Navigácia

Dotácie na stravu

 

Dňa 1.1. 2011 nadobudol účinnosť zákon NR SR číslo 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR z 08.12. 2010 (ďalej dotácie). Podľa tohto zákona možno poskytovať dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného soc. vylúčením a dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného soc. vylúčením deťom, ktoré navštevujú predškolské zariadenia alebo základnú školu a žijú v rodinách, ktorým sa poskytujú dávky v hmotnej núdzi a príspevky, alebo ktorých príjem je najviac vo výške životného minima.

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením:

Dotáciu možno poskytovať žiadateľovi na zabezpečenie stravy pre deti v predškolskom zariadení a pre deti v základnej škole.

Za stravu sa na účely dotácie na stravu považuje poskytovanie obeda a iného jedla.

Dotáciu možno poskytnúť na dieťa do 1 Eura na každý deň.

Dotácia sa poskytuje preddavkovo mesačne, a to do 25. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac.

(Upozorňujeme, že dotácia sa poskytuje iba na dni, počas ktorých sa žiak zúčastní na vyučovaní.)

Ako požiada rodič o posúdenie príjmu?

Rodič, ktorý nepoberá dávku v hmotnej núdzi a príspevky môže požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu o posúdenie príjmu na účely dotácií.

Informácie rodičovi poskytne zriaďovateľ školy (obec), úrad alebo škola, tieto inštitúcie mu poskytnú tlačivo “Vyhlásenie rodičov detí, ktorým sa neposkytuje pomoc v hmotnej núdzi”, ktoré doručí obecnému alebo mestskému úradu podľa trvalého pobytu a "Formulár na posúdenie príjmu". Rodič predloží vyplnený Formulár na posúdenie príjmu a zdokladované príjmy za posledných šesť mesiacov rozpísané po mesiacoch príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Rodič predkladá príjem do 10. dňa v mesiaci po predložení vyhlásenia a následne do 10. januára alebo do 10. augusta

Kontakt

  • Základná škola sv. Jána Pavla II.
    Dlhé hony 3522/2
    058 01 Poprad
  • 052/7721389


Ďakujeme našim sponzorom