Projekty školy

 

IT ACADEMY – vzdelávanie pre 21. storočie

Národný projekt do ktorého sme zapojení od 1. 9. 2017 reaguje na požiadavky IT sektora – prispôsobiť vzdelávací systému aktuálnym a perspektívnym potrebám trhu práce. Oproti súčasnému stavu potrebuje IT sektor ročne navyše aspoň tisíc nových zamestnancov – špecialistov. Prostredníctvom národného projektu chceme prispieť k riešeniu tohto problému.

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom je vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT.

 • zvýšenie matematických, prírodovedných a IKT zručnosti žiakov
 • podpora spolupráce v oblasti výmeny skúsenosti vo výchovno-vzdelávacom procese (sieťovanie medzi školami)
 • zapojenie odborníkov z iných sektorov do procesu vzdelávania
 • uskutočňovanie stáží a praktickej prípravy pedagógov v nadväznosti na prepojenie teoretickej a praktickej výučby

 

Trvanie projektu: 2/2016 –10/2020

Zapojenie do projektu:

 • práca s inovatívnymi metodikami v predmetoch MAT, CHE, GEO, INF
 • motivačné akcie pre štúdium IKT, prírodných a technických vied (krúžky, súťaže, workshopy, semináre)
 • zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti žiakov podľa medzinárodného štandardu ECDL
 • vzdelávanie učiteľov

                                                                                                           Ing. Eva Gabonayová

                                                                                                                 garant projektu

 

ENGLISH  GO

Projekt EnglishGo je skvelou bankou aktivít a cvičení na precvičovanie všetkých jazykových kompetencií na hodinách anglického jazyka, ale aj samostatne v domácom prostredí študenta (majú tak možnosť bez obmedzení si doma on-line zlepšovať jednotlivé zručnosti).

Vzdelávací obsah projektu EnglishGo:

 • Autentické materiály, videomateriály BBC a lekcie nahovorené native speakers
 • Jednoduché a rýchle vyhľadávanie podľa témy alebo gramatického zaradenia
 • Ako doplnkové materiály pre učebnice angličtiny
 • Rôznorodé interaktívne aktivity, testovacie úlohy a cvičenia
 • Zameriava sa rovnomerne na všetky štyri kľúčové jazykové kompetencie
 • Odzrkadľuje skutočný život a každodenné situácie v spoločnosti
 • Má pozitívny vplyv na študentov, udrží ich zvedavosť a pozornosť

 

Cieľ projektu:

 • Digitalizácia obsahu anglického jazyka

 • Zmodernizovanie metód výučby anglického jazyka

 • Podpora kreativity a rozvíjanie jazykových kompetencií

                                                                                                              Mgr. Anna Špinerová

                                                                                                                    garant projektu

 

Permakultúrna záhrada a EKO trieda

Cieľ projektu:

 • Vybudovanie bylinkovej špirály a vyvýšeného záhona na pestovanie zeleniny

 • Vybudovanie náučného biologicko-enviromentálneho chodníka

 • Moderné metódy vyučovania prepojené s praxou

 • Rozvíjanie medzipredmetových vzťahov s biológiou a ekológiou

 • Úprava okolia školy tak, aby mohlo byť využité vo výchovno-vzdelávacom procese žiakov vo všetkých troch zložkách školy

 • Zapojenie žiakov do budovania jedlého lesa, umožnenie rozvoja a realizácie aj praktických zručností žiakov

 • Vzbudenie záujmu žiakov o trvalo-udržateľný rozvoj spoločnosti, ktorý nevykorisťuje planétu

 • Vytvorenie podmienky pre vyučovanie realizované vo vonkajšej  EKO triede s cieľom vytvoriť prostredie pozitívnej pracovnej klímy

 • Používanie moderných metód vyučovania, ktoré sú prepojené s praxou

 • Zvýšenie angažovanosti a spolupráce s rodičmi detí našej školy

                                                                                                        Mgr. Gabriela Šromeková

                                                                                                                 garant projektu

 

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY

výmenné pobyty s partnerskou školou v ČR

Cieľ projektu - spoznávanie iných kultúr, získavanie rôznorodých skúseností

                                                                                                                                   Mgr. Lenka Horáková

                                                                                                                          garant projektu

 

VIEM, ČO ZJEM

Cieľ projektu - rozvíjanie povedomia správnej životosprávy

                                                                                                                     Mgr.Daniela Raševová

                                                                                                                                              garant projektu

                

STARŠÍ ČÍTAJÚ MLADŠÍM

Cieľ projektu - rozvíjanie čitateľskej gramotnosti

                                                                                                  Mgr. Jana Babičová a vyučujúci SJL

                                                                                                                                      garanti projektu

 

Kontakt

 • Základná škola sv. Jána Pavla II.
  Dlhé hony 3522/2
  058 01 Poprad
 • 052/7721389


Ďakujeme našim sponzorom