Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Francúzsky jazyk FRJ
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatická výchova Inv
Informatika INF
Katolícke náboženstvo KNB
Matematika MAT
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodopis Pr
Prírodoveda PDA
Prvouka v AJ PVO+
Rozvíjanie špecifických funkcií RSF
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Spevácky zbor ZUŠ SzZUŠ
Svet práce Svp
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova Tv
Triednická hodina THF
Vlastiveda VLA
Výchova umením VYU
Výtvarná výchova VYV
Výtvarná výchova ZUŠ VVZUŠ
Zemepis Zem

© aScAgenda 2021.0.1242 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.10.2020

Kontakt

  • Základná škola sv. Jána Pavla II.
    Dlhé hony 3522/2
    058 01 Poprad
  • 052/7721389


Ďakujeme našim sponzorom