Novinky  |  Žiaci  |  Rodičia  |  Iné informácie  |  Ďakujeme (2%) 

    • Hodnotenie žiakov

    •  

     Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov vychádzame z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. Podklady pre samotné hodnotenie učitelia získavajú sústavným pozorovaním žiaka, pravidelným sledovaním jeho pripravenosti na vyučovanie, jeho aktivity počas vyučovacieho procesu.

     Informácie o vedomostiach žiakov učitelia nadobúdajú ústnym, písomným, praktickým i pohybovým preskúšaním. Informovanie rodičov o dosahovaných výsledkoch ich detí v škole je zabezpečené prostredníctvom internetovej aj klasickej žiackej knižky.

     Formy kontroly: 

     • písomná
     • verbálna
     • praktické aktivity
     • skupinová práca žiakov – projekty a pod.
     • samostatná práca žiakov – projekty, zadané úlohy a pod.
     • pravidelné monitorovanie a hodnotenie kvality na konci primárneho a nižšieho stredného vzdelávania

     Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa berie do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon. Odlišuje sa hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov a motivácia.