Profil školy

 

„Najväčším šťastím dieťaťa je, že je milované“

                                                                Giovanni Bosco

 

 • Ako jediná škola v Poprade realizujeme odborný komplexný prístup k žiakovi v intelektuálnej, duchovnej a telesnej oblasti, ktorý je vo svojej podstate zhodný s charakterom školských vzdelávacích programov mnohých najkvalitnejších  škôl vo vyspelých štátoch sveta.

 • Dlhodobo výborné  výsledky v T – 9 a v T – 5 (Monitor)

 • Angličtina od 1. ročníka, učitelia s dlhodobou praxou v zahraničí.

 • Zapájanie sa do projektov:

         „Záložka do knihy spája školy“ – výmenné pobyty so školou v ČR

         „Viem, čo zjem“ – rozvíjanie povedomia správnej životosprávy.

         „IT ACADEMY“ – zavádzanie moderných metód informatiky do vyučovania predmetov.                   informatika, fyzika, matematika, biológia , chémia, geografia.

         „Starší čítajú mladším“ na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti.

 • Dôraz na rozvíjanie tvorivosti dieťaťa a prepojenie s praxou.

 • Duchovný život pod vedením školského kaplána (školská kaplnka, sväté omše, duchovné obnovy, sviatosť zmierenia a pod.)

 • Vyučovanie doplnené exkurziami do firiem v našom regióne.

 • Účasť na vedomostných olympiádach a súťažiach – recitačných, športových umeleckých.

 • O Vaše dieťa môže byť účelne postarané celý deň už od 1. ročníka popoludní v Základnej umeleckej škole v tej istej budove alebo v školskom klube do 16.30.

 • Možnosť výberu odborov v ZUŠ – hudobný, výtvarný, tanečný, literárno-dramatický, spevácky zbor.

 • Špeciálny pedagóg a výchovný poradca na škole.

 • Široká škála krúžkovej činnosti (šachový krúžok, šikovné ruky, internetový krúžok, turisticko – lyžiarsky krúžok)

 • Športové vyžitie – plavecký výcvik, lyžiarske kurzy, škola v prírode.

 • Láskavý prístup k žiakovi, komunikácia, kvalita, poriadok.

 • Pestrý jedálny lístok v školskej jedálni.

 • Pre žiakov našej ZŠ výhodné školné pre ZUŠ.

 • Nová telocvičňa.
 • Škola je otvorená pre všetky deti, aj s iným vierovyznaním.

 • Výborné referencie od nezávislých pozorovateľov.

 

„Tým najmenším to najlepšie.“

Tomáš Baťa

 

Kontakt

 • Základná škola sv. Jána Pavla II.
  Dlhé hony 3522/2
  058 01 Poprad
 • 052/7721389


Ďakujeme našim sponzorom