Novinky  |  Žiaci  |  Rodičia  |  Iné informácie  |  Ďakujeme (2%) 

    • Nadpis

    •  

     Plan_koordinatora_programu_Zelena_skola_2020-2021.docx

     Sprava_o_cinnosti_programu_Zelena_skola_-_uvod_sk._roka_2020-2021.docx

     ____________________________________________________________________________________________

      

     Školský rok 2018/2019

      

      

     Spojená škola sv. Jána Pavla II., Dolné hony 3522/2, 05801 Poprad

      

     Plán koordinátora programu Zelená škola

      

     PaedDr. Zuzana Čerkalová                                                                             šk. rok 2018/2019

      

      

     ÚVOD

      

     Program Zelená škola je medzinárodný certifikačný výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné, stredné a špeciálne školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie.

     Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene.

      

     METODIKA 7 KROKOV

      

     V programe Zelená škola sa uplatňuje praktická metodika 7 krokov. Náplňou programu je plnenie týchto 7 krokov Zelenej školy počas certifikačného obdobia (odporúčané sú min. 2 školské roky).

      

     7 KROKOV ZELENEJ ŠKOLY

     1. Vytvorenie kolégia Zelenej školy (odporúčaný termín: do konca októbra)

     • škola si ustanoví zodpovednú osobu za koordináciu programu na škole školského koordinátora/koordinátorku, ktorého/ktorej úlohou je usmerňovať aktivity školy počas certifikačného obdobia a motivovať žiakov i dospelých k spolupráci;
     • žiaci školy si vyberú svojich zástupcov do kolégia Zelenej školy tak, aby v kolégiu mali nadpolovičnú väčšinu členov;
     • členmi kolégia sú okrem žiakov (rodičov, starých rodičov) a učiteľov aj zástupcovia minimálne jednej z nasledujúcich záujmových skupín: nepedagogickí zamestnanci školy, zriaďovateľ, samospráva, mimovládna organizácia a pod.;
     • žiaci sa priamo podieľajú na plánovaní a realizácii krokov a rozhodnutí, preberajú zodpovednosť za čiastočné úlohy – kolégium by malo fungovať participatívne;
     • kolégium je hlavným koordinátorom aktivít Zelenej školy, stretáva sa podľa potreby a o svojej činnosti informuje vhodným spôsobom zvyšok školy;
     • počet členiek/členov kolégia je na zvážení školy. V prípade väčšieho počtu sa odporúča zriadenie tzv. užšieho a širšieho kolégia;
     • zoznam členov kolégia je zverejnený na školskej nástenke a internetovej stránke školy.

     2. Environmentálny audit školy (odporúčaný termín: do konca decembra)

     • environmentálny audit sa realizuje na začiatku každého certifikačného obdobia;
     • kolégium koordinuje realizáciu auditu;
     • audit sa realizuje podľa poskytnutých pracovných listov;
     • na realizácii auditu sa podieľajú najmä žiačky/žiaci, resp. pedagogický, nepedagogický personál školy;
     • povinná aj nepovinná časť pracovných listov auditu sa vypĺňa len pre prioritnú tému Zelenej školy; túto si škola vyberá na základe osobných preferencií školy;
     • ostatné časti Environmentálneho auditu (mimo vybranej prioritnej témy) odporúčame školám vyplniť pre potreby zisťovania environmentálnych dopadov školy;
     • výsledky auditu sú vhodnou formou prezentované na nástenke, prípadne internetovej stránke školy a pod.

     3. Environmentálny akčný plán (EAP) školy (odporúčaný termín: do konca februára)

     • kolégium v spolupráci s vedením školy vypracuje EAP školy minimálne pre jednu vybranú prioritnú oblasť a na celé certifikačné obdobie; pre tento účel použije vzorovú tabuľku a inštrukcie uvedené v Metodickej príručke pre školy;
     • EAP by mal byť v čo najväčšej miere vypracovaný v spolupráci so žiakmi, t. j. žiaci sa podieľajú na stanovovaní cieľov a aktivít, ktorými sa dané ciele škola snaží dosiahnuť;
     • kolégium (resp. ostatní členovia školy) má mať príležitosť navrhnúť aktivity v EAP a zapojiť širšiu komunitu (rodičia, obec, verejnosť);
     • žiaci, resp. rodičia majú mať zodpovednosť za niektoré úlohy EAP;
     • ciele EAP sú zrozumiteľne naformulované, merateľné a ich splnením na konci certifikačného obdobia sa dosiahne viditeľné zlepšenie vo vybranej prioritnej oblasti;
     • aktivity EAP sú plánované v logickej časovej následnosti s uvedením zodpovedných osôb za ich realizáciu a termínmi realizácie; počet aktivít je primeraný vzhľadom k ich časovej, realizačnej, finančnej, prípadne personálnej náročnosti;
     • EAP je čo najviac prepojený s krokom 5, t. j. obsahuje konkrétne vzdelávacie aktivity, ktoré sú v ideálnom prípade súčasťou rôznych vyučovacích predmetov;
     • kolégium zoznámilo s EAP ďalších členov školy (učiteľov, žiakov, prevádzkových zamestnancov a pod.), EAP je zverejnený na nástenke, prípadne internetovej stránke školy a pod.;
     • školská koordinátorka/školský koordinátor programu zašle po vypracovaní finálny návrh EAP svojmu regionálnemu koordinátorovi; následne bude škole EAP schválený alebo budú zaslané pripomienky a návrhy na úpravu; po zapracovaní prípadných pripomienok bude EAP schválený regionálnym koordinátorom;
     • každá škola, ktorá chce žiadať o certifikát programu Zelená škola, musí mať schválený EAP v prvom roku vybraného certifikačného obdobia – bez schváleného EAP nebude škola pripustená k záverečnému hodnoteniu;
     • podmienkou schválenia EAP sú správne zvolené aktivity, ktoré sledujú stanovený cieľ.

     4. Monitorovanie a priebežné hodnotenie plnenia akčného plánu (realizuje sa priebežne po vypracovaní EAP)

     • EAP je členmi kolégia priebežne monitorovaný a vyhodnocovaný vypĺňaním stĺpca Monitoring/Postupujeme podľa plánu?;
     • na realizácii priebežného monitoringu sa podieľajú členovia kolégia (najmä žiaci resp. pedagogický a nepedagogický personál a rodičia);
     • vyhodnotením realizovaných aktivít EAP je možné preukázať progres vo vybranej prioritnej oblasti;
     • dôvody, pre ktoré neboli splnené niektoré aktivity EAP, sú pri monitoringu vysvetlené;
     • kolégium na základe monitoringu v prípade potreby upravuje, resp. dopĺňa aktivity a indikátory v EAP.

     5. Proenvironmentálna výučba (realizuje sa priebežne)

     • škola má v rámci EAP naplánované výchovno-vzdelávacie aktivity, najmä pre prioritnú oblasť; sú začlenené viacerými formami do rôznych predmetov a ročníkov;

     6. Informovanie a spolupráca (realizuje sa priebežne)

     • kolégium zoznámi všetkých žiakov a personál školy s programom Zelená škola;
     • škola informuje celú školskú a širšiu komunitu o realizácii aktivít v rámci programu Zelená škola prostredníctvom viditeľne umiestnenej informačnej nástenky, internetovej stránky školy (špeciálna sekcia stránky venovaná programu Zelená škola) alebo iných mediálnych kanálov;
     • informácie o realizácií aktivít v rámci programu sú pravidelne aktualizované;
     • všetci v škole boli oboznámení s výsledkami environmentálneho auditu, EAP, priebehom monitoringu a hodnotenia, Ekokódexom (výsledky sú zverejnené minimálne na viditeľne umiestnenej nástenke v škole);
     • na realizácii programu sa okrem členov kolégia určitou mierou podieľajú i ďalší učitelia a žiaci (rodičia či starí rodičia);
     • v škole je viditeľne umiestnená nástenka venovaná aktivitám programu Zelená škola.

     7. Eko-kódex (odporúčaný termín: jar druhého roku certifikačného obdobia)

     • kolégium informuje žiakov o význame a cieli Ekokódexu;
     • kolégium pripravuje realizáciu Ekokódexu a zapája do nej ostatných žiakov;
     • vytvorený Ekokódex je viditeľne zverejnený v rámci školy.

                                                                

      

     TÉMA PROGRAMU ZELENEJ ŠKOLY

      

     Počas prvého certifikovaného obdobia, t.j. školské roky 2018/2019 a 2019/2020, sa budeme na našej škole venovať téme zelené obstarávanie a úradovanie.

      

     Príklady našich cieľov:

     1. Zvýšiť podiel lokálnych a zdravých potravín v školskej jedálni o 10% do konca šk. roka 2019/2020
     2. Zvýšiť podiel recyklovaného papiera o 30% do konca šk. roka 2019/2020
     3. Zvýšiť používanie textilných tašiek a vrecúšok žiakmi a zamestnancami školy o 25% do konca školského roka 2019/2020
     4. Zvýšiť používanie drevených pravítok žiakmi a zamestnancami školy o 50% do konca júna 2019
     5. Výmena 50% neenvironmentálnych čistidiel a toaletných potrieb v škole za certifikované prípravky do júna 2019

      

     Príklady aktivít pre naplnenie uvedených cieľov:

     1. centrálny nákup recyklovaných zošitov, toaletného, hygienických vreckoviek
     2. výroba textilných nákupných tašiek, vrecúšok na úbor (TSV) a vrecúšok na chlieb a pečivo
     3. výroba recyklovaného papiera
     4. pátranie po pôvode potravín a ich zložení
     5. návšteva biofarmy v okolí Popradu
     6. ochutnávky bio a zdravých potravín
     7. zdravý deň, deň jabĺk, deň mlieka, deň bez sladkostí, čajovňa...
     8. zavedenie environmentálneho čistenia na škole

     Plán schválila: Ing. Katarína Krajňáková, riaditeľka školy                                                      

     V Poprade 21.09.2018

      

     PRÍLOHA

     Návrh Environmentálneho akčného plánu

      

     Téma: Zelené obstarávanie a úradovanie

      

     CIEĽ              Zvýšiť používanie textilných tašiek a vrecúšok žiakmi a zamestnancami školy o 25% do konca školského roka 2019/2020

      

     Aktivita 1       Príprava otázok pre monitoring používania textilných a plastových tašiek žiakmi a zamestnancami školy na hodinách SJL

     Aktivita 2       Vypracovanie tabuliek pre monitoring používania textilných a plastových tašiek žiakmi a zamestnancami školy na hodinách MAT a INF

     Aktivita 3       Realizácia monitoringu používania textilných a plastových tašiek

     Aktivita 4       Vzdelávanie o pôvode materiálu, výrobe, trvácnosti a možnostiach recyklácie (1. skupina: 1. – 4. roč., 2. skupina: 5. – 9. roč., 3. skupina: žiaci gymnázia)

     Aktivita 5       Vypracovanie informačného letáka pre rodičov a verejnosť propagujúceho používanie textilných tašiek a vrecúšok (návrh, tlač, distribúcia)

     Aktivita 6       Nákup materiálu na ušitie tašiek a vrecúšok

     Aktivita 7       Vypracovanie návrhu tašky a vrecúška (strih, logo školy, obrázok...) v spolupráci so žiakmi a pedagógmi výtvarného odboru ZUŠ

     Aktivita 8       Oslovenie rodičov a zamestnancov školy, ktorí tašky ušijú

     Aktivita 9       Realizácia výtvarného motívu na tašky a vrecúška (logo školy, obrázok...) v spolupráci so ZUŠ

     Aktivita 10     Rozdávanie, príp. predaj tašiek a vrecúšok žiakom, zamestnancom, rodičom... (použitie: ako taška/vrecúško na úbor, prezuvky, nákup...)

     Aktivita 11     Vianočný trh – predaj tašiek a vrecúšok – spojený s krátkou prednáškou žiakov verejnosti (kupujúcim) o dôležitosti a význame ich používania

     Sprava_o_cinnosti_programu_Zelena_skola_za_1._polrok_sk._roka_2018-2019.docx

     Sprava_o_cinnosti_programu_Zelena_skola_za_2._polrok_sk._roka_2018-2019.docx

     Priloha_1_k_Sprave_o_cinnosti_za_2._polrok_sk._roka_2018-2019_EAP.doc

      

     Školský rok 2019/2020

      

     Plan_koordinatora_programu_Zelena_skola_2019-2020.pdf

     Priloha_1_k_Planu_koordinatora_programu_Zelena_skola_pre_sk._rok_2019-2020.pdf

     Sprava_o_cinnosti_programu_Zelena_skola__sk._rok_2019-2020.docx

     Priloha_1_k_Sprave_o_cinnosti_za_sk._rok_2019-2020.doc