Novinky  |  Žiaci  |  Rodičia  |  Iné informácie  |  Ďakujeme (2%) 

    • Projekty školy

    • Projekt „Využívaj energiu ekologicky“ 

     Tento projekt z Nórskych fondov a z fondov Ministerstva životného prostredia bol škole schválený v školskom roku 2020/2021, a to vo výške 53 090,- eur. Škola prispieva 5%.

     Hlavné činnosti projektu:  Projekt obsahuje moderné technické opatrenia - montáž fotovoltaických panelov, osadenie smart-lavičiek, nákup e-kolobežiek a e-bicyklov, ktoré samé o sebe znamenajú prínos k ochrane životného prostredia, ale ich hlavný prínos bude v tom, že budú využívané na zážitkové vzdelávanie. Teda žiaci sa nebudú len teoreticky učiť napr. o využívaní solárnej energie na výrobu elektriny, ale uvidia to v praxi na nainštalovanom zariadení s výkonom 10 kWh, ktoré pokryje potrebu napr. osvetlenia v celej škole. Navyše softvérová aplikácia im umožní sledovať aj to, ako sa efektívnosť a výkon fotovoltaických panelov na streche školy mení v závislosti od ročného obdobia, počasia a pod. 

     Niečo novým nielen pre našich žiakov, ale i pre verejnosť budú osadené dve smartlavičky umožňujúce nabíjanie mobilov, ale i e-kolobežiek a e-bicyklov. A počas čakania na nabitie, budú môcť využiť aj bezplatné wifi, dozvedieť sa viac o fungovaní najmodernejších funkcií lavičiek a ekologickej výrobe energie realizovanej v našej škole. 

     Hlavným zámerom projektu je však prepojenie týchto technických riešení na inováciu vzdelávania, ktorá bude mať podobu upravených učebných plánov a novovytvorených, resp. aktualizovaných výchovno-vzdelávacích materiálov pre zabezpečenie výučby žiakov v oblasti zmierňovania a súčasne prispôsobovania sa zmene klímy. Inovovaný výučba bude doplnená o praktické ukážky na miestach, kde budú vyššie popísané technické riešenia namontované, resp. kde budú umiestnené modely alebo popisy – tieto vytvorené „ekopedagogické plochy“, umožnia žiakom praktické vzdelávanie o význame toho-ktorého technického opatrenia vo vzťahu ku zmene klímy. 


     Projekt „Zelená škola“

     Prácu na programe sa začala v septembri 2018 a bola ukončená 13.10.2020 udelením certifikátu a vlajky Zelená škola.  Témou projektu bolo: Zelené obstarávanie a úradovanie.  Projekt Zelená škola – je najväčší vzdelávací ekoprogram na svete.

     Pomáha rozvíjať tieto zručnosti: schopnosť riešiť reálne potreby svojej školy a okolia, spolupracovať v tíme, ale vedieť konať aj samostatne, kriticky myslieť a vyjadriť svoj názor, byť tvoriví, aktívni a zvedaví, prijať zodpovednosť za svoje činy a rozhodnutia.

     Počas dvoch rokov sa škola vylepšila v týchto oblastiach - náhrada bieleného kancelárskeho papiera recyklovaným, šitie látkových tašiek, vrecúšok, návlekov na obuv, výroba eko mydiel, vonných vrecúšok s nami nazbieranými bylinkami, voskových obrúskov na potraviny, predaj výrobkov na vianočnom trhu školy, vychádzka na Krížovú, tvorba loga a letáka "našej Zelenej školy", tvorba eko kódexu, nástenky, publikácia v časopise Brána. Výroba krabíc na triedený odpad v triedach a zborovniach - papier, plast a zabezpečenie zberných nádob na triedený odpad od firmy Brantner Poprad.  V enviro aktivitách škola pokračuje aj naďalej. Projekt sa realizoval pod vedením  PaedDr. Zuzany Čerkalovej.


     Projekt e Twinning

     Jedná sa o medzinárodný projekt v zmysle cezhraničnej spolupráce, výmeny informácií a zdokonaľovania nielen cudzích jazykov, ale aj multikultúrneho spektra, ktoré sa začali realizovať v októbri 2021.  Spolupracujúce krajiny pre žiakov základnej školy sú Portugalsko, Grécko, Turecko, Španielsko, Cyprus, Chorvátsko, Francúzsko, Gruzínsko, Poľsko, Rumunsko, Srbsko. Projekty realizuje pani učiteľka Mgr. Anna Špinerová, koordinátor eTwinningu na škole a Ing. Blanka Holigová (vedúca PK CJ na ZŠ a realizátor projektu).

     Témami online komunikácia so zahraničnými partnermi sú: reprezentácia školy, regiónu, krajiny, kultúry, výmena informácií, zdokonalenie cudzojazyčných zručností v medzinárodných projektoch. 


     IT ACADEMY – vzdelávanie pre 21. storočie

     Národný projekt do ktorého sme zapojení od 1. 9. 2017 reaguje na požiadavky IT sektora – prispôsobiť vzdelávací systému aktuálnym a perspektívnym potrebám trhu práce. Oproti súčasnému stavu potrebuje IT sektor ročne navyše aspoň tisíc nových zamestnancov – špecialistov. Prostredníctvom národného projektu chceme prispieť k riešeniu tohto problému.

     Cieľ projektu:

     Hlavným cieľom je vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT.

     • zvýšenie matematických, prírodovedných a IKT zručnosti žiakov
     • podpora spolupráce v oblasti výmeny skúsenosti vo výchovno-vzdelávacom procese (sieťovanie medzi školami)
     • zapojenie odborníkov z iných sektorov do procesu vzdelávania
     • uskutočňovanie stáží a praktickej prípravy pedagógov v nadväznosti na prepojenie teoretickej a praktickej výučby

      

     Trvanie projektu: 2/2016 –10/2020

     Zapojenie do projektu:

     • práca s inovatívnymi metodikami v predmetoch MAT, CHE, GEO, INF
     • motivačné akcie pre štúdium IKT, prírodných a technických vied (krúžky, súťaže, workshopy, semináre)
     • zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti žiakov podľa medzinárodného štandardu ECDL
     • vzdelávanie učiteľov

                                                                                                                PaedDr. Patrik Sitiarik

                                                                                                                      garant projektu


      

     ENGLISH  GO

     Projekt EnglishGo je skvelou bankou aktivít a cvičení na precvičovanie všetkých jazykových kompetencií na hodinách anglického jazyka, ale aj samostatne v domácom prostredí študenta (majú tak možnosť bez obmedzení si doma on-line zlepšovať jednotlivé zručnosti).

     Vzdelávací obsah projektu EnglishGo:

     • Autentické materiály, videomateriály BBC a lekcie nahovorené native speakers
     • Jednoduché a rýchle vyhľadávanie podľa témy alebo gramatického zaradenia
     • Ako doplnkové materiály pre učebnice angličtiny
     • Rôznorodé interaktívne aktivity, testovacie úlohy a cvičenia
     • Zameriava sa rovnomerne na všetky štyri kľúčové jazykové kompetencie
     • Odzrkadľuje skutočný život a každodenné situácie v spoločnosti
     • Má pozitívny vplyv na študentov, udrží ich zvedavosť a pozornosť

      

     Cieľ projektu:

     • Digitalizácia obsahu anglického jazyka

     • Zmodernizovanie metód výučby anglického jazyka

     • Podpora kreativity a rozvíjanie jazykových kompetencií

                                                                                                                   Mgr. Anna Špinerová

                                                                                                                         garant projektu


      

     Permakultúrna záhrada a EKO trieda

     Cieľ projektu:

     • Vybudovanie bylinkovej špirály a vyvýšeného záhona na pestovanie zeleniny

     • Vybudovanie náučného biologicko-enviromentálneho chodníka

     • Moderné metódy vyučovania prepojené s praxou

     • Rozvíjanie medzipredmetových vzťahov s biológiou a ekológiou

     • Úprava okolia školy tak, aby mohlo byť využité vo výchovno-vzdelávacom procese žiakov vo všetkých troch zložkách školy

     • Zapojenie žiakov do budovania jedlého lesa, umožnenie rozvoja a realizácie aj praktických zručností žiakov

     • Vzbudenie záujmu žiakov o trvalo-udržateľný rozvoj spoločnosti, ktorý nevykorisťuje planétu

     • Vytvorenie podmienky pre vyučovanie realizované vo vonkajšej  EKO triede s cieľom vytvoriť prostredie pozitívnej pracovnej klímy

     • Používanie moderných metód vyučovania, ktoré sú prepojené s praxou

     • Zvýšenie angažovanosti a spolupráce s rodičmi detí našej školy

                                                                                                             Mgr. Gabriela Šromeková

                                                                                                                      garant projektu


      

     ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY

     výmenné pobyty s partnerskou školou v ČR

     Cieľ projektu - spoznávanie iných kultúr, získavanie rôznorodých skúseností

                                                                                                                                                   Mgr. Lenka Horáková

                                                                                                                               garant projektu


      

     VIEM, ČO ZJEM

     Cieľ projektu - rozvíjanie povedomia správnej životosprávy

                                                                                                                          Mgr.Daniela Raševová

                                                                                                                                                     garant projektu

                  


        

     STARŠÍ ČÍTAJÚ MLADŠÍM

     Cieľ projektu - rozvíjanie čitateľskej gramotnosti

                                                                                                       Mgr. Jana Babičová a vyučujúci SJL

                                                                                                                                           garanti projektu