Novinky  |  Žiaci  |  Rodičia  |  Iné informácie  |  Ďakujeme (2%) 

   •  

    SPOJENÁ  ŠKOLA SV. JÁNA PAVLA II. Dlhé hony 3522/2, 058 01 POPRAD

     

    Interná norma č.

     05/2014

    Názov normy:

    Smernica školského stravovania Spojenej školy sv. Jána Pavla II. v Poprade

    Druh normy:

    Základná organizačná norma

    Účel normy:

    Určenie pravidiel stravovania v ŠJ pri Spojenej škole sv. Jána Pavla II. v Poprade

    Okruh platnosti:

    Táto norma platí pre všetky organizačné zložky Spojenej školy sv. Jána Pavla II. v Poprade

    Vzťah k iným normám

    Táto norma nenahrádza žiadnu predchádzajúcu internú normu  Spojenej školy sv. Jána Pavla II. v Poprade.

    Uloženie normy:

    Táto norma je uložená na sekretariáte riaditeľky školy, u zástupcov r. š. a u vedúcej školskej jedálne a je prístupný na internetovej stránke školy

    Oboznámenie sa s normou:

    Stravníci Spojenej školy sv. Jána Pavla II. sú povinní po vydaní internej normy oboznámiť sa s normou.

     

               

    Schválil:

    Pečiatka:

    Dátum schválenia:

    Dátum účinnosti:

     Mgr. Zuzana Bednárová

     

     28. 08. 2014

     01. 09. 2014

     

     

    Článok 1

    Základné ustanovenia

    Účelom tejto smernice je stanoviť pravidlá týkajúce sa stravovania stravníkov v Školskej jedálni pri Spojenej škole sv. Jána Pavla II. , Dlhé hony 3522/2, Poprad.

    Smernica určuje termín, spôsob objednávania, výdaja stravy a ostatné podmienky úhrady nákladov spojených so stravovaním v školskej jedálni.

     

    Článok 2

    Spôsob a forma stravovania

    Spojená škola sv. Jána Pavla II. v Poprade zabezpečuje stravovanie žiakov, zamestnancov a ostatných pracovníkov priamo v ŠJ pri SŠ sv. Jána Pavla II. v Poprade podľa zásad správnej výživy.

    Výdaj stravy – obedov pre stravníkov v školskej jedálni je určený od 11:40 hod. do 14:00 hod.

    Z dôvodu zefektívnenia objednávania a výdaja stravy ŠJ pri SŠ sv. Jána Pavla II. v Poprade realizuje objednávanie a výdaj stravy pre všetkých stravníkov pomocou čipov.

     

    Článok 3

    Prihlasovanie (odhlasovanie) stravy

    Stravníci, ktorí vlastnia čipy, úhradou za stravovanie na nasledujúci mesiac je im automaticky zabezpečené prihlásenie na odber stravy.

    Odhlasovanie stravy pre držiteľov čipov je možné prostredníctvom pripojenia sa na stravovací systém školskej jedálne na internetovej adrese: http://www.eskoly.sk/dlhehony2/jedalen.

    Stravník si môže v priebehu mesiaca odhlasovať stravu na jednotlivé dni, a to vždy do 14:00 hod. na nasledujúci deň alebo na konci týždňa dopredu na celý nasledujúci týždeň.

    V prípade choroby má stravník nárok prvý deň odobrať obed do obedára.

    Cudzí stravníci si objednajú stravu na základe zmluvy o poskytovaní stravovacích služieb.

     

    Článok 4

    Nákup čipov, platby za stravovanie

    Každý stravník dostane čip na výdaj stravy. Podpisom potvrdí prevzatie a uhradí poplatok 2,00 € (výpožičné), ktoré po odovzdaní nepoškodeného čipu (ukončení vzdelávania na základnej škole a gymnáziu) mu budú vrátené.

    Stratu čipu je potrebné okamžite nahlásiť vedúcej školskej jedálne, ktorá čip zablokuje. Stravník tak nepríde o cenu zakúpených obedov, ale bude si musieť kúpiť nový čip v cene 2,00 €.

    Platbu za stravu v školskej jedálni realizuje stravník najneskôr do 20. dňa v mesiaci prostredníctvom trvalého príkazu alebo príkazom na úhradu, internetbankingom na účet školskej jedálne, vedený vo VÚB, a.s., pobočka Poprad, č. účtu: 350026431562, IBAN: SK9402000000350026431562 podľa kategórií stravníkov a rozhodnutia o výške stravného v zmysle v  zmysle vyhlášky č. 121/1994 § 9 . Ak platbu poukážete neskôr, môže sa stať, že sa do systému platba nedostane v danom mesiaci a dieťa nebude mať stravu na prvé dni nasledujúceho mesiaca. V stravovacom systéme je platba jednotlivých stravníkov evidovaná na ich kontách.

     

    Článok 5

    Výdaj stravy

    Evidencia výdaja stravy je realizovaná výdajným terminálom pri výdajnom okienku. K dispozícii je jedno výdajné okienko.

    Preplatky za obedy budú evidované na čipe a platiteľ si sám reguluje výšku stravného počas školského roka.

    Zúčtovanie preplatkov sa vykoná po skončení školského roka na účet stravníka, alebo sa prevedie na nasledujúci školský rok.

    V prípade, že žiak končí školskú dochádzku, preplatky budú zaslané na číslo účtu príslušného stravníka.

     

    Článok 6

    Všeobecné ustanovenia

    Výkonom kontroly dodržiavania tejto smernice je oprávnená riaditeľka školy a ňou poverená osoba, Bc. Renáta Kulifajová, vedúca školskej jedálne.

    So smernicou o stravovaní v ŠJ pri SŠ sv. Jána Pavla II. v Poprade sú povinní oboznámiť sa všetci stravníci.

     

    DODATOK č. 1

    k Smernici školského stravovania

    Výdaj stravy do prenosných nádob (obedára) – doplnenie smernice o školskom stravovaní

    Výdaj stravy do obedára pre deti MŠ, žiakov ZŠ a dospelých stravníkov (zamestnancov) môže byť iba v prvý deň neprítomnosti v škole, a to v prípade, keď sa nestihli zo stravy odhlásiť. Do obedára sa strava vydáva iba cudzím stravníkom – dôchodcom, ktorí majú súhlas zriaďovateľa.

    Na minimalizáciu zdravotných rizík pri výrobe jedál a nápojov sa v zariadeniach školského stravovania používa  e-model  HACCP  a  prevádzkový  poriadok  a  metodická  príručka pre verejné obstarávanie potravín v zariadeniach školského stravovania vydané MŠVVaŠ SR.

    Pre výdaj stravy podľa odporúčania E MODEL HACCP, prevádzkového poriadku a sanitačného programu pre zariadenia školského stravovania platí s účinnosťou od 1.6.2013 kapitola č. 3A, že satepelne upravené pokrmy a prílohy servírujú spôsobom stolového riadu a príboru a nie vydávaním stravy do prenosných nádob.

     

         V Poprade, 2. septembra 2021

                                                                                                            Ing. Katarína Krajňáková

                                                                                                                    riaditeľka školy