Školský vzdelávací program

Spojená škola sv. Jána Pavla II.

DLHÉ HONY 3522/2,058 01 POPRAD

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA SV. JÁNA PAVLA II.

 

 

 

 

„Už v detstve vkladá Boh do sŕdc ideál pravdy a dobra: v tom spočíva pravá
a večná mladosť ducha! Tí, čo napriek prehrám a sklamaniam zostanú verní tomuto ideálu, zostávajú stále mladí, i keď sa míňajú roky ich života.“

 

                                                                                                            Sv. Ján Pavol II.


 

 

 

ŠKOLSKÝ  VZDELÁVACÍ PROGRAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šk. rok 2019/2020

 

 

 

 

 

 

 

Názov ŠkVP:

ŠKOLA PRE RODINU – ŠKOLA PRE ŽIVOT

Stupeň vzdelania:

ISCED 1, ISCED2

Dĺžka štúdia

ISCED 1,  ISCED 2  /spolu  9 rokov

Forma štúdia

Denná

Druh školy:

Cirkevná základná škola

Vyučovací jazyk:

Slovenský

Predkladateľ:

Základná škola sv. Jána Pavla II.

Adresa:

Dlhé hony, 3522/2, 058 01 Poprad

Kontakt:

052 7721389, scspp@scspp.sk, www.scspp.sk

IČO

37942743

Riaditeľka školy:

Ing. Katarína Krajňáková

Koordinátor ŠkVP

PaedDr. Lucia Gavorová

Zriaďovateľ:

Rímskokatolícka cirkev

Názov:

Biskupstvo Spišské Podhradie

Adresa:

Spišská Kapitula č. 13, 053 04 Spišské Podhradie

Miesto vydania:

Poprad

Platnosť od:

1.9.2019

Platnosť do:

31.8.2020

 

 

Ing. Katarína Krajňáková                                            

riaditeľka školy                                                           

 

 

Zriaďovateľ:

PaedDr. Maroš Labuda

Riaditeľ ŠÚ Spišské Podhradie

Rímskokatolícka cirkev – Biskupstvo Spišská Kapitula 13, 053 04 Spišské Podhradie

 

 

Poprad, 31. augusta 2019                                     Platnosť ŠkVP od 01.09.2019

 

I. Všeobecná charakteristika školy

 

Základná škola sv. Jána Pavla II. vznikla  dňa 1. septembra 2002. Zriaďovateľom  Spojenej školy
sv. Jána Pavla II. v Poprade je Rímskokatolícka cirkev –  Biskupstvo Spišské Podhradie.

 

  1. Vlastné zameranie školy.

 

 • Komplexný rozvoj žiaka – racionálny, duchovný, umelecký (ZUŠ v budove ZŠ)
 • Prepojenie s praxou – projektové vyučovanie
 • Vyučovanie prvouky v anglickom jazyku (metóda CLIL)
 • Rešpektovanie individuality žiaka
 • Komunikácia
 • Krúžková činnosť

 

Hlavné zameranie školy je poskytnúť vzdelanie, ktoré žiakovi zabezpečí komplexný rozvoj osobnosti nielen kvalitným vzdelaním, ale aj starostlivosťou o jeho  duchovný rozmer, s cieľom vysoko odborného spoločenského uplatnenia žiaka doma i na svetovom  trhu  v harmónii spoločenského súžitia  pre všeobecné dobro.

Škola je  svojím katolíckym charakterom je zárukou, že bude dbať na rozvíjanie pozitívneho vzťahu  k tradičným kresťanským a humánnym hodnotám, k histórii a kultúre našej vlasti a bude chrániť žiaka pred vnucovaním takých teórií liberálneho sveta, ktoré sú pre zdravý rozvoj dieťaťa deštrukčné.

Vzdelávacie metódy školy podporujú u žiakov samostatnosť, tvorivosť, vzájomnú toleranciu a úctu, komunikačné zručnosti, ktoré učia žiaka, ako sa učiť.

Dôležité je: aktívny žiak, prepojenie s praxou, učenie sa pre život. Škola učí žiaka získavať objektívny pohľad na život. Je otvorená pre spoluprácu s inými vzdelávacími subjektmi a organizáciami, je otvorená spoznávaniu iných kultúr, a to výučbou cudzích jazykov, učením sa o cudzích kultúrach, účasťou na zahraničných zájazdoch, spoluprácou so zahraničnými lektormi a účasťou na medzinárodných projektoch. 

Do vyučovacieho procesu sme zaviedli progresívne metódy CLIL (ContentLanguageIntegratedLearning) , ktorých spoločným prvkom je integrovanie cudzieho jazyka do výučby iných predmetov a vzdelávacích obsahov. Prostredníctvom cudzieho jazyka sa realizuje vyučovanie nejazykových predmetov.  Inými slovami povedané, učiteľ učí daný predmet a zároveň učí a precvičuje aj cudzí jazyk.

Na základe tejto metódy sme od 1.9.2018 zaviedli hodinu prvouky v anglickom jazyku v 1.A  a v 2.A triede základnej školy. CLIL metóda veľmi efektívne podporuje nasledovné potreby žiakov: žiaci sa učia cudzí jazyk v prirodzených podmienkach, sústreďujú sa na obsah, o ktorom chcú komunikovať, cudzí jazyk sa stáva neoddeliteľnou súčasťou počas procesu učenia. CLIL

 šetrí čas, motivuje žiakov k štúdiu cudzích, ale aj iných predmetov. Zvyšuje kvalitu osvojených jazykových zručností detí v bežných triedach .

V školskom roku 2019/2020 je obohatená krúžková činnosť o

 • Krúžok 3D digitálne technológie – žiaci si tam osvoja poznatky z oblasti 3D modelovania, 3D animácie, 3D tlače a virtuálnej reality
 • Krúžok talianskeho jazyka
 • Krúžok Školská televízia je zameraný na audiovizuálnu tvorbu. Žiaci sa učia základy žurnalistiky, prácu s kamerou, kompozíciu obrazu, strihovú skladbu, čím si získavajú praktické a teoretické základy na ďalšie štúdium žurnalistiky.
 •  

 

  1. Charakteristika školy.

A/Základná škola sv. Jána Pavla II. je plne organizovaná deväťročná cirkevná základná škola s vyučovacím jazykom slovenským. Zriaďovateľom školy je Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie. Škola má  na prvom, aj na druhom stupni po jednej triede. Základná škola je školou rodinného typu. Nižší počet žiakov v triede umožňuje vytvárať medzi všetkými vzájomnú dôveru, spoluprácu a pocit istoty a spoluprácu. Žiaci, učitelia a prevádzkoví pracovníci sa všetci navzájom poznajú, stráca sa anonymita prostredia a ľudí.

Budova školy je trojposchodová a sídlia v nej všetky  jej  tri organizačné zložky. To je veľkou prednosťou, pretože žiaci môžu svoje mimoškolské a záujmové činnosti vykonávať priamo v nej.

 

Hodnoty, na ktorých je postavená činnosť našej školy:

BOH - KVALITA -  DÔVERA

Znamená to:

 • Prameňom každého dobra, múdrosti a pravdy je Boh.
 • Každý človek chce pracovať kvalitne.
 • Rešpektovanie individuality a rozvíjanie tvorivosti je dôležité.
 • Priaznivá podporná klíma a dôvera je kľúčová pre vyučovací proces.
 • Spolupráca je mimoriadne dôležitá vo svete, v ktorom vládne konkurencia.
 • Úcta ku všetkým formám života (k človeku i prírode).

 

Sme originálnou školou, ktorá moderným  modelom vzdelávania má za cieľ vychovávať  vysoko odborného, úspešného a morálne vyspelého žiaka.

 

B/ Materiálno-technické podmienky

Škola má zriadené tieto odborné učebne:

Odbornú učebňu výpočtovej techniky a informatiky (18 počítačov), odbornú učebňu fyziky, odbornú učebňu biológie, odbornú učebňu slovenského jazyka, multimediálnu učebňu so slúchadlovou zostavou pre 16 žiakov pre cudzie jazyky, s počítačom a technickým ovládacím pultom pre učiteľa, dátovým projektorom a interaktívnou tabuľou. Kapacita miestnosti na sedenie pre 30 žiakov umožňuje vyučovanie aj iných odborných predmetov.

Škola disponuje telocvičňou s moderným certifikovaným vybavením a posilňovňou.

Stravníkom ŠJ je sprístupnený moderný stravovací systém.

Pedagogickí zamestnanci a žiaci majú k dispozícii  interaktívne tabule a tablety.

Na prvom poschodí školy sa nachádza školská kaplnka, ktorá poskytuje priestor na osobnú meditáciu žiakov a pedagógov školy, slúži na vykonávanie adorácií, pobožností, ako aj na ďalšie náboženské a liturgické úkony.

     K budove patria vonkajšie areály so školským ihriskom. V súčasnosti sa plánuje zriadenie študentského bufetu.

 

1.3 Charakteristika žiakov:

Škola poskytuje všetkým žiakom rímskokatolícku náboženskú výchovu. Je otvoreným miestom pre žiakov všetkých vierovyznaní, nezatvára sa však ani pred deťmi bez vierovyznania.

        Školu navštevujú vo väčšej miere žiaci z mestskej časti Poprad Juh, ďalej z ostatných mestských častí a blízkeho okolia mesta.

Škola umožňuje žiakom s individuálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami integrovať sa v bežnej triede.  Pri hodnotení a klasifikácii prospechu žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia sa postupuje podľa Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so špeciálno  - pedagogickými potrebami MŠVVaŠ SR.

 

1.4 Charakteristika pedagogického zboru:

Pedagogická a odborná spôsobilosť, schopnosti a skúsenosti učiteľov sú stavebným kameňom kvalitného vzdelávania a výchovy. V škole pracuje plne kvalifikovaný pedagogický zbor. Základná škola je jednou z troch organizačných zložiek cirkevnej spojenej školy, v pedagogickom zbore sú pedagógovia, ktorí súčasne vyučujú aj na gymnáziu alebo v základnej umeleckej škole. Pozitívnym znakom pedagogického zboru je jeho jednotné pôsobenie na žiakov v otázkach viery. Pedagogický zbor sa spoločne modlí za školu, jej žiakov a ich rodiny.

Na škole pracuje výchovná poradkyňa, ktorá sa venuje profesijnej orientácii žiakov a špeciálny pedagóg. Okrem nich v škole pracujú koordinátori environmentálnej výchovy, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, protidrogovej prevencie a koordinátor informatizácie. Členom pedagogického zboru je aj školský kaplán, ktorý zastrešuje všetky liturgické úkony, kňazskú a duchovnú službu v škole.

Škola má neustály záujem o odborný rast svojich pedagógov a zabezpečuje ich ďalšie vzdelávanie a ich kariérový rast. 

Základná charakteristika učiteľa našej školy je: náročný – ľudský – morálny.

 

 

1.5. Dlhodobé projekty

 

 • IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie – je národný projekt, do ktorého sme zapojení od 1. 9. 2017. Projekt reaguje na požiadavky IT sektora. Hlavným cieľom je vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT.
 • Permakultúrna záhrada a EKO trieda. Cieľ projektu: moderné metódy vyučovania prepojené s praxou. Rozvíjanie medzipredmetových vzťahov s biológiou a ekológiou. Vytvorenie podmienky pre vyučovanie realizované vo vonkajšej EKO triede s cieľom vytvoriť prostredie pozitívnej pracovnej klímy. Používanie moderných metód vyučovania, ktoré sú prepojené s praxou.
 • EnglishGo. Cieľ projektu: Digitalizácia obsahu anglického jazyka.  Zmodernizovanie metód výučby anglického jazyka. Podpora kreativity a rozvíjanie jazykových kompetencií.

 

 • Projekt Zelená škola – je najväčší vzdelávací ekoprogram na svete. Pomáha rozvíjať tieto zručnosti: schopnosť riešiť reálne potreby svojej školy a okolia spolupracovať v tíme, ale vedieť konať aj samostatne, kriticky myslieť a vyjadriť svoj názor, byť tvoriví, aktívni a zvedaví, prijať zodpovednosť za svoje činy a rozhodnutia.

Ďalšie realizované projekty sú:

 1. Svetový deň mlieka – september 2019
 2. Odkiaľ sa berie mlieko – september 2019 
 3. Detský čin roka – október 2019 – zapojenie sa do detskej poroty
 4. Imatrikulácia prvákov pri sv. omši – žiaci 1. a 9. ročníka – október 2019
 5. Milión detí sa modlí ruženec – október 2018 – zapojenie sa do modlitby
 6. Úprava a návšteva hrobov Š. Mnoheľa –spolupráca s Maticou slovenskou v PP október 2019 – 4.A
 7. Úcta k starším – november/december 2019 – vystúpenia vybratých žiakov v klube dôchodcov
 8. Adventné roráty – december 2019 – obidva kostoly
 9. Najkrajší vianočný stromček – Námestie sv. Egídia – deti ŠKD – december 2019
 10. Vianočný jarmok – Kostol sv. C a M – celá škola – december 2019 – príprava vianočných ozdôb,  darčekov a suvenírov
 11. mikulášsky program – december 2019 – Saleziáni, celá škola
 12. Vianočná akadémia  - december 2019 – celá škola
 13. Starší čítajú mladším – 1.st. ZŠ – marec 2020 – projekt na rozvíjanie čitat. gramotnosti
 14. Viem, čo zjem – výber tried 3. – 6. roč. – celoročne – projekt o zdravej výžive
 15. Záložka spája školy – celá škola – projekt podporujúci vzájomnú spoluprácu so ZŠ Třebařov v ČR + výmenný pobyt – celoročne
 16. Školský karneval – celá škola – február 2020
 17. DOD – celá škola – marec 2020
 18. Zapojenie sa do Dňa rodiny -  jún 2020 – plagáty /všetky ročníky/, vystúpenia žiakov, guláš
 19. Dopravné ihrisko – žiaci 1. st. – 2 krát ročne
 20. Exkurzie v kníhkupectve  Martinus – Martinus – marec 2020
 21. Podtatranská knižnica – účasť vybratých tried na jednotlivých prednáškach
 22. Zelená škola – projekt  zameraný na enviromentálnu výchovu – celoročne – II. st. ZŠ
 23. Duchovné obnovy – jednotlivo pre každú triedu – celoročne – Kostol sv. CaM, Važec, Sp. Kapitula, Levoča

 

 1. Škola v prírode pre 3.A a 4.A, dopravné ihrisko  pre 1.A a 2.A, exkurzia k hasičom a do Legovne 

 

1.6 Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

 

Škola úzko spolupracuje s Rodičovským spoločenstvom pri Základnej škole sv. Jána Pavla II. v Poprade. Pravidelne sa konajú stretnutia RS s vedením školy, na ktorých sa riešia aktuálne problémy a pripravujú spoločné aktivity s rodičmi a ich deťmi. Organizujú sa rôzne kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia v priestoroch školy a mimo nej počas celého školského roka. Sú to  rôzne koncerty, tvorivé dielne v období Adventu, Vianoc a Veľkej noci. Dobrá spolupráca je s bratmi Saleziánmi v Poprade- Veľkej, Rímskokatolíckom farským úradom, MsÚ v Poprade, Klubom kresťanských dôchodcov a Miestnym odborom Matice Slovenskej v Poprade. Žiaci pravidelne  navštevujú s vyučujúcimi slovenského jazyka mestské knižnice v Poprade. Rovnako dobrá spolupráca je aj s pracovníkmi Centra pedagogicko–psychologického poradenstva v Poprade.

 

1.7 Priestorové a materiálno–technické podmienky školy

 

Základná škola sa nachádza spolu s cirkevným gymnáziom a základnou umeleckou školou v jednej budove. Škola má 18 učební, z ktorých  9  miestností sú kmeňovými učebňami pre žiakov základnej školy. Na odborné vyučovanie prírodovedných predmetov slúžia projektové triedy vybavené interaktívnymi tabuľami, projektorom a tabletami,  ako aj na vyučovanie predmetu informatiky a technickej výchovy. Na fyzickú zdatnosť žiakov slúži posilňovňa a miestnosť na tanec.

V škole sa nachádza školská kaplnka, ktorá slúži na osobnú meditáciu a  na liturgické úkony. V budove školy sa nachádza aj knižnica pre žiakov. Školský klub je umiestnený v triede na prvom poschodí.

Stravovanie je zabezpečované  v školskej jedálni priamo v budove školy školskou kuchyňou. Žiaci využívajú čipový stravovací systém, ktorý je ľahko použiteľný pre žiakov i rodičov .

Škola využíva školský areál, na ktorom je ihrisko pre loptové hry (volejbal, basketbal, vybíjaná) a trávnatá plocha pre futbalové ihrisko.

Škola vyvíja maximálne úsilie na postupné obnovovanie technického vybavenia školy, ktoré je nevyhnutné na dosiahnutie kvalitných výsledkov vo výchovno - vzdelávacej činnosti.

V školskom roku 2015-16 sme na prízemí vybavili chodbu  šatňovými skrinkami  pre všetkých žiakov školy. Na 3. poschodí sa zriadila  odborná učebňa na vyučovanie slovenského jazyka.

V školskom roku 2015-16 sme v spolupráci s Nadáciou Filantrópia Radosť pomáhať  vymaľovali všetky chodby školy. V rámci tohto istého projektu, za pomoci rodičov našich žiakov, sme oplotili väčšiu časť školského pozemku.

Zrealizovali sme odbornú učebňu fyziky, na ktorú škola získala finančné prostriedky od Nadácie Renovabis z SRN a uskutočnila sa prestavba starej kotolne na modernú telocvičňu. S tým súvisí aj prehodnotenie pôvodného projektu tak, aby nová telocvičňa zodpovedala všetkým parametrom kvalitného a moderného športového zariadenia.

V rokoch 2017-2019 sa realizovala renovácia kotolne na telocvičňu s kvalitnou drevenou odpruženou podlahou, zrealizovala sa oprava strechy nad telocvičňou, vymaľovalo sa 6 tried a priestory pre PZ, zrenovovala sa kaplnka, obnovilo sa laboratórium chémie a biológie, zrenovovalo sa 6 tabúľ, začalo sa s opravou fasády školy a maľovaním strechy, skvalitnila sa webová stránka školy.

 

1.8 Škola ako životný priestor

 

Žiaci v škole trávia väčšinu pracovného dňa. Preto považujeme za dôležitú estetizáciu interiéru školy, aby pracovné i spoločenské priestory pôsobili príjemne a posilňovali pozitívnu atmosféru.

  Úprave, udržiavaniu a spríjemňovaniu školského prostredia je venovaná veľká pozornosť.

Zdrojom aktuálnych informácií je webová stránka školy. Chodby a triedy spríjemňujú nástenky, ktoré sú zamerané tematicky, výchovne, prezentujú tiež vlastné práce žiakov.
V škole podporujeme rodinnú atmosféru, kresťanskú lásku, vzájomnú pomoc a toleranciu medzi žiakmi a medzi učiteľmi a žiakmi. Vytváranie rodinnej, priateľskej atmosféry si vyžaduje tréning vzájomného správania, poznanie vzorov a príkladov. V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú pedagogickí zamestnanci povinní:

 • podporovať a umožňovať rešpektovanie názorov žiakov
 •  sprístupňovať všetkým žiakom informácie a poradenskú službu v oblasti vzdelávania
 • prijímať iba také opatrenia na zabezpečenie disciplíny žiakov, ktoré sú zlučiteľné

s ľudskou dôstojnosťou.

 • snažiť sa predchádzať všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie
 •  uskutočňovať opatrenia na zamedzenie a eliminovanie šikanovania v školách, na zvýšenie pocitu bezpečnosti u žiakov a rodičov. V prípade podozrenia konzultovať
  a riešiť so školským pedagógom, psychológom, duchovným správcom alebo školským kaplánom.

 

 

 

 

 

 

1.9 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove
a vzdelávaní

 

Škola zabezpečuje podľa § 152 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie, pedagogický dozor na chodbách školy a v jedálni a dbá na poučenie žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci počas školských aktivít a voľných dní. Priestory školy sú bezpečné a zdraviu vyhovujúce. Žiaci a zamestnanci školy absolvujú školenie a poučenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na začiatku školského roka. Pravidelnej kontrole podliehajú podlahy, nábytok a ostatný inventár budovy školy, aby ich poškodenie nebolo príčinou úrazu. Ostatné opatrenia a kontroly vykonávame podľa smerníc BOZP a PO. Revízne kontroly sa vykonávajú v predpísaných intervaloch a spisujú sa záznamy o revíznej kontrole.

Na začiatku školského roka sú žiaci podrobne oboznámení s Vnútorným poriadkom školy a s vnútornými predpismi na dodržanie pravidiel pri ochrane zdravia a dodržiavanie bezpečnosti pri práci a ochrane pred požiarom. Taktiež sú poučení pred každou hromadnou akciou, výcvikom alebo prázdninami.

Nevyhnutné je dodržiavanie zákazu fajčenia, pitia alkoholu a používanie iných škodlivín v škole a v jej okolí. Revízie sú robené pravidelne podľa predpisov. Zistené nedostatky sú odstraňované ihneď po zistení.

1.10 Organizácia vyučovania

Vyučovanie sa uskutočňuje vo vyučovacích hodinách, pričom trvanie jednej vyučovacej hodiny je 45 minút. Vyučovanie prebieha podľa nasledovného časového rozvrhu:

1. hod.  08:00 –  08:45

2. hod.  08:55 –   09:40

3. hod.  09:55 –   10:40

4. hod.  10:50 –   11:35

5. hod.  11:45 –   12:30

6. hod.  12:40 –   13:25

 

Pri vyučovaní cudzích jazykov a informatiky sú žiaci delení do skupín. V predmetoch telesná a športová výchova sú žiaci delení do skupín na dievčatá a chlapcov. Obed majú žiaci po skončení vyučovania.

 

 

 

 

II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu

 

Základná škola sv. Jána Pavla II. je jediná katolícka základná škola v meste a vzdialenejšom okolí. Preto voľba výchovného systému, a teda aj školy a jej zamerania závisia od prvých a hlavných pedagógov - rodičov. Škola má však kľúčovú hodnotu a úlohu vo výchove a vzdelávaní a dopĺňa snaženia rodiny na odbornom princípe. Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujeme k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy.

Pri výchove a vzdelávaní kladieme dôraz na duchovnú orientáciu našej školy, najmä čo sa týka:

 •  osvojenia a prehĺbenia kresťanských hodnôt, kresťanskej morálky, osvojenia a prehĺbenia kresťanského nazerania na svet, kultúru a aktívneho kresťanského postoja,
 • vytvárania kresťanského spoločenstva našej školy, vytvárania podmienok na prehĺbenie kresťanskej tradície, aktivít našej školy.

 

2.1 Pedagogický princíp školy - vlastné ciele výchovy a vzdelávania

 

Cieľom vzdelávania je aby žiaci získali potrebné vedomosti a zručnosti, aby ich vedeli vždy správne použiť, aby si rozvíjali kľúčové spôsobilosti. Znamená to, aby boli komunikatívni, flexibilní, tvoriví, vedeli si vyhľadávať informácie, vedeli prezentovať svoju prácu a pod. Dôležité je, aby sa nezabudlo na vedomosti ani na spôsobilosti.

 

Strategické ciele:

 • Pozitívne motivovať pedagógov k využívaniu moderných foriem a metód vyučovania
 • Zlepšovať spoluprácu s rodičmi
 • Motivovať pedagógov k ďalšiemu štúdiu (kontinuálne vzdelávanie)
 • Organizovať spoločné podujatia pre súčasných a bývalých zamestnancov školy
 • Budovať dobré meno školy

Škola umožní všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých predmetoch. Dá šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech. Škola zabezpečí podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť budeme smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť a účinne riešiť problémy. Pripraviť žiaka rozhľadeného, schopného pracovať v tíme a schopného motivovať sa k celoživotnému vzdelávaniu. Zabezpečíme kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov. U žiakov budeme formovať tvorivý životný štýl, sociálne cítenie a hodnotové orientácie. Žiakov vychovávame v duchu kresťanských princípov. V spolupráci s rodičmi z nich vychovávame pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí. Veľký dôraz budeme hneď od začiatku klásť na vytvorenie dobrej klímy v triede, na rozvíjanie sebapoznania a sebahodnotenia žiaka.

 

2.2 Zameranie školy a stupeň vzdelania

 

Do vyučovacieho procesu sme zaviedli progresívne metódy CLIL (ContentLanguageIntegratedLearning) , ktorých spoločným prvkom je integrovanie cudzieho jazyka do výučby iných predmetov a vzdelávacích obsahov. Prostredníctvom cudzieho jazyka sa realizuje vyučovanie nejazykových predmetov.  Inými slovami povedané, učiteľ učí daný predmet a zároveň učí a precvičuje aj cudzí jazyk.

Na základe tejto metódy sme od 1.9.2018 zaviedli hodinu prvouky v anglickom jazyku v 1.A  a v 2.A triede základnej školy. CLIL metóda veľmi efektívne podporuje nasledovné potreby žiakov: žiaci sa učia cudzí jazyk v prirodzených podmienkach, sústreďujú sa na obsah, o ktorom chcú komunikovať, cudzí jazyk sa stáva neoddeliteľnou súčasťou počas procesu učenia. CLIL šetrí čas, motivuje žiakov k štúdiu cudzích, ale aj iných predmetov. Zvyšuje kvalitu osvojených jazykových zručností detí v bežných triedach .

 

Škola sa venuje žiakom vo výučbe cudzích jazykov a informatike už od 1.ročníka. V súčasnosti sa žiaci učia  anglický  jazyk ako prvý cudzí jazyk. Druhý cudzí jazyk si volia nemecký alebo francúzsky jazyk v 7. ročníku ZŠ. 

Primárne vzdelávanie poskytuje východiskovú bázu pre postupné rozvíjanie kľúčových spôsobilostí (kompetencií) žiakov ako základu všeobecného vzdelania prostredníctvom nasledujúcich cieľov:

- poskytnúť žiakom bohaté možnosti vedeného skúmania ich najbližšieho kultúrneho a prírodného prostredia tak, aby sa rozvíjala ich predstavivosť, tvorivosť a záujem skúmať svoje okolie,

- umožniť žiakom spoznávať svoje vlastné schopnosti a rozvojové možnosti a osvojiť si základy spôsobilosti učiť sa a poznávať seba samého,

- podporovať kognitívne procesy a spôsobilosti žiakov kriticky a tvorivo myslieť prostredníctvom získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením problémov,

- vyvážene rozvíjať u žiakov spôsobilosti dorozumievať sa a porozumieť si, hodnotiť (vyberať a rozhodovať) a iniciatívne konať aj na základe  sebareflexie,

- podporovať rozvoj intrapersonálnych a interpersonálnych spôsobilostí, najmä otvorene vstupovať do sociálnych vzťahov, účinne spolupracovať, rozvíjať si sociálnu vnímavosť a citlivosť k spolužiakom, učiteľom, rodičom, ďalším ľuďom obce a k svojmu širšiemu kultúrnemu a prírodnému okoliu,

- viesť žiakov k tolerancii a k akceptovaniu iných ľudí, ich duchovno-kultúrnych hodnôt, naučiť žiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti, niesť zodpovednosť za svoje zdravie a aktívne ho chrániť a upevňovať.

 

Stupne vzdelania

Škola poskytuje nasledovné stupne vzdelania:

ISCED 1 - 1. stupeň ZŠ - primárne vzdelanie

ISCED 2 - 2. stupeň ZŠ - nižšie stredné vzdelanie.

 

 

2.3 Profil absolventa

 

Absolvent našej školy svojím vystupovaním robí dobré meno škole, je schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, je schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti, je schopný starať sa o svoje fyzické i psychické zdravie, vie uzatvárať kompromisy, je schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami, dobre ovláda slovenský jazyk a sám sa stará o kultúru svojho písomného a ústneho vyjadrovania, ovláda základy jedného svetového jazyka, má schopnosť vnímať umenie, snaží sa mu porozumieť, chráni umelecké prejavy, je si vedomý svojich kvalít, je pripravený uplatniť sa v ďalšom štúdiu a je pripravený zodpovednosti za svoj život.

 

2.4 Pedagogické stratégie

 

Stratégia vyučovania určuje metódy a formy práce. Ich výber je prostriedkom motivácie a usmerňovania žiakov v učení, podporujú ich cieľavedomosť, samostatnosť, tvorivosť. Uprednostňujú sa také stratégie, pri ktorých je žiak aktívny subjekt, ktorý má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať. Učiteľ má povinnosť nenútiť, ale motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom. Základnou zmenou vo vyučovacom procese je to, aby vedomosti neboli mechanicky odovzdávané, ale získavané tvorivo, aktívne.

Popri bežných vyučovacích stratégiách  škola využíva rôzne inovatívne metódy, ktoré rozvíjajú vedomosti, zručnosti, schopnosti, tvorivosť a kľúčové spôsobilosti žiakov. Z organizačných foriem sa využije zážitkové, projektové, skupinové vyučovanie a vyučovanie s využitím IKT.

V podmienkach našej školy máme možnosť využívať všetky moderné formy a metódy vo výchovno vzdelávacom procese. Škola vlastní modernú didaktickú techniku, triedy s dataprojektorom a interaktívnou tabuľou ako aj triedy s tabletami. K dispozícií je aj multimediálna učebňa. Práca s využitím IKT je pre žiakov zaujímavá, podnecuje ich k aktívnemu prežívaniu učebného procesu. Okrem tradičných vyučovacích hodín možno využiť exkurzie, vychádzky, konzultácie, návštevy výstav, koncertov, knižníc, súťaží, kultúrne vystúpenia, laboratórne cvičenia a pod.

 

2.5 Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami

 

Pri hodnotení a klasifikácii prospechu žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia postupujeme podľa Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami. Pri práci s integrovanými žiakmi spolupracujeme s Centrom pedagogicko-psychologickej poradne v Poprade.

Pri výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rešpektujeme obmedzenia, ktoré sú podmienené postihnutím dieťaťa. Na žiaka kladieme také požiadavky, ktoré má predpoklad splniť. Pri hodnotení a klasifikácii prospechu a správania sa nehodnotia negatívne tie výkony žiaka, ktoré sú ovplyvnené jeho zdravotným stavom.

 

2.6 Začlenenie prierezových tém

 

Prierezové témy:

Osobnostný  a sociálny rozvoj

Environmentálna výchova                                                                                     

Mediálna výchova                                                                                                           

Multikultúrna výchova                                                                                                

Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke               

Ochrana života a zdravia

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti                                                            

Finančná gramotnosť                                                                                                     

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra                                                                           

Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa obsahu a sú uvedené v učebných osnovách jednotlivých predmetov.

 

 

III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:

1. Hodnotenie žiakov

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov

3. Hodnotenie školy

 

3.1 Hodnotenie žiakov

 

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. Podklady pre samotné hodnotenie učitelia získavajú sústavným pozorovaním žiaka, pravidelným sledovaním jeho pripravenosti na vyučovanie, jeho aktivity počas vyučovacieho procesu. Informácie o vedomostiach žiakov učitelia nadobúdajú ústnym, písomným, praktickým, pohybovým preskúšaním. Informovanie rodičov o dosahovaných výsledkoch ich detí v škole je zabezpečené prostredníctvom internetovej i klasickej žiackej knižky. Formy kontroly:

· verbálna,

· písomná

· praktické aktivity,

· skupinová práca žiakov – projekty a pod.

· samostatná práca žiakov – projekty, zadané úlohy a pod.

·pravidelné monitorovanie a hodnotenie kvality na konci primárneho a nižšieho stredného vzdelávania.

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa berie do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon.

Odlišuje sa hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.

Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.

 

3.2 Hodnotenie pedagogických zamestnancov

 

Hodnotenie zamestnancov sa uskutočňuje na záver školského roka podľa vopred daných kritérií, ktoré sú schválené pedagogickou radou.

Hodnoteniu predchádzajú:

• Pozorovania (hospitácie)

• Rozhovory

• Výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, didaktické testy, súťaže)

• Hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.

• Hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy

 

Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cieľom kontinuálneho vzdelávania ako súčasti celoživotného vzdelávania pedagogických zamestnancov je sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavať, obnovovať, zdokonaľovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na výkon pedagogickej činnosti so zreteľom na premenu tradičnej školy na modernú. Cieľom je neustále inovovať obsah a metódy výučby, skvalitňovať výstupy výchovno-vzdelávacieho procesu, reagovať na potreby trhu práce.

 

Tabuľka kontinuálneho vzdelávania  pedagogických  zamestnancov

Druh štúdia

Počet účastníkov

vzdelávania

Adaptačné vzdelávanie

 

Inovačné štúdium -

Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ, ZŠ

 

 

Kvalifikačné štúdium

          2

Funkčné štúdium

1

 

3.3 Hodnotenie školy

 

Cieľom hodnotenia je dosiahnuť, aby žiaci i rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie.

Pravidelne monitorujeme:

 • Priebeh vzdelávania – vyučovací proces - metódy a formy vyučovania
 • Úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • Výsledky vzdelávania
 • Výsledky vedomostí na základe testovania žiakov T5, T9 - NÚCEM Bratislava
 • Úroveň výsledkov práce školy, hodnotením nezávislej mimovládnej organizácie INEKO: rebríček škôl v rámci SR.

 

Kritériom je pre nás:

• Spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov, zriaďovateľa

• Kvalita výsledkov

 

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:

• Testovanie žiakov, dotazníky

• Analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach

.Dotazníky pre žiakov a rodičov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Školský učebný plán ZŠ sv. Jána Pavla II. v školskom roku 2019-20

 

Rámcový učebný plán ZŠ v školskom roku 2019-20  pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie

 

Vzdelávacia oblasť

Vyučovací predmet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

Σ

5.

6.

7.

8.

9.

Σ

 

Jazyk

a

komunikácia

Slovenský jazyk a  literatúra

9

8

7+1

7

31/+1

5

5

4+1

5

5+1

24/+2

Anglický jazyk

+1

+1

3

3

6/+2

3

3

3

3

3

15

PVO+

+1

+1

 

 

+2

 

 

 

 

 

 

Druhý cudzí jazyk

 

 

 

 

 

 

 

+2

+2

+2

6

Matematika a práca s informáciami

Matematika

4

4

4

4

16

4+1

4+1

4+1

4+1

5+1

21/+5

Informatika

 

 

1

1

2

1

1

1

1

 

4

 

 

Človek a príroda

Prvouka

1

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Prírodoveda

 

 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

Fyzika

 

 

 

 

 

 

2

1

2

1

6

 

Chémia

 

 

 

 

 

 

 

2-1

2

1

5-1

 

Biológia

 

 

 

 

 

2

1

2

1

1

7

 

Človek a spoločnosť

Vlastiveda

 

 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

Dejepis

 

 

 

 

 

1

1

1

1

3

7

Geografia

 

 

 

 

 

2

1

1

1

1

6

 

Občianska náuka

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

4

Človek a hodnoty 

Katolícke náb.

1+1

1+1

1+1

1+1

4/+4

1+1

1+1

1+1

1+1

1+1

5/+5

 

Človek a

 svet práce

Pracovné vyuč.

 

 

1

1

2

 

 

 

 

 

 

Technika

 

 

 

 

 

1

1

1

1

1

5

Umenie a kultúra

Výtvarná vých.

2

2

1

1

6

1

1

1

1

1

5

Hudobná vých.

1

1

1

1

4

1

1

1

1

 

4

Zdravie a pohyb

Telesná a šp. výchova

2

2

2

2

8

2

2

2

2

2

10

 

 

ZÁKLAD

20

20

23

25

88

24

25

28-1

29

28

127

 

VOLITEĽNÉ HOD.

/DISPONIBILNÉ/

2+1

3

2

1

8+1

2

2

5-1

5

5

19-1

 

SPOLU

23

23

25

26

97

26

27

30

31

31

146-1

 

 

 

 

 

 

Rámcový učebný plán ZŠ v školskom roku 2019-20

pre primárne a  nižšie stredné  vzdelávanie pre žiakov s vývinovými poruchami učenia

 

Vzdelávacia oblasť

Vyučovací predmet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

Σ

5.

6.

7.

8.

9.

Σ

 

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a  literatúra

9

8

7+1

7

31/+1

5

5

4+1

5

5+1

24/+2

Anglický jazyk

+1

+1

3

3

6/+2

3

3

3

3

3

15

PVO+

+1

+1

 

 

+2

 

 

 

 

 

 

Druhý cudzí jazyk

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

 

Rozvíjanie špecifických  funkcií

+1

+1

+1

+1

4

+1

+1

+1

+1

+1

5

Matematika a práca s informáciami

Matematika

4

4

4

4

16

4+1

4+1

4+1

4+1

5+1

21/+5

Informatika

 

 

1

1

2

1

1

1

1

 

4

 

 

Človek a príroda

Prvouka

1

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Prírodoveda

 

 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

Fyzika

 

 

 

 

 

 

2

1

2

1

6

 

Chémia

 

 

 

 

 

 

 

2-1

2

1

5-1

 

Biológia

 

 

 

 

 

2

1

2

1

1

7

 

Človek a spoločnosť

Vlastiveda

 

 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

Dejepis

 

 

 

 

 

1

1

1

1

3

7

Geografia

 

 

 

 

 

2

1

1

1

1

6

 

Občianska náuka

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

4

Človek a hodnoty 

Katolícke náb.

1+1

1+1

1+1

1+1

4/+4

1+1

1+1

1+1

1+1

1+1

5/+5

 

Človek a

 svet práce

Pracovné vyuč.

 

 

1

1

2

 

 

 

 

 

 

Technika

 

 

 

 

 

1

1

1

1

1

5

Umenie a kultúra

Výtvarná vých.

2

2

1

1

6

1

1

1

1

1

5

Hudobná vých.

1

1

1

1

4

1

1

1

1

 

4

Zdravie a pohyb

Telesná a šp. výchova

2

2

2

2

8

2

2

2

2

2

10

 

 

ZÁKLAD

20

20

23

25

88

24

25

26

27

26

128

 

VOLITEĽNÉ HOD.

/DISPONIBILNÉ/

2+1+1

3+1

2+1

1+1

8+4

 

2+1

2+1

3+1

2+1

3+1

12+5

 

SPOLU

24

24

26

27

101

27

28

30-1

30

30

145-1

 

 

Pozn.: Žiaci 7. ročníka majú ponížený počet hodín v predmete Chémia oproti Štátnemu rámcovému učebnému plánu z 2 vyučovacích hodín na 1 z dôvodu, že 1 hodinu týždenne v tomto predmete absolvovali v  školskom roku 2018/2019.

 

 

 

Inovovaný učebný plán bol schválený na Pedagogickej rade pri ZŠ sv. Jána Pavla II. v Poprade, dňa 31.8.2019.

 

Vysvetlivky: Inovovaný rámcový učebný plán ZŠ platí v školskom roku 2019-20 .Červené čísla znázorňujú školou pridané hodiny v jednotlivých predmetoch. Modré čísla znázorňujú pridané hodiny v predmete Rozvíjanie špecifických funkcií len pre žiakov s vývinovými poruchami učenia. Zelené čísla znamenajú pridanie vyučovacej hodiny v predmete  Prvouka v anglickom jazyku pre žiakov 1. a 2. ročníka ZŠ.

 

 

 

V. UČEBNÉ OSNOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY

 

 

   Poznámka:   Učebné osnovy sú samostatnou časťou ŠkVP.

 

Školský vzdelávací program ZŠ sv. Jána Pavla II. v Poprade bol prerokovaný a schválený Pedagogickou radou ZŠ sv. Jána Pavla II. v Poprade 08.10.2019

 

Školský vzdelávací program ZŠ sv. Jána Pavla II. v Poprade bol prerokovaný a schválený Radou školy pri Spojenej škole sv. Jána Pavla II. v Poprade14.10.2019

 

Kontakt

 • Základná škola sv. Jána Pavla II.
  Dlhé hony 3522/2
  058 01 Poprad
 • 052/7721389


Ďakujeme našim sponzorom