾ ročná klasifikačná porada o 14.00  ZŠ

PaedDr. Gavorová

10. 4.

¾ ročná klasifikačná porada o 14.15 Gymnázium

PaedDr. Kleinová

13. 4.

¾ ročná klasifikačná porada ZUŠ

Mgr. Klein

9. 4. – 14. 4.

Školský zájazd Paríž - Londýn

Ing.Holigová, Mgr.Špinerová

16. 4.

Scratch Cup – školské kolo

Ing. Gabonayová

16. 4.

Rodičovské združenie triedne

16.00 1. st. ZŠ, 16.30 2. st. ZŠ,

17.00 Gymnázium.

Konzultácie  sú v čase od

16.30 -18.30

Triedni učitelia

2. 5. – 4. 5.

Združenie riaditeľov katolíckych škôl

 

13. 5. – 17. 5.

Prijímacie skúšky na gymnázium

 

21. 5. – 22. 5.

Interná časť maturitnej skúšky 2018

 

 

Marec 2018

 

Dátum

Názov podujatia

Zodpovedná osoba

26.2. - 2.3.

Jarné prázdniny, vyučovanie sa začína 5.3. /pondelok/

      -

5.3.

Sv. omša – 1.- 6. roč. ZŠ

ThLic. Nákačka, PhD

6.3.

Adorácia v kaplnke

7.35 – 7.r. ZŠ

ThLic. Nákačka, PhD

6.3.

Prezentiáda - škol. kolo

Ing. Gabonayová

8.3.

Návšteva knižnice – 1. roč.

Mgr. Mašlonková

9.3.

Krížová cesta piatok 2. hod.

ThLic. Nákačka, PhD

12.3.

Sv. omša  – 

III.roč., IV.roč. G, 1.hod.

ThLic. Nákačka, PhD

13. - 14.3.

Pytagoriáda mat. súťaž

okresné kolo

Mgr. Neslušanová

13.3.

EČ a PFIČ zo SJL

PaedDr.Kleinová

14. 3.

EČ a PFIČ z cudzích jazykov

PaedDr.Kleinová

15 .3.

EČ a PFIČ z matematiky

PaedDr.Kleinová

16.3.

Krížová cesta piatok 3. hod.

ThLic. Nákačka, PhD

15.3.

„Z rozprávky do rozprávky...“ DOD ZŠ , aktivity pre žiakov ZŠ a budúcich prváčikov

Mgr. Mašlonková

19.3.

Sv. omša  –  7.-9.  roč. ZŠ

ThLic. Nákačka, PhD

19.3.

Klokan – mat. súťaž

Mgr. Neslušanová

20.3.

Súťaž o najlepší preklad

Ing.Michalová, Ing.Holigová, Mgr.Špinerová

21. 3.

Testovanie 9

Ing. Martinková

21.3.

Biblická olympiáda - Gymnázium

ThLic. Nákačka, PhD

22.3.

Biblická olympiáda - ZŠ

Ing. Koštrnová

27.3.

Hviezdoslavov Kubín 

okresné kolo

PaedDr. Kleinová

 

Návšteva podtatranskej knižnice 4. roč.

Mgr. Babičová

 

Návšteva školy pre nevidiacich v Levoči – 2. A.

Šimková, Mgr. Raševová

29.3. - 3. 4.

Veľkonočné prázdniny - vyučovanie sa začína

4. apríla

 -

3.4. - 6.4.

Zápis detí do 1. roč. ZŠ

 

7.4.

Súťaž ..A slovo bolo u Boha..

Mgr. Špinerová

9.4.

Sv. omša -  I.AG, II.AG

ThLic. Nákačka, PhD

9.4. - 14.4.

Školský zájazd

Paríž - Londýn

Ing.Holigová, Mgr.Špinerová

16.4.

Scratch Cup – školské kolo

Ing. Gabonayová

 

Február  2018

 

Dátum

Názov podujatia

Zodpovedná osoba

1.2.

Karneval pre deti ZŠ,  Fašiangový deň – Gymnázium

Netradičné účesy

PaedDr.Gavorová, Mgr.Vagašová, p.Šimková

2.2.

Polročné prázdniny

         

6.2.

 Sv. omša -  I. AG, II. AG

ThLic. Nákačka, PhD

6.2.

Adorácia v kaplnke -  8. roč. ZŠ o 7.35 hod.

ThLic. Nákačka, PhD

7.-8.2.

Duchovná obnova, 9.A

Stromko, p. kaplán

7.2.

Krajské kolo OSJL

PaedDr. Kleinová

8.2.

Súťaž Palma Junior 2. kolo – 14.00-16.30 ZŠ, GYM

Ing. Gabonayová

8.- 9.2.

Duchovná obnova 3. AG

Mgr.Špinerová,

ThLic. Nákačka, PhD

9.2.

Matematická súťaž - Klokanko

Mgr. Babičová

12.2.- 16.2.

Lyžiarsky kurz CGPOU, Vikartovský mlyn, – 1.r. gymnázium

Mgr. Stromko,

Ing. Michalová

14.2.

Popolcová streda - Sv. omša o 8.30 v CaM, ZŠ a GYM

ThLic. Nákačka, PhD

14.2.

Popolcová streda Spoločná sv. omša o 8.30 v kostole CaM

ThLic.Nákačka, PhD.

16.2.

Krížová cesta -  1. hod.

ThLic. Nákačka, PhD

20.2.

Krajské kolo – Ek. olympiáda

Vagašová

22.2.

Exkurzia Kežmarok, II.r. gymnázium

Vagašová

22.2.

Sv. omša  –  1.- 6. roč. ZŠ

ThLic. Nákačka, PhD

19.2.- 23.2.

Lyžiarsky výcvik – 7.r. ZŠ

Mgr. Stromko

23.2.

Krížová cesta - 2. hod.

ThLic. Nákačka, PhD

26.2.- 2.3.

Jarné prázdniny, vyučovanie sa začína 5.3. /pondelok/

      

5.3.

Sv. omša  –  7.- 9. roč. ZŠ

ThLic. Nákačka, PhD

15.3. o15:00

„Z rozprávky do rozprávky...“ aktivity pre žiakov ZŠ a budúcich prváčikov

Mgr. Mašlonková

 

 

December 2017 - Január 2018

 

Dátum

Názov podujatia

Zodpovedná osoba

December

 ..a Slovo bolo u Boha.. triedne kolo

Raševová

1. 12.

Súkromná SOŠ – Prezentácia v 9. roč. o 10.00-10.30 hod.

  Martinková

1.12.

  Odoslanie celoslovenskej súťaže Všetkovedko

Babičová

6.12.

Sv. Mikuláš – program

  Uč. 1.-5. roč.

7.12.

Podtatranská knižnica /5.A., 8.A/ 10.00 hod.

Gavorová, Kleinová

7.12.

  Zdobenie vian. stromčekov

Vych. Šimková

8.12.

Prevzatie cien

Vych. Šimková

8.12.,15.12.

Roratné sv. omše – Konkatedrála – 6.00 hod.

Koštrnová

11.12.

Vystúpenie pre dôchodcov - Xenón

Dikant - Šimková

11.12.

MO – 5 odovzdať šk. kolo

Martinková

11. -12.12.

D. O. – 4 AG.

  Nákačka, Hanišová

12.12.

  Prednáška pre 3.a 4. roč. „Viem, čo zjem“

Raševová

13.12.

  Sv. omša Gym. I.,II. AG

ThLic. Nákačka, PhD.

14.12.

  Prednáška pre 5.a 6. roč. „Viem, čo zjem“

Raševová

14. – 17.12.

Predvianočná Praha

výlet žiakov z 1.,2.,3. roč.

  Michalová

15.12.

  Vianočný koncert ZUŠ

  Mgr. Klein

17.12.

Vianočný trh pred kostolom sv. CaM /nedeľa/ od 9.30.- 12.15 hod.

 Mašlonková

17.12.

Vianočná akadémia v kostole CaM – 16.00 hod.

Horáková Lenka

20.12.

ZŠ, GYM – Kostol sv.CaM – 10.00 hod, sv. spoveď-po nej sv. omša

 ThLic. Nákačka, PhD.

21.12.

Vianočné posedenie v jedálni  pre zamestnancov - 14.00 hod.

  vedenie

22.12.

Vianočná  akadémia v škole

Horáková Lenka

22.12.

Beseda s absolventmi gymnázia o 8.00 hod. v ŠJ

  Gabonayová

23.12.-7.1.2018

Vianočné prázdniny

 

Január 2018

Tr. a šk. kolo Bibl. olympiády

  Koštrnová

8.1.

  ZŠ a GYM – Novoročná posviacka školy – 8.00 hod.

 ThLic. Nákačka, PhD.

9.1.

Adorácia v kaplnke 9. Roč. ZŠ o 7.35 hod.

ThLic. Nákačka, PhD.

10.1.

  Sv.omša 1.-6.roč. ZŠ

ThLic. Nákačka, PhD.

20.1.

..a Slovo bolo u Boha.. krajské kolo

Birčáková

23.1.

  Klasifikačná porada ZŠ za 1. polrok šk.roka 2017/18

Gavorová, Krajňáková

24.1.

  Klasifikačná porada GYM.  za 1. polrok šk.roka 2017/18

Kleinová, Krajňáková

26.1

  Klasifikačná porada ZUŠ za 1. polrok šk.roka 2017/18

Klein, Krajňáková

31.1.

Ďakovná sv. omša, hodnotenie výsledkov žiakov za 1. polrok

ThLic. Nákačka,PhD.

 

 

November 2017

 

Dátum

Názov podujatia

Zodpovedná osoba

2.11.

Bankový systém - prednáška pre III.a IV.r. gymnázia,6.-8.h.

Mgr. Vagašová

6.- 10.11.

I-Bobor - súťaž

Ing. Gabonayová

7.11.

II.r. gymnázium, adorácia v kaplnke o 7.35 hod.

PaedDr.Birčáková

7.11.

1.-6.r. ZŠ, sv. omša, 4. hod.

ThLic. Nákačka, PhD.

8.11.

Futsal – chlapci ZŠ

PaedDr.Birčáková

9.- 11.11.

Týždeň vedy a techniky, 8.A

Ing.Martinková, Mgr.Šromeková

10.11.

Burzastrednýchškôl

Ing. Holigová,Mgr.Klein

13.11.

Godzone- veľkolepá akcia v Aréne o 18.00 hod.pre mladých,

info cez veľkú prestávku na 1.poschodí

PaedDr.Kleinová,

slovenskí aktivisti

14.11.

7.-9.r. ZŠ, sv. omša, 4. hod.

ThLic. Nákačka, PhD.

15.11.

Koncert – ľudské práva, 9.r.ZŠ, I.r.-IV.r. G

Mgr.Stromko

16.11.

Imatrikulácia, 1.r. gymnázium

Mgr.Vagašová, Mgr.Špinerová

16.11.

Pišqworky – oblastné kolo

Ing.Gabonay, Ing.Gabonayová

18.11.

Stužková slávnosť IV.A, kostol sv. Kataríny –V.Lomnica, o 17.00 h.

Mgr.Hanišová

20.11.

¼ ročná porada ZŠ, v zborovni ZŠ o 14.00 hod.

PaedDr.Gavorová

21.11.

¼ ročná porada Gymnázia o 14.15 hod. v zborovni G

PaedDr.Kleinová

21.11.

III.r.- IV.r. gymnázia, sv. omša, 4. hod.

ThLic. Nákačka, PhD.

22.11.

T5 testovanie – 5.r. ZS

Ing. Martinková

22.- 23.11.

Olympiáda – ANJ, NEJ, FRJ – školské kolo

Učitelia CJ

24. 11.

¼ ročná porada ZUŠ o 11.00 hod. v zborovni ZUŠ

Ing. Krajňáková

27.11.

Rodičovské združenie, tr.sch.16.00-1.st.ZŠ,16.30-2.st.ZS,17.00 -G

Ing. Krajňáková

28.11.

I.-II.r. gymnázia,sv. omša, 4. hod.

ThLic. Nákačka, PhD.

30.11.

Palma Junior, šk. kolo

Ing. Gabonayová

30.11.

Expert geniality show - súťaž, 1.-9.r., 1.-4.r.

Všetkovedko – súťaž, 1.-9.r., 1.-4.r.

Mgr.Neslušanová, 

Mgr. Hanišová, Mgr.Babičová

1.12.

Deň otvorených dverí - gymnázium

Ing.Holigová,PaedDr.Kleinová

Priebežne

Detský čin roka – detská porota 3., a 4., ročník ZS

Mgr.Dikant, Mgr.Babičová

Priebežne

Detský čin roka – detská porota 5., 6., 7., ročník ZS

Tr. učitelia

Priebežne

Projekt – Viem, čo zjem ZŠ

Mgr.Raševová

Priebežne

Projekt – Záložka spája školy ZŠ

Mgr. Horáková + uč. ZŠ

Priebežne

Projekt - IT Akadémia Partner – G,ZŠ

Ing. Gabonayová, Ing. Gabonay

 

 

Október   2017

Dátum

Názov podujatia

Zodpovedná osoba

2.10.

   Imatrikulácia detí 1.r. ZŠ

 Mgr. Mašlonková

3.10.

   Cezpoľný beh – okresné kolo Stredné školy

 Mgr. Olejár

4.10.

   Cezpoľný beh - ZŠ

 PaedDr. Birčáková

6.10.

   Deň úsmevu

 Mgr.Vagašová

6.10.

   Návšteva filmového predstavenia s autorom „Černobyľ“

 Ing.Martinková

9.10.

   Sv. omša 6.,7.,8. roč. ZŠ

 ThLic. Nákačka PhD.

9.10.

   Plenárne združenie ZŠ a Gymnázia

16.00 tr.sch., 16.30 plen.

 Ing. Krajňáková, zást. ZŠ.,G

10.10.

   Adorácia III.r. Gymnázium o 7.35 hod.

 ThLic. Nákačka PhD.

12.10.

   Exkurzia Martin – FYZ., DEJ, SJL, Gym

 Ing.Martinková

12.10.

   Plenárne združenie ZUŠ o 16.00 hod., potom tr.sch.

 Ing. Krajňáková, zást.ZUŠ

13.10.

   Integrácia umením UKL 2.A od 10.00 hod.

 PaedDr. Birčáková

13.10.

   Horské filmy

 Mgr.Vagašová

16.10.

   III.r. a IV.r. Gymnázium

 ThLic. Nákačka PhD.

16.10.- 20.10.

   Misijný týždeň

 ThLic.Nákačka,PhD.,Ing.Koštrnová

18.10.

   Vyhodnotenie testovania 9.A, p.Mizáková

 Ing.Martinková

23.10.

   Sv.omša  I. a II.r. Gymnázium

 ThLic. Nákačka PhD.

25.10.

   Vyhodnotenie testovania 9.A, p.Mizáková

 Ing.Martinková

19.10.

   Anglické divadlo „DK“ PP

   Mgr.Špinerová,Mgr.Rákociová

20.10.

   MATBOJ

   Mgr. Hanišová

27.10.

   Nadnárodný koncert „Integrácia“ o 10.00 hod. žiaci 3.- 9.roč ZŠ

   Mgr. Horáková

30.-31.10.

   Jesenné prázdniny /nástup do školy 2. 11./

  

Priebežne

   Projekt – Viem, čo zjem ZŠ

   Mgr.Raševová

Priebežne

   Projekt – Záložka spája školy ZŠ

   Mgr. Horáková + uč. ZŠ

Priebežne

   Zber papiera – G

   Ing. Koštrnová

Priebežne

   Projekt - IT Akadémia Partner – G,ZŠ

   Ing. Gabonayová, Ing. Gabonay

Kontakt

  • Základná škola sv. Jána Pavla II.
    Dlhé hony 3522/2
    058 01 Poprad
  • 052/7721389


Ďakujeme našim sponzorom