Novinky  |  Žiaci  |  Rodičia  |  Iné informácie  |  Ďakujeme (2%) 

    • Nadpis

    •  

     „Najväčším šťastím dieťaťa je, že je milované“

                                                                     Giovanni Bosco

      

     • Ako jediná škola v Poprade realizujeme odborný komplexný prístup k žiakovi v intelektuálnej, duchovnej a telesnej oblasti, ktorý je vo svojej podstate zhodný s charakterom školských vzdelávacích programov mnohých najkvalitnejších  škôl vo vyspelých štátoch sveta.

     • Dlhodobo výborné  výsledky v T – 9 a v T – 5 (Monitor)

     • Angličtina od 1. ročníka, učitelia s dlhodobou praxou v zahraničí.

     • Zapájanie sa do projektov:

              „Záložka do knihy spája školy“ – výmenné pobyty so školou v ČR

              „Viem, čo zjem“ – rozvíjanie povedomia správnej životosprávy.

              „IT ACADEMY“ – zavádzanie moderných metód informatiky do vyučovania predmetov.                   informatika, fyzika, matematika, biológia , chémia, geografia.

              „Starší čítajú mladším“ na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti.

     • Dôraz na rozvíjanie tvorivosti dieťaťa a prepojenie s praxou.

     • Duchovný život pod vedením školského kaplána (školská kaplnka, sväté omše, duchovné obnovy, sviatosť zmierenia a pod.)

     • Vyučovanie doplnené exkurziami do firiem v našom regióne.

     • Účasť na vedomostných olympiádach a súťažiach – recitačných, športových umeleckých.

     • O Vaše dieťa môže byť účelne postarané celý deň už od 1. ročníka popoludní v Základnej umeleckej škole v tej istej budove alebo v školskom klube do 16.30.

     • Možnosť výberu odborov v ZUŠ – hudobný, výtvarný, tanečný, literárno-dramatický, spevácky zbor.

     • Špeciálny pedagóg a výchovný poradca na škole.

     • Široká škála krúžkovej činnosti (šachový krúžok, šikovné ruky, internetový krúžok, turisticko – lyžiarsky krúžok)

     • Športové vyžitie – plavecký výcvik, lyžiarske kurzy, škola v prírode.

     • Láskavý prístup k žiakovi, komunikácia, kvalita, poriadok.

     • Pestrý jedálny lístok v školskej jedálni.

     • Pre žiakov našej ZŠ výhodné školné pre ZUŠ.

     • Nová telocvičňa.
     • Škola je otvorená pre všetky deti, aj s iným vierovyznaním.

     • Výborné referencie od nezávislých pozorovateľov.

      

     „Tým najmenším to najlepšie.“

     Tomáš Baťa