Novinky  |  Žiaci  |  Rodičia  |  Iné informácie  |  Ďakujeme (2%) 

    • Nadpis

    •  

     Z podnetu verejnosti sa otvoril aj darcovský účet. Vašim darom podporujete progresívne fungovanie školy, obnovenie vybavenia tried (napr. tabule, športové potreby a pod.), techniky IKT, zriadenie laboratória, realizáciu prestavby telocvične atď.

      

     Číslo účtu:

     SK57 0200 0000 0035 2160 8656

     Variabilný symbol: 2017

     Poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda

      

     Váš darcovský príspevok predstavuje dôležitú investíciu do vzdelania Vášho dieťaťa a do rozvoja našej školy, za čo Vám patrí úprimné poďakovanie.

     O konkrétnom použití získaných prostriedkov Vás budeme priebežne informovať na webovej stránke www.scspp.sk