Školský klub detí

 

                         

                

ŠKD - školský klub detí

 

V škole pracuje školský klub detí počas celého školského roka ( okrem prázdnin).

V školskom roku 2016/2017 sú otvorené 2 oddelenia, v ktorých je spolu zapísaných 40 detí z 1. – 6. ročníka ZŠ. Prvé oddelenie vedie pani vychovávateľka Mgr. Ivana Smetanová, druhé oddelenie vedie pani vychovávateľka Vladimíra Šimková.

Školský klub je otvorený ráno od 6:30 – 7:45 hod. a pokračuje od 11:40 – 17:00 hod.

V školskom klube je práca s deťmi zameraná na oddych a rozvoj ich tvorivých aktivít. Podľa počasia deti trávia čas aj vonku na školskom dvore. V klube si môžu deti napísať aj domáce úlohy pod dohľadom vychovávateľky. Ak deti navštevujú ZUŠ alebo rôzne krúžky, sú na tieto aktivity vychovávateľkou včas poslané.

 

Platba od 1. 9. 2014 :

  • Školský klub detí  - 8 € mesačne

Poplatky prosíme uhrádzať výhradne bezhotovostne - prevodom na príjmový účet školy (alebo poštovou poukážkou typu U):

  •  číslo účtu : SK92 0200 0000 0026 4895 9651                        BIC: SUBASKBX
  •   názov účtu: Cirkevná spojená škola
  • doplňujúci údaj : ŠKD, uviesť meno a priezvisko dieťaťa, obdobie, za ktoré sa platba realizuje ( napr. ŠKD-Jana Novotná-1. polrok)

 

Príspevky sa uhrádzajú v dvoch splátkach, a to za prvý polrok školského roka so splatnosťou do 25. septembra a za druhý polrok so splatnosťou najneskôr do 15. februára príslušného kalendárneho roka.

                                                     

                                                                                  

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná spojená škola Poprad - Základná škola Š. Mnoheľa
    Dlhé hony, 3522/2, 05801 Poprad
  • +421 52 7721389


Fotogaléria