Školský poriadok

 

Školský poriadok

 

ÚVOD

 

Základná škola sv. Jána Pavla II.  je cirkevnou katolíckou školou. Jej najväčším bohatstvom sú vlastní žiaci a jej zamestnanci. Škola je otvoreným miestom pre žiakov bez rozdielu vierovyznania.

 

§ 1

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 

1. Výchova a vzdelávanie v škole sú budované na kresťanských zásadách. Žiaci, vyučujúci a ostatní zamestnanci školy tvoria spoločenstvo, ktoré sa upevňuje vzájomnou komunikáciou, spoluprácou a úctou. Rodičia žiakov sa zároveň zaväzujú, že ich dieťa bude plniť podmienky stanovené programom  školy a podporujú ho v tom.  V záujme naplnenia  povinnosti a práva na vzdelanie škola zabezpečí vnútorný chod školy, organizáciu života žiakov a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby čas prežitý v škole bol čo najefektívnejšie využitý z hľadiska vzdelávania a kresťanskej výchovy.

 

2. Na žiaka školy sa vzťahujú práva a povinnosti.

 

 

§ 2

PRÁVA ŽIAKOV

 

Žiak má právo:

 

1. na bezpečné, čisté a upravené prostredie;

2. učiť sa bez rušivých vplyvov v pokojnom prostredí;

3. pohybovať sa v škole voľne a bezpečne bez fyzického či verbálneho napádania;

4. vysloviť svoj názor, klásť otázky k preberanej téme;

5. byť vypočutý všetkými pracovníkmi školy;

6. používať školské zariadenie, učebnice a pomôcky na vyučovanie;

7. aby jeho osobné veci potrebné na vyučovanie neboli nikým poškodzované;

8. na bezprostredné oznámenie známky z ústnej odpovede;

9. aby mu na požiadanie bola zdôvodnená klasifikácia pri písomných prácach, testoch či

ústnych odpovediach;

10. v odôvodnených prípadoch môže prostredníctvom rodiča alebo zákonného zástupcu (ZZ) požiadať o komisionálne preskúšanie;

11. sťažovať sa riaditeľke školy, ak sa domnieva, že pokyn alebo príkaz pedagogického či

iného pracovníka školy je v rozpore so školským poriadkom;

12. na uvoľnenie z vyučovania na lekárske vyšetrenie, pokiaľ ho nie je možné uskutočniť v mimovyučovacom čase;

13. zúčastňovať sa mimoškolskej činnosti (olympiády, vedomostné súťaže, šport, krúžky, ZUŠ).

14. (resp. jeho zákonný zástupca),  na konzultácie s výchovným poradcom ohľadom umiestnenia na strednú školu;

15. byť volený do triednej samosprávy

 

§ 3

POVINNOSTI ŽIAKOV

 

Žiak má povinnosť:

 

1. správať sa priateľsky, slušne ku spolužiakom, kultúrne sa vyjadrovať;

2. umožniť všetkým vo svojom okolí, aby mohli nerušene pracovať;

3. pripravovať sa podľa svojich najlepších schopností na vyučovanie, prinášať učebnice a

pomôcky podľa rozvrhu hodín a pokynov vyučujúceho, nosiť žiacku knižku na každú vyučovaciu hodinu, aj keď sa táto hodina koná v inej ako kmeňovej triede žiaka;

4. chodiť do školy vhodne, čisto upravený, bez extrémnych, výstredných a rušivo

pôsobiacich súčastí a doplnkov odevu, líčenia, účesu.

U dievčat sa požaduje, aby sukne a dievčenské šortky mali vhodnú dĺžku (siahajúcu minimálne 10 cm nad kolená). Tričká musia zahaľovať ramená aj brucho, nesmú mať nevhodne hlboký výstrih (výstrih oblečenia nesmie byť hlbší ako spojnica podpazušia), nesmú byť s tenkými ramienkami. Nevhodné je aj oblečenie priesvitné, odhaľujúce spodnú bielizeň.

U chlapcov sa požaduje nenosiť počas vyučovania čiapky akéhokoľvek druhu, musia nosiť dlhé alebo trištvrťové nohavice.

Nie je vhodné mať tetovanie a piercing na viditeľných miestach tela. Nie sú dovolené ani drahé šperky a nevkusná bižutéria charakteristická pre určité skupiny a gangy.

Na vyučovanie je zakázané nosiť pracovné a vojenské, tzv. maskáčové oblečenie a tepláky - mimo telesnej a športovej výchovy.

Žiaci si nosia na hodiny telesnej a športovej výchovy čisté úbory a vhodnú obuv.

prípade extrémnych teplôt budú vydané osobitné pokyny.

5. na slávnostné príležitosti (otvorenie a záver školského roka, návšteva divadla,

koncertu a pod.) žiaci nosia slávnostné oblečenie (slušné nohavice, blúzka, košeľa, oblek, sukňa, šaty).

Oblečenie musí spĺňať podmienky uvedené v bode 4.

6. prezúvať sa, odkladať obuv a vrchný odev do skriniek;

7. chrániť vlastné zdravie a zdravie iných; Žiak je povinný každý aj drobný úraz či

nevoľnosť hlásiť vyučujúcemu;

8. zdraviť vyučujúcich a ostatných pracovníkov školy, rešpektovať ich pokyny, ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy;

9. nepoškodzovať, neničiť, nepremiestňovať školský majetok, neznečisťovať školské prostredie;

10. dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy;

11. plniť funkciu týždenníka podľa pokynov triedneho učiteľa a plniť tieto úlohy: v čase plnenia funkcie týždenníka prichádzať do školy najneskôr 15 minút pred začiatkom vyučovania, viesť spolužiakov k dodržiavaniu poriadku, dbať o čistotu tabule, triedy, pripraviť kriedu a učebné pomôcky, hlásiť neprítomnosť vyučujúceho po 10 minútach od začiatku hodiny riaditeľstvu školy, vetrať, polievať kvety v triede (ak triedny učiteľ neurčí inak), hlásiť vyučujúcemu mená neprítomných žiakov, hlásiť zistené nedostatky a poruchy na začiatku vyučujúcej hodiny vyučujúcemu, prípadne triednemu učiteľovi, pri sťahovaní z učebne dbať o zachovanie poriadku a zamknutie učebne, po skončení vyučovania skontrolovať učebňu, poutierať tabuľu, prezrieť lavice, dbať o vyloženie stoličiek na lavice, zatvoriť okná, zhasnúť svetlá, skontrolovať uzávery vody a uzamknúť skrine na odkladanie vecí. Po skontrolovaní týchto úkonov týždenníci odchádzajú z triedy ako poslední. Zodpovedajú triednemu učiteľovi za splnenie všetkých týchto povinností.

§ 4

ŽIAK MÁ ZAKÁZANÉ

 

1. opustiť budovu školy počas vyučovania bez súhlasu triedneho učiteľa  alebo inej

kompetentnej osoby (platí to aj pre predajňu Max ) ;

2. fajčiť, nosiť, prechovávať, užívať alkoholické nápoje, drogy a iné zdraviu škodlivé

návykové látky v priestoroch školy, jej okolí a na podujatiach organizovaných školou.

V prípade odôvodneného podozrenia z užitia alkoholu, resp. nelegálnej drogy u žiaka,

riaditeľka školy alebo iný zodpovedný pedagogický zamestnanec kontaktuje rodiča, resp. zákonného zástupcu žiaka, príslušný útvar policajného zboru a v prípade ohrozenia života žiaka aj zdravotníkov, ktorí disponujú prostriedkami zodpovedajúcimi na zisťovanie alkoholu a požitia inej návykovej látky a majú na túto činnosť zo zákona aj oprávnenie.

3. vulgárne sa vyjadrovať v škole i mimo nej;

4. vyrušovať na vyučovaní, zaoberať sa činnosťami, ktoré nesúvisia s predmetom vyučovania;

5. našepkávať, odpisovať, používať nedovolené pomôcky;

6. vykláňať sa a vykrikovať z okien, vysedávať na oknách, naháňať sa po chodbách, vyhadzovať z okien akékoľvek predmety atď.;

7. používať mobilný telefón (súkromný tablet) počas vyučovania, prestávok a školských akcií. Mobilný telefón(tablet) musí byť pred začiatkom vyučovania vypnutý a odložený do školskej aktovky, rovnako v taške musia byť odložené prehrávače MP3, slúchadlá a pod. Vybrať a zapnúť ho môže až po skončení jeho vyučovania. Zakazuje sa dobíjať mobilné telefóny v škole, zhotovovať zvukový a obrazový záznam počas vyučovania a umiestňovať takto zhotovované záznamy na rôzne verejnosti dostupné miesta(internet, a pod) bez súhlasu dotknutej osoby. V prípade, že žiak nedodrží tento zákaz, vyučujúci má právo mobilný telefón, tablet, prehrávač žiakovi vziať a vydá ho až na osobné vyžiadanie zákonnému zástupcovi. Pri opakovanom porušení zákazu bude žiakovi udelené výchovné opatrenie.

8. nosiť odev s nápismi a grafickými znakmi propagujúcimi vulgarizmy, násilie, drogy, sex, rasizmus, sekty (v akomkoľvek jazyku);

9. prejavovať vzájomnú náklonnosť neprimeraným spôsobom: bozkávaním, objímaním, sedením si na kolenách, zdržiavaním sa v priestoroch bez pedagogického dozoru, atď.

10. nechávať si učebnice, zošity a školské pomôcky v triede alebo v skrinkách;

11. nosiť zbrane a iné zdravie a bezpečnosť ohrozujúce predmety, živé zvieratá a predmety rušiace, resp. rozptyľujúce pozornosť žiakov a učiteľov. (Neodporúča sa nosiť cenné predmety, väčšie sumy peňazí, nákladné odevy a obuv. V prípade straty, odcudzenia mobilného telefónu alebo peňazí,  škola za ne neručí, ani nemôže uhradiť škodu.)

12. poškodzovať meno školy na verejnosti (verejné zhromaždenia, internet, sociálne siete,

atď.) šírením neoverených informácii o škole, dohadov a pod.

13. manipulovať so žalúziami. Žalúzie na oknách v škole  obsluhuje výhradne len učiteľ, prípadne iný zamestnanec školy. Porušenie toho príkazu bude potrestané výchovným opatrením a bude sa požadovať úhrada spôsobenej škody.

14. otvárať a zatvárať veľké okná v triedach a na chodbách;

15. do priestorov školy nosiť a používať kolieskové korčule, kolobežky, bicykle alebo iné kolieskové vozidlá;

16. súkromné návštevy v škole v čase vyučovania a prestávok, v odôvodnených prípadoch sa návšteva zaeviduje službou na vrátnici. 

17.  hrať kartové a počítačové hry, nesúvisiace s vyučovaním

18. zdržiavať sa v priestoroch bočného únikového schodišťa a šatní bez pedagogického dozoru a počas prestávok;

 

Osobitné ustanovenie :

     Žiakom je prísne zakázané vešať sa na prenosné bránky na ihrisku, nakláňať ich alebo ináč dávať do pohybu. Je zakázané tiež ich premiestňovať a prenášať bez pedagogického dozoru. Nerešpektovanie tohto zákazu sa bude považovať za vážne porušenie školského poriadku a patričným spôsobom potrestané.

 

 

§ 5

PRÁVA RODIČOV (ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV)

 

Rodič (zákonný zástupca) má právo:

 

1. byť informovaný o študijných výsledkoch svojich detí prostredníctvom žiackej knižky,

triednych učiteľov, na triednych rodičovských združeniach, individuálnou formou

konzultácií s príslušnými vyučujúcimi alebo prostredníctvom elektronickej žiackej

knižky. Zároveň ma právo na ochranu týchto údajov pred zverejnením a zneužitím,

2. žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom informácie

a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade

s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania školy a podľa zákona č. 245/2008 Z.z.

(školský zákon),

3. zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy,

4. byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom

súhlase riaditeľky školy,

5. na poradenskú pomoc zo strany školy týkajúcu sa vzdelávania a správania svojich detí,

6. voliť a byť volený do Rady školy a podieľať sa na jej činnosti,

7. na uvoľnenie žiaka z vyučovania v prípade choroby alebo vážnych rodinných dôvodov,

8. na sťažnosť a pripomienky k činnosti a práci školy.

 

 

§ 6

POVINNOSTI RODIČOV (ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV)

 

Rodič (zákonný zástupca) má povinnosť:

 

1. zaistiť riadnu dochádzku dieťaťa do školy a dohliadnuť na jeho prípravu na vyučovanie,

2. vytvoriť pre dieťa primerané podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole

a na plnenie školských povinnosti,

3. pravidelne sa zaujímať a konzultovať študijné výsledky, dochádzku a správanie svojho

dieťaťa,

4. na vyzvanie školy sa osobne zúčastniť prejednávania závažných otázok týkajúcich sa

výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa,

5. informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania, v prípade výskytu pedikulózy (výskyt vší) je povinný zabezpečiť úplné odstránenie nákazy (dieťa ostane doma v karanténe);

6. dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu určené školským poriadkom,

7. nahradiť škodu, ktorú žiak zavinil.

8. Zachovávať a šíriť  dobré meno školy.

 

 

§ 7

ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA

 

 1. Časový rozvrh vyučovacích hodín

 

hodina

 

0.

-

 

1.

8.00-8.45

 

2.

8.55-9.40

 

3.

9.55-10.40

 

4.

10.50-11.35

 
 

5.

11.45-12.30

 

6.

12.40-13.25

 

7.

Obed

 

8.

-

 

 

 

2. Časový rozvrh vyučovacích hodín v dňoch so skráteným vyučovaním je určený

riaditeľom školy.

3. Vyučovanie začína modlitbou a modlitbou končí posledná vyučovacia hodina.

4. Prvá vyučovacia hodina začína o 8.00 hod. Žiak je povinný použiť taký spôsob

dopravy, aby bol v škole načas.

5. Po zvonení na vyučovaciu hodinu sa žiak nezdržiava na chodbe, ale pokojne sedí v

triede s pripravenými pomôckami na vyučovanie. Prvý až tretí oneskorený príchod na

vyučovaciu hodinu v priebehu školského polroka bude považovaný za jednu

neospravedlnenú hodinu. Štvrtý a každý ďalší oneskorený príchod na vyučovaciu

hodinu v priebehu školského polroka bude považovaný za neospravedlnenú hodinu.

6. Prestávky slúžia pre žiakov i učiteľov na regeneráciu síl, prípravu na ďalšiu vyučovaciu hodinu, na vykonanie hygienických potrieb a presun do učební.

7. Pri vstupe, resp. odchode pedagogických a ostatných pracovníkov školy do triedy žiaci

zdravia postavením sa.

8. Ak vyučujúci mešká na vyučovaciu hodinu dlhšie ako 10 minút, týždenník skutočnosť nahlási vedeniu školy.

9. Na zabezpečenie čistoty a poriadku v triede ustanovuje triedny učiteľ dvoch týždenníkov.

10. Žiaci sedia v triede podľa zasadacieho poriadku schváleného triednym učiteľom, resp.

daným vyučujúcim.

11. Po skončení vyučovania každý žiak odloží stoličku podľa pokynov vyučujúceho a

vyprázdni lavicu.

12. Vyučujúci zapisuje písomné práce trvajúce viac ako 35 minút do triednej knihy. Žiaci

môžu počas jedného dňa písať len jednu písomku uvedeného charakteru. Vo výnimočných prípadoch, najmä pred ukončením polročnej a koncoročnej klasifikácie a po dohode so žiakmi triedy, je možné napísať dve písomné práce uvedeného charakteru.

13. Úradné záležitosti v kancelárii školy žiak vybavuje prostredníctvom triedneho učiteľa

alebo sám po skončení vyučovania.

14. Vyučujúci je oprávnený na vyučovacej hodine zadržať mobilný telefón, prehrávač hudby (a inú elektroniku), časopisy, lopty a iné predmety, ktoré nesúvisia s vyučovacím procesom, a ktoré používa žiak bez súhlasu vyučujúceho.

Ten ich má právo zadržať do konca príslušného vyučovacieho dňa. Uvedené porušenie školského poriadku vyučujúci zaznamená do triednej knihy.

 

DOPLNOK K ŠKOLSKÉMU PORIADKU

 

 1. Žiak - 5. ročníka ZŠ po skončení vyučovania

a/  opustí budovu školy

b/  navštevuje ŠKD za poplatok 8.-eur mesačne

c/  čaká v ŠKD do začiatku svojej vyučovacej hodiny v ZUŠ v dňoch, kedy navštevuje ZUŠ za poplatok 8.-eur  mesačne

 

 1. Žiak  6.- 9.ročníka ZŠ  po skončení vyučovania

a/  opustí budovu školy

b/  ak  navštevuje ZUŠ  a ostáva v budove školy má tieto možnosti:

 • do 10.9.2018 sa zapíše do ŠKD  / poplatok 8,. eur/ a čaká  tam do začiatku svojej vyučovacej hodiny    
 • čaká  v triede svojho učiteľa ZUŠ na začiatok svojej vyučovacej hodiny v ZUŠ

Žiak sa nesmie mimovoľne pohybovať v priestoroch školy bez pedagogického dozoru.

 

§ 8

UVOĽNENIE Z VYUČOVANIA

 

1. Základným dokladom žiaka je žiacka knižka (ŽK), ktorú vydáva riaditeľstvo školy. Žiak je povinný nosiť ju so sebou a na vyzvanie sa ňou preukázať. Jej stratu je potrebné bezodkladne oznámiť triednemu učiteľovi, ktorý zabezpečí vydanie duplikátu za  trhovú cenu.

2. Žiak je povinný priebežne si zapisovať všetky výsledky klasifikácie z jednotlivých

predmetov do ŽK, ktoré rodičia kontrolujú a kontrolu potvrdia svojím podpisom. Triedny učiteľ má právo podľa vlastného uváženia tieto zápisy kontrolovať.

3. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na celom vyučovaní z dôvodov vopred známych, požiada rodič alebo zákonný zástupca (ZZ) písomne v ŽK, osobne alebo telefonicky triedneho učiteľa o uvoľnenie z vyučovania. Triedny učiteľ je oprávnený ospravedlniť neúčasť žiaka na vyučovaní zo závažných dôvodov najviac na tri vyučovacie dni. Ak je predpokladaná neprítomnosť žiaka dlhšia, rodič (ZZ) žiada o uvoľnenie písomne riaditeľku školy.

Súhlas o uvoľnenie z vyučovacej hodiny môže dať príslušný učiteľ.

4. Ak sa žiak potrebuje počas vyučovania vzdialiť, vopred prostredníctvom písomnej žiadosti rodiča (ZZ) v ŽK požiada triedneho učiteľa o uvoľnenie. Podpis triedneho učiteľa v ŽK slúži ako priepustka.

5. Ak sa žiak nezúčastnil vyučovania bez predošlého uvoľnenia, je povinný doniesť

ospravedlnenie od rodičov, zákonného zástupcu, zástupcu zariadenia alebo lekára. Rodič, zákonný zástupca, alebo zástupca zariadenia môže maximálne ospravedlniť 3 za sebou nasledujúce vyučovacie dni a to raz za jeden polrok, celkovo však 5 dní za polrok. Za viac ako 2 dni musí žiak doniesť ospravedlnenie od lekára, ku ktorému prislúcha. Ospravedlnenie musí byť triednemu učiteľovi doručené písomne zaznamenané v ŽK najneskôr do 24hodín od ukončenia absencie a musí byť podpísané rodičom, zákonným zástupcom alebo zástupcom zariadenia.

6. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, je rodič

alebo zákonný zástupca, prípadne vychovávateľ povinný najneskôr do 48 hodín oznámiť triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosti.

7. Pod zanedbávaním povinnej školskej dochádzky na účely zastavenia prídavku na dieťa rodičovi sa rozumie stav, keď dieťa má neospravedlnenú neúčasť na vyučovaní v kalendárnom mesiaci viac ako 15 vyučovacích hodín. V takom prípade škola oznámi zanedbávanie povinnej školskej dochádzky príslušnej obci podľa miesta bydliska žiaka.

 

 

§ 9

KLASIFIKAČNÝ PORIADOK

 

1. V jednotlivých predmetoch sú žiaci klasifikovaní týmito stupňami:

1 – výborný;2 – chválitebný; 3 – dobrý; 4 – dostatočný; 5 nedostatočný.

2. Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:

1 – veľmi dobré; 2 – uspokojivé; 3 –menej uspokojivé; 4 – neuspokojivé.

3. V prípade celkového prospechu žiaka „neprospel“, riaditeľ školy rozhodne, či povolí

opakovanie ročníka na našej škole.

4. Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v prvom alebo druhom polroku

v riadnom termíne z predmetu, vyučujúci upozorní vedenie školy, ktoré nariadi preskúšanie žiaka v náhradnom termíne. Rozsah skúšky určí vyučujúci.

Komisionálne skúšky budú uskutočnené až po skončení klasifikačného obdobia.

5. Komisionálne preskúšanie nemožno žiadať, ak bol žiak v príslušnom období už z

predmetu komisionálne preskúšaný.

6. Neplnenie povinností vyplývajúcich zo školského poriadku sa klasifikuje ako priestupok, ktorý je triednym učiteľom riešený a evidovaný v osobnom liste žiaka.

7. Triedny učiteľ vedie záznamy o spôsoboch riešenia priestupkov žiakov (vrátane záznamu z pohovoru so žiakom a rodičom) a včas o nich informuje zainteresovaných(vyučujúcich, žiakov, rodičov, výchovného poradcu, riaditeľstvo školy) a podľa závažnosti navrhuje opatrenia na posilnenie disciplíny.

8. Každé porušenie školského poriadku eviduje vyučujúci v triednej knihe.

 

 

§ 10

HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA SPRÁVANIA

 

1. Klasifikáciu správania žiaka navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi

a schvaľuje riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade.

2. Pri hodnotení a klasifikácii správania žiaka sa zohľadňuje plnenie ustanovení

školského poriadku a ďalších vnútorných predpisov školy a dodržiavanie stanovených

pravidiel správania, ľudských práv a práv dieťaťa, dodržiavanie mravných zásad

správania sa v škole a na verejnosti počas aktivít súvisiacich so štúdiom na základnej škole. Pri klasifikácii správania sa v jednotlivých prípadoch prihliada na zdravotnýstav žiaka.

3. Známkou zo správania – stupeň veľmi dobré sa žiak klasifikuje, ak žiak dodržiava

ustanovenia školského poriadku a ďalších vnútorných predpisov školy a riadi sa nimi.

Dodržiava morálne zásady a pravidlá spolunažívania v kolektíve a vo vzťahuk učiteľom. Ojedinelé sa môže dopustiť menej závažných previnení.

4. Zníženou známkou zo správania na stupeň uspokojivé sa žiak klasifikuje za:

a) každé ďalšie porušovanie školského poriadku, keď pokarhanie riaditeľom školy nemalo účinok,

b) za mimoriadne porušenie školského poriadku (napr. alkohol na školských akciách, drogy, podvod s cieľom vlastného prospechu so značnou hmotnou či morálnou škodou, krádež...),

c) za 7 – 17 neospravedlnených hodín.

5. Zníženou známkou zo správania na stupeň menej uspokojivé sa žiak klasifikuje za:

a) každé ďalšie porušovanie školského poriadku, keď znížená známka zo správania na stupeň uspokojivé nemala účinok,

b) za mimoriadne porušenie školského poriadku (napr. šikanovanie, trestný čin...),

c) za viac ako 18 neospravedlnených hodín.

6. Zníženou známkou zo správania na stupeň neuspokojivé sa žiak klasifikuje za správanie, ktoré je v rozpore s ustanoveniami školského poriadku a s ustanoveniami ďalších vnútorných predpisov školy, s právnymi a etickými normami spoločnosti, výrazne porušuje ľudské práva spolužiakov, pedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb. Dopustí sa previnenia, ktorým vážne ohrozuje výchovu ostatných žiakov. Zámerne narúša činnosť žiackeho kolektívu.

 

 

§ 11

OPATRENIA VO VÝCHOVE

 

POCHVALY

1. Každú pochvalu triedny učiteľ zaznamená do katalógového listu žiaka.

2. Žiak môže dostať tieto pochvaly:

a) Pochvala triednym učiteľom pred triedou za triedne, mimotriedne a mimoškolské aktivity. (napr. vzorné plnenie predsedníckych, nástenkárskych, kronikárskych, pokladníckych povinností, vynikajúce umiestnenia v športových, kultúrnych, umeleckých podujatiach, úspechy v školských turnajoch ...)

b) Pochvala triednym učiteľom spojená s vecnou odmenou za výborný prospech, vzornú dochádzku a mimoriadnu aktivitu v triede. (napr. pomoc pri doučovaní slabších žiakov, pomoc žiakom po návrate z dlhšie trvajúcej školskej absencie...)

c) Pochvala riaditeľkou školy za úspešnú reprezentáciu školy.

 

POSILNENIE DISCIPLÍNY

3. Napomenutie triednym učiteľom žiak dostane za jednorazové menšie porušenie školského poriadku.

4. Pokarhanie triednym učiteľom žiak dostane za:

a) opakované menšie porušovanie školského poriadku (napr. vyrušovanie na hodinách, neprezúvanie sa, neporiadok v lavici a neodnášanie stoličiek, neplnenie si týždenníckych povinností, nevhodný odev, prinášanie vecí, ktoré rušia vyučovanie, za zdržiavanie sa na chodbách po zvonení...),

b) jednorazové väčšie porušenie školského poriadku. (napr. neslušné správanie, verbálny útok, výsmech zo spolužiaka, poškodenie či strata ŽK, odpisovanie, používanie nedovolených pomôcok, nerešpektovanie nariadenia pracovníka školy, fajčenie na školských akciách...),

c) za 1-3 neospravedlnené  hodiny.

5. Pokarhanie riaditeľkou školy žiak dostane za:

a) každé ďalšie porušovanie školského poriadku, keď pokarhanie triednym učiteľomn emalo účinok,

b) za vážne porušenie školského poriadku (napr. klamstvo, fyzický útok na spolužiaka, , poškodzovanie majetku školy...),

c) za 4 – 6 neospravedlnených hodín.

6.Žiakovi je možné uložiť opatrenie vo výchove po prerokovaní v pedagogickej rade do

dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o previnení žiaka dozvedel pedagogický zamestnanec

školy, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď sa žiak previnenia dopustil.

7. Za poškodenie školského majetku žiak zaplatí náhradu alebo zabezpečí opravu.

Stratenú učebnicu žiak nahradí novou alebo jej stratu nahradí finančne vo výške 120% z jej ceny.

 

§ 12

DRUHÁ ŠANCA

 

Každý žiak si zaslúži druhú šancu. V praxi sa to bude realizovať nasledovne:

1. Žiak, ktorý porušil Školský poriadok a vyslúžil si za to pokarhanie, či zníženú známku

zo správania, môže raz za klasifikačné obdobie do jedného týždňa od zistenia a prešetrenia priestupku požiadať o možnosť vykonania zadosťučinenia.

2. Zadosťučinenie môže nadobudnúť charakter úprimného verejného ospravedlnenia a

vykonania pomocných prác v prospech školy vo voľnom čase podľa závažnosti priestupku (úprava školského pozemku, čistenie lavíc, učebníc, upratovanie lavíc, doučovanie spolužiakov, mesačné vedenie modlitby pred a na záver vyučovania a pod.).

3. Vykonanie zadosťučinenia zmení charakter pokarhania či zníženej známky zo správania o jeden stupeň (t.j. pokarhanie riaditeľkou školy na pokarhanie triednym učiteľom; dvojka zo správania na pokarhanie riaditeľkou školy, atď.).

4. O možnosti a forme zadosťučinenia rozhoduje triedny učiteľ v spolupráci s vedením školy.

 

 

§ 13

SPRÁVANIE ŽIAKOV V ŠKOLSKEJ KAPLNKE

1. Školská kaplnka je liturgickým priestorom. Je v nej uložená Sviatosť oltárna, v ktorej je prítomný sám Ježiš Kristus pod spôsobom chleba. Jeho prítomnosť vo Sviatosti oltárnej máme uctievať tichou  adoráciou.

2. Školská kaplnka je otvorená počas celého dňa, žiaci a zamestnanci školy ju môžu využívať na spoločnú alebo súkromnú modlitbu a adoráciu. Žiaci sa na chodbe pred kaplnkou a v kaplnke majú správať zvlášť dôstojne a úctivo. Nesmú vyrušovať tých, ktorí sa modlia alebo rozjímajú.

 

§ 14

Správanie v školskej jedálni

1.V školskej jedálni sa žiaci zdržujú len počas konzumácie jedla. V prípade čakania stoja slušne v rade, nepredbiehajú sa. Rešpektujú pokyny pedagogického dozoru. Pred jedlom a po jedle sa pomodlia individuálne alebo spoločne.

2. Stravník sa pri odbere jedla preukáže čipovým kľúčom.  Akákoľvek manipulácia alebo podvod s čipovým kľúčom sa bude považovať za vážne porušenie školského poriadku. 

3.Poškodený  alebo stratený čipový kľúč si musí dať žiak na svoje náklady nahradiť.

 

 

 

 

 

 

 

§15

PRAVIDLÁ PRE POUŽÍVANIE TABLETOV V ŠKOLE

 

1.Tablety pridelené učiteľom majú učitelia k dispozícii pre vyučovanie v škole ako i pre domácu prípravu. Nesú za ne plnú zodpovednosť. Pre inštalácie aplikácií platených školou je potrebný súhlas riaditeľky školy.

 

2.Žiacke tablety sú uložené v nabíjacích skrinkách v tabletových učebniach.

 

3.Pre tablety v nabíjacích skrinkách platí systém ich používania. Tablety sú očíslované a ukladajú sa do očíslovaných skriniek. K jednotlivým tabletom sú priradení užívatelia tak, aby pri používaní tabletu daný žiak mal vždy ten istý tablet. Zoznam prideľovania tabletov (podľa triednej knihy)  je uložený v nabíjacej skrinke.

 

4.Tablety vyberá zo skrinky a ukladá naspäť do skrinky učiteľ. Touto činnosťou môže učiteľ poveriť aj zodpovedných žiakov.

 

5.Učiteľ, ktorý na hodine používal tablety, zapíše do záznamu o používaní tabletov dátum, triedu, poradie hodiny, predmet a svoje meno.

 

6.Žiaci vyberajú tablety zo skrinky podľa pokynov učiteľa pred vyučovacou hodinou alebo počas nej. Tablety odkladajú do skrinky podľa pokynov učiteľa na konci vyučovacej hodiny. Ak žiaci pracujú s tabletom na viacerých vyučovacích hodinách môžu ich so súhlasom učiteľa používať aj počas prestávky.

 

7.Po skončení práce s tabletom žiak skontroluje indikátor nabitia batérie. Ak je batéria nabitá na menej ako 50%, žiak ohlási túto skutočnosť učiteľovi. Učiteľ pripojí tablet v nabíjacej skrinke do siete, aby bol pripravený pre ďalšie použitie.

 

8.Žiaci sú povinní dbať o pridelený tablet, držať ho v čistote, poriadku, nepoškodiť žiadnu z jeho súčastí. Pri akomkoľvek poškodení sú povinní ihneď toto nahlásiť učiteľovi a správcovi počítačovej siete.

 

9.Žiaci inštalujú aplikácie do tabletu podľa pokynov učiteľa alebo s jeho dovolením.

 

10.Žiakom sa zakazuje akýmkoľvek spôsobom zablokovať tablet a tým znemožniť jeho používanie inému užívateľovi.

 

11.Žiak sa pri využívaní tabletu a internetu riadi presne podľa pokynov vyučujúceho. Žiakovi je zakázané pracovať s inými internetovými stránkami, ako zadal vyučujúci.

 

12.V prípade ak žiak zistí, že v tablete sú nevhodné súbory, obrázky alebo nie sú umiestnené podľa dohodnutej štruktúry - upozorní  učiteľa. Ten dohľadá vinníka a zjedná nápravu.

 

13.Tablety triedy sú prihlásené v jednom spoločnom konte pre triedu a tiež využívajú jedno triedne konto dropboxu, prípadne iného cloudu.

 

 

 

§ 16

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

1. Predpisy sú tu pre človeka, nie človek pre predpisy. Školský poriadok má napomáhať

rozmnožovaniu dobrej vôle, angažovanosti, iniciatívy žiakov, viesť k vytváraniu tvorivej veselej atmosféry v kolektíve, nie ničiť ich.

2. So Školským poriadkom oboznámi preukázateľným spôsobom triedny učiteľ

žiakov na prvej triednickej hodine a zavesí ho na triednu nástenku, kde má ostať

počas celého školského roka. V prípade zmeny školského poriadku počas školského roka, oboznámi preukázateľným spôsobom triedny učiteľ žiakov triedy na prvej triednickej hodine po jeho zmene.

3. Žiak sa zaväzuje, že bude Školský poriadok dodržiavať a svojím podpisom potvrdí, že bol s ním oboznámený.

 

 

Školský poriadok bol prerokovaný a schválený Pedagogickou radou Základnej školy sv. Jána Pavla II.v Poprade dňa 26.08.2019

 

Školský poriadok bol prerokovaný a vzatý na vedomie v Rade školy dňa 14.10.2019

 

 

 

 

 

                                                                                                   Ing. Krajňáková Katarína

                                                                                                              riad. školy

 

 

Kontakt

 • Základná škola sv. Jána Pavla II.
  Dlhé hony 3522/2
  058 01 Poprad
 • 052/7721389


Ďakujeme našim sponzorom