Stanovy rodičovskej rady

 

1. Všeobecné ustanovenia

Rodičovské spoločenstvo pri ZŠ. Š. Mnoheľa / ďalej len RS/ je dobrovoľná organizácia, ktorej členmi sú rodičia a zákonní zástupcovia žiakov školy

RS je organizácia schválená Biskupským úradom, ktorý je zriaďovateľom školy.

RS je nepolitická, príspevková organizácia s právnou subjektivitou so sídlom na ZŠ. Š. Mnoheľa v Poprade. Jej cieľom je:

- zosúlaďovať výchovné pôsobenie rodiny s výchovným pôsobením školy

- pomáhať škole pri výchovnej práci s deťmi predovšetkým mimo vyučovania, a to:

   organizovaním kultúrnych podujatí, turistických vychádzok, športových aktivít, vedením              krúžkov záujmovej a technickej činnosti

   poskytovaním materiálnej pomoci pri rozvíjaní záujmových aktivít žiakov školy / ceny na            súťaže, drobné pohostenie, náklady na cestovné a pod.

- dávať riaditeľovi školy a ostatným pedagogickým pracovníkom podnety na skvalitňovanie výchovno- vzdelávacej  práce a zefektívnenia jej organizácie.

- prispievať k tvorbe finančných zdrojov a organizovať materiálnu pomoc škole / brigády, sponzorovanie a pod.

2. Členstvo

Členom RS sa stáva každý rodič, resp. zákonný zástupca, ktorý slobodne prihlási svoje dieťa do školy. Účasť na stretnutiach rodičov je dobrovoľná.

Členstvo zaniká, ak rodič resp. zákonný zástupca odhlási žiaka zo školy, alebo ak žiak inak prestane byť žiakom školy.

Členom RS nie sú vydávané osobitné preukazy o členstve.

 

3. Práva a povinnosti členov

Člen má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach RS, podávať návrhy na činnosť, žiadať si informácie o činnosti a hospodárení RS

Každý člen má právo voliť a byť volený do Rady RS

Každý člen je  povinný zaplatiť členský poplatok vo výške, ktoré odsúhlasí plenárne zhromaždenie.

Každý člen je povinný dodržiavať stanovy RS

 

4. Orgány RS

           Najvyšším orgánom je plenárne zhromaždenie RS Môže byť zvolané ako riadne alebo ako                      mimoriadne. Riadne  plenárne zhromaždenie zvoláva najmenej 2X do roka / spravidla                                v septembri a vo februári predseda Rady RS.  Mimoriadne plenárne zhromaždenie zvolá                            predseda Rady RS vtedy, ak o to požiada písomne aspoň 20% členov.

           V kompetencii  plenárneho zhromaždenia je: 

               - voliť  členov Rady RS

               - meniť a dopĺňať stanovy RS

               - určovať úlohy Rade RS

               - schvaľovať výšku členského príspevku

               - schvaľovať rozpočet a výsledky hospodárenia

           Rada RS je výkonným orgánom RS. Volí ju plenárne zhromaždenie, a to:

               - vždy na obdobie jedného školského roka.

               - tak, aby rodičia každej triedy mali v Rade RS svojho zástupcu

               - výber zástupcov rodičov za triedu sa vykoná v triede verejným hlasovaním.

           Rada RS plní aj iniciatívnu a kontrolnú funkciu vo vzťahu k riaditeľovi školy.

           Riaditeľ školy je povinný na dvoch zasadnutiach Rady RS predložiť na prejednanie:

               - program práce školy na príslušný školský rok

               - rozpočet školy a výsledky hospodárenia

               - správu o výsledkoch vo výchovno- vzdelávacom procese

            V prípade zistenia nedostatkov v práci riaditeľa školy má Rada RS právo po prejednaní na                        Plenárnom zhromaždení navrhnúť zriaďovateľovi sídelnému biskupovi zmenu vo funkcií                            s odôvodnením.

            Rada RS si volí:

              - predsedu

              - zapisovateľa

              - hospodára

              - kontrolnú skupinu v počte 3 osoby

            Rada RS sa schádza najmenej 1 krát za dva mesiace. Na svoje zasadnutia pozýva riaditeľa                      školy, zástupcu zriaďovateľa a iných, podľa prejednávanej problematiky.  Zasadnutie Rady RS                  zvoláva predseda. Zo zasadnutia Rady RS sa vedú písomné zápisnic.

            Na plnenie úloh si môže Rada RS zriaďovať komisie

            Predseda Rady RS zastupuje RS navonok.

 

5.Hospodárenie RS

            RS hospodári s vlastnými prostriedkami uloženými na vlastnom účte v sporiteľni, resp. banke.                    Za hospodárenie zodpovedá Rada RS.

       - Zdroje finančných prostriedkov:

        - členské príspevky

        - dary rodičov, organizácii, sponzorov, dobrodincov

       - Použitie finančných prostriedkov:

        - úhrada nákladov na podujatia organizované RS v spolupráci so školou

        - úhrada, alebo čiastočná úhrada cien a odmien pre žiakov za výsledky dosiahnuté                         v školských súťažiach

        - úhrada nákladov súvisiacich s účasťou žiakov školy na súťažiach, pri ktorých pôjde                         o reprezentáciu školy.

 

6. Záverečné ustanovenia

              Tieto stanovy sú v súlade s organizačným poriadkom RS schváleným dňa 14. 10. 1991.

              Akékoľvek zmeny v stanovách musia byť vopred prejednané a schválené zriaďovateľom školy                  a potom predložené na prejednanie a schválenie plenárnemu zhromaždeniu.

              Rodičovské spoločenstvo zanikne, ak zanikne škola.

 

 

Kontakt

  • Základná škola Štefana Mnoheľa
    Dlhé hony 3522/2
    058 01 Poprad
  • 052/7721389


Ďakujeme našim sponzorom