Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk Aj
Biológia Bio
Dejepis Dej
Francúzsky jazyk FRJ
Fyzika Fyz
Geografia Geo
Hudobná výchova Hv
Chémia Che
Informatická výchova Inv
Informatika Inf
Katolícke náboženstvo Knb
Matematika MAT
Nemecký jazyk Nj
Občianska náuka Obn
Pracovné vyučovanie PV
Prírodopis Pr
Prírodoveda Pr
Slovenský jazyk a literatúra SJ
Svet práce Svp
Technika TECH
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova Tv
Vlastiveda Vl
Výchova umením VYU
Výtvarná výchova Vv
Zemepis Zem

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.12.2018

Kontakt

  • Základná škola sv. Jána Pavla II.
    Dlhé hony 3522/2
    058 01 Poprad
  • 052/7721389


Ďakujeme našim sponzorom