Novinky  |  Žiaci  |  Rodičia  |  Iné informácie  |  Ďakujeme (2%) 

    • Harmonogram prijímacieho konania

    •  

     Harmonogram zberu informácií k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2021/2022. V súlade so Zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 22. mája 2008.

     Gestor Úloha Termín
     ZŠ naplní cez program PROFORIENT dáta žiakov – vstupné doklady – a export z programu zašle do príslušného ŠVS. Týka sa škôl, ktoré nezaslali údaje do 9.7. z dôvodu neprítomnosti žiakov v školách. 9.7.2021
     Rozhodne o návrhu počtu tried prvého ročníka pre nasledujúce prijímacie konanie pre školy so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a v študijných odboroch, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v cudzom jazyku na základe medzinárodnej dohody do 30.9.2021
     ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov. Štatistiky záujmu o štúdium na SŠ sú aktualizované on-line a zverejňované na web stránke ŠVS rovnako ako i číselníky do Proforientu. 15.10.2021
     ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov do príslušných CPPPaP. do 18.10.2021
     Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu od 19.10.2021
     Zber podkladov pre Testovanie 5 a Testovanie 9 2022 15.11. - 30.11.2021
     SK Samosprávny kraj zverejní určený počet žiakov prvého ročníka stredných škôl na svojom webom sídle. do 30.11.2021
     MŠVVaŠ Zverejní rozpis počtu žiakov prvého ročníka osemročných gymnázií pre nasledujúce prijímacie konanie na svojom webovom sídle. do 30.11.2021
     ŠVS Uskutočnia zber plánov zo SŠ aj s možnosťou štúdia pre integrovaných žiakov na jednotlivé odbory. do 10.12.2021
     Doručia zber nových informácií do príslušných ŠVS – export z Proforientu. 14.1.2022
     ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. 17.1.2022
     ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do príslušných CPPPaP. 17.1.2022
     Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu. od 18.1.2022
     Zverejní kritériá na všetky odbory. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko. do 28.2.2022
     Zašlú export informácií z Proforientu do ŠVS – polročné známky všetkých žiakov. Aktualizovaný záujem o všetky školy do 3.3.2022
     ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. 4.3.2022
     Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu. od 5.3.2022
     ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP. do 8.3.2022
     ZZ Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi SŠ. do 20.3.2022
     SŠŠ Overenie športového výkonu - prvá fáza talentových skúšok na SŠŠ 21.3. - 14.4.2022
     Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ. 6.4.2022 a 7.4.2022
     Zašlú export informácií - stav podľa prihlášok na SŠ z Proforientu do ŠVS. do 10.4.2022
     ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. 14.4.2022
     ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP. do 14.4.2022
     Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu. od 19.4.2022
     Vyžiadajú si od ŠVS elektronicky informácie o prihlásených žiakoch – prostredníctvom programu PS po zaslaní rodných čísel. Po dodaní výsledkov T9 z NÚCEMu do ŠVS je možné opakovane vyžiadať informácie o prihlásených žiakoch aj s výsledkami T9. od 19.4.2022
     Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - náhradný termín. 21.4.2022 a 22.4.2022
     ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. 29.4.2022
     ŠVS Oznámi základným školám možnosť získania výsledkov T9 z internetu. Na požiadanie ZŠ odovzdá výsledky Testovania 9 v elektronickej podobe do ZŠ vo svojej pôsobnosti pre program Proforient. od 2.5.2022
     Vyžiadajú si od ŠVS elektronicky informácie o prihlásených žiakoch vrátane výsledkov T9 prostredníctvom programu PS po zaslaní rodných čísel. SŠ, ktoré nepoužívajú program PS, si stiahnu výsledky zo stránky testovanie.iedu.sk od 2.5.2022
     1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 2.5. - 3.5.2022
     SŠ tal. 1. kolo 1. termín talentových skúšok a psychodiagnostické vyšetrenie pre Stredné športové školy 4.5. - 6.5.2022
     Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu. od 5.5.2022
     ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP. do 5.5.2022
     1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 9.5. - 10.5.2022
     SŠ tal. 1. kolo 2. termín talentových skúšok a psychodiagnostické vyšetrenie pre Stredné športové školy 11.5. - 13.5.2022
     RÚŠS, SK Odvolacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok (aj talentové odbory) od 16.5.2022
     ŠVS ŠVS sprostredkuje zverejňovanie voľných miest a informácie o konaní 2. kola PS pre všetky školy SR na webe www.svs.edu.sk/miesta. od 16.5.2022
     Zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 18.5.2022
     Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ. 18.5.2022
     Zašlú do ŠVS výsledky prijímacích skúšok – zapísaných žiakov ako export z programu PS. Na portáli webu ŠVS zadajú informácie o konaní resp. nekonaní 2. kola prijímacích skúšok a voľné miesta. do 27.5.2022
     Zber záujmu žiakov štvrtých ročníkov o štúdium na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom 1.6. - 15.6.2022
     ŠVS Spracujú výsledky 1. kola prijímacích skúšok. do 3.6.2022
     Oznámia do ŠVS prijatia v autoremedúre a iné zmeny. do 3.6.2022
     ŠVS Spracujú výsledky odvolania. do 3.6.2022
     Zverejní konanie druhého kola do 6.6.2022
     ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. 8.6.2022
     ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient cez CPPPaP vo svojej pôsobnosti. od 10.6.2022
     2. kolo prijímacích skúšok. 21.6.2022
     RÚŠS, SK Odvolacie konanie po 2. kole prijímacích skúšok. od 22.6.2022
     ŠVS Spracovanie výsledkov 2. kola prijímacích skúšok. do 30.6.2022
     Zašlú ŠVS výsledky 2. kola prijímacích skúšok po zápise. do 30.6.2022
     ŠVS Spracuje výsledky odvolania. do 6.7.2022
     ZŠ naplní cez program PROFORIENT dáta žiakov – vstupné doklady – a export z programu zašle do príslušného ŠVS. do 8.7.2022
     ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov, zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. 8.7.2022
     ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient cez CPPPaP vo svojej pôsobnosti (na vyžiadanie). od 11.7.2022