Školský vzdelávací program

 

Spojená škola sv. Jána Pavla II.

Základná škola sv. Jána Pavla II. Dlhé hony 3522/2, 058 01 Poprad

 

 

 

Názov ŠkVP:

ŠKOLA PRE RODINU – ŠKOLA PRE ŽIVOT

Stupeň vzdelania:

ISCED 1, ISCED2

Dĺžka štúdia

ISCED 1,  ISCED 2  /  spolu  9 rokov

Forma štúdia

Denná

Druh školy:

Cirkevná základná škola

Vyučovací jazyk:

Slovenský

Predkladateľ:

Základná škola sv. Jána Pavla II.

Adresa:

Dlhé hony, 3522/2, 058 01 Poprad

IČO

37942743

Riaditeľka školy:

Ing. Katarína Krajňáková

Koordinátor ŠkVP

PaedDr. Lucia Gavorová

Zriaďovateľ:

Rímskokatolícka cirkev 

Názov:

Biskupstvo Spišské Podhradie

Adresa:

Spišská Kapitula č. 13, 053 04 Spišské Podhradie

Miesto vydania:

Poprad

Platnosť do:

31. 08. 2018

Revidované:

05. 09. 2017

 

       

      

 

I. Všeobecná charakteristika školy

 

1.1 Veľkosť školy

 

Základná škola sv. Jána Pavla II. je plnoorganizovaná deväťročná cirkevná základná škola s vyučovacím jazykom slovenským. Je organizačnou zložkou Spojenej školy sv. Jána Pavla II. v Poprade.

Zriaďovateľom školy je Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie. Škola má tak ako na prvom, aj na druhom stupni po jednej triede. Základná škola sv. Jána Pavla II. je školou rodinného typu. Výhodou je nižší počet žiakov v triede, čo umožňuje vytvárať medzi všetkými vzájomnú dôveru, pocit istoty a spoluprácu. Žiaci, učitelia a prevádzkoví pracovníci sa všetci poznajú, stráca sa anonymita prostredia a ľudí. Budova školy je trojposchodová, iná ako bežné základné školy v meste a sídlia v nej všetky  jej organizačné zložky. To je veľkou prednosťou, pretože žiaci môžu svoje mimoškolské a záujmové činnosti vykonávať priamo v nej. Škola sa nachádza na okraji sídliska Juh IV, Dlhé hony 3522/2 v Poprade.

 

1.2. Charakteristika žiakov

              

Školu navštevujú vo väčšej miere žiaci z mestskej časti Juh Poprad, ďalej z ostatných mestských častí a blízkeho okolia mesta. Žiakmi školy podľa pôvodného zámeru Zriaďovateľa predovšetkým deti z kresťanských rodín. Škola sa však nezatvára ani pred deťmi bez vierovyznania. Dievčatá počtom mierne prevyšujú počet chlapcov. Škola umožňuje žiakom s individuálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami integrovať sa v bežnej triede. 

Pri hodnotení a klasifikácii prospechu žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia sa postupuje podľa Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so špeciálno - pedagogickými potrebami MŠVVaŠ. 

 

 

1. 3. Charakteristika pedagogického zboru

 

Pedagogická a odborná spôsobilosť, schopnosti a skúsenosti učiteľov sú stavebným kameňom kvalitného vzdelávania a výchovy. V škole pracuje plne kvalifikovaný pedagogický zbor. Základ tvorí kolektív pedagógov stredného veku. Vzhľadom na fakt, že základná škola je jednou z troch organizačných zložiek cirkevnej spojenej školy, v pedagogickom zbore sú pedagógovia, ktorí súčasne vyučujú aj na gymnáziu alebo v základnej umeleckej škole. Pozitívnym znakom pedagogického zboru je jeho jednotné pôsobenie na žiakov v otázkach viery. Sme z mála škôl na Slovensku kde sa pedagogický zbor spoločne modlí za školu, jej žiakov a ich rodiny.

Na škole pracuje výchovná poradkyňa, ktorá sa venuje profesijnej orientácii žiakov a špeciálny pedagóg. Okrem nich v škole pracujú koordinátori environmentálnej výchovy, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, protidrogovej prevencie a koordinátor informatizácie. Členom pedagogického zboru je aj školský kaplán, ktorý zastrešuje všetky liturgické úkony, kňazskú a duchovnú službu v škole.

Škola má neustály záujem o odborný rast svojich pedagógov a zabezpečuje ich ďalšie vzdelávanie a ich kariérový rast. 

 

 

1.4 Organizácia prijímacieho konania

 

Prijímacie konanie na základnú školu sa koná v mesiaci apríl formou zápisu žiakov do 1. ročníka. Samotnému zápisu predchádza stretnutie rodičov, zákonných zástupcov detí s vyučujúcimi ročníkov 1. - 4. základnej školy.

Zápisu sa zúčastňujú rodičia budúcich prvákov, ktorí prichádzajú do školy s deťmi.

Zápis sa uskutočňuje hravou formou. Rozhovorom a rôznymi činnosťami, ktoré dieťa vykonáva

prostredníctvom rôznych aktivít, vyučujúca zistí úroveň zrelosti dieťaťa na vstup do ZŠ. V prípade zistenia väčších nedostatkov u dieťaťa odporúčame rodičom, aby sa poradili s pracovníkmi OPPP v Poprade. Do prvého ročníka sa prijímajú žiaci na základe rozhodnutia, ktoré  vydáva riaditeľ školy a ktoré dostanú  triedny učiteľ a rodičia budúcich prvákov.

Pri zápise dieťaťa do 1. ročníka iného vierovyznania alebo bez vyznania žiadame od rodičov súhlas rešpektovania výchovného programu školy.

O prijatí dieťaťa na školu rozhoduje riaditeľ školy, ktorý sa riadi všeobecne záväznými predpismi MŠVVaŠ SR a pokynmi zriaďovateľa a vnútornými predpismi školy.

 

1.5. Dlhodobé projekty

 

Škola sa zapojila do projektov:

 • Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
 • Modernizácia vzdelávacieho procesu v regionálnom školstve
 • Otvorená škola
 • ,,Zdravý úsmev“ – zameraný na prevenciu a starostlivosť o chrup v spolupráci s lekárkou zubnej ambulancie

Škola realizuje aj mnohé školské projekty:

 • Baterky na správnom mieste - environmentálny program, ktorý je zameraný na zber opotrebovaných batérií a akumulátorov
 • Detský čin roka - celoslovenský projekt
 • ,,Školské mlieko“ a ,,Školské ovocie“ –

projekty, zamerané na podporu zdravej výživy

 • ,,Hovorme o jedle“ - školský projekt, naviazaný na celoslovenskú súťažno-vzdelávaciu aktivitu

 

1.6 Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

 

Škola úzko spolupracuje s Rodičovským spoločenstvom pri Základnej škole Štefana Mnoheľa v Poprade.

Pravidelne sa konajú stretnutia RS s vedením školy na ktorých sa riešia aktuálne problémy a pripravujú spoločné aktivity s rodičmi a ich deťmi. Organizujú sa rôzne kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia v

priestoroch školy a mimo nej počas celého školského roka. Sú to predovšetkým rôzne koncerty, tvorivé dielne v období Adventu, Vianoc a Veľkej noci. Najväčším spoločným podujatím je organizovanie Dňa rodiny pod záštitou primátora mesta a Rímskokatolíckeho farského úradu v Poprade. Dobrá spolupráca je s bratmi Saleziánmi v Poprade - Veľkej, Rímskokatolíckom farským úradom, MsÚ v Poprade, Klubom kresťanských dôchodcov a Miestnym odborom Matice Slovenskej v Poprade. Žiaci pravidelne navštevujú s vyučujúcimi slovenského jazyka mestské knižnice v Poprade. Rovnako dobrá spolupráca je aj s pracovníkmi Centra pedagogicko–psychologického poradenstva v Poprade.

 

1.7 Priestorové a materiálno–technické podmienky školy

 

Základná škola sa nachádza spolu s cirkevným gymnáziom a základnou umeleckou školou v jednej budove. Škola má 18 učební, z ktorých  9  miestností sú kmeňovými učebňami pre žiakov základnej školy. Na odborné vyučovanie prírodovedných predmetov slúžia projektové triedy vybavené interaktívnymi tabuľami, projektorom a tabletmi ako aj na vyučovanie predmetu informatiky a technickej výchovy. Na fyzickú zdatnosť žiakov slúži posilňovňa a miestnosť na tanec.

V škole sa nachádza žiakmi a pedagógmi obľúbená školská kaplnka, ktorá slúži na osobnú meditáciu a  na liturgické úkony. V budove školy sa nachádza aj knižnica pre žiakov. Školský klub je umiestnený v dvoch triedach na prvom poschodí.

Stravovanie je zabezpečované v školskej jedálni priamo v budove školy školskou kuchyňou. Žiaci využívajú čipový stravovací systém, ktorý je ľahko použiteľný pre žiakov i rodičov .

Škola využíva školský areál, na ktorom sú dve ihriská pre loptové hry (volejbal, basketbal, vybíjaná) a trávnatá plocha pre futbalové ihrisko.

Škola vyvíja maximálne úsilie na postupné obnovovanie technického vybavenia školy, ktoré je nevyhnutné na dosiahnutie kvalitných výsledkov vo výchovno - vzdelávacej činnosti.

Od septembra 2015 sa uskutočnila sa výmena školských lavíc a stoličiek, vymenili sa katedry, stoly v zborovni ZŠ, a gymnázia novými stoličkami a lavicami sa vybavili niektoré triedy.

V školskom roku 2015-16 sme na prízemí vybavili chodbu so šatňovými skrinkami  pre všetkých žiakov školy. Na 3. poschodí sa zriadila veľmi moderná odborná učebňa na vyučovanie slovenského jazyka.

V školskom roku 2015-16 v spolupráci s RS pri CSŠ v Poprade v rámci projektu Nadácie Filantrópia

Radosť pomáhať sme kompletne vymaľovali všetky chodby školy. Ďalej v rámci tohto istého projektu, za pomoci rodičov našich žiakov, sme oplotili časť školského pozemku.

V súčasnosti realizujeme vybudovanie odbornej učebne fyziky, na ktorú škola získala finančné prostriedkyod Nadácie Renovabis z SRN a prestavbu starej kotolne na modernú telocvičňu. S tým súvisí aj prehodnotenie pôvodného projektu tak, aby nová telocvičňa zodpovedala všetkým parametrom kvalitného a moderného športového zariadenia.

 

 

1.8 Škola ako životný priestor

 

Žiaci v škole trávia väčšinu pracovného dňa. Preto považujeme za dôležitú estetizáciu interiéru školy, aby pracovné i spoločenské priestory pôsobili príjemne a posilňovali pozitívnu atmosféru. Pri vchode do budovy sa nachádza vrátnica a oproti na stene kríž, ktorý je symbolom kresťanstva.

Na prvom poschodí je umiestnená informačná tabuľa, ktorá pomáha orientovať sa v budove, informuje o významných osobách, po ktorých sú pomenované jednotlivé organizačné zložky školy. V priestoroch chodieb je umiestnená galéria s vystavenými diplomami, pohármi a oceneniami žiakov z rôznych súťaží a olympiád. Zdrojom aktuálnych informácií je webová stránka školy. Nástenky sú zamerané tematicky, výchovne, prezentujú tiež vlastné práce žiakov. V škole podporujeme rodinnú atmosféru, kresťanskú lásku, vzájomnú pomoc a toleranciu medzi žiakmi a medzi učiteľmi a žiakmi. Priestupky voči pravidlám správania a školského poriadku riešime osobnými pohovormi so žiakom aj s rodičmi aj na úrovni vedenia

školy. V prípade opakovaného priestupku využívame výchovné opatrenia. Vzorné správanie oceňujeme pochvalami a čestným uznaním na konci školského roka. Pedagogickí zamestnanci podporujú vyučovacie stratégie, metódy a postupy, ktoré prepájajú učenie so životom a rozvíjajú kompetencie žiakov. Vytváranie rodinnej,  priateľskej atmosféry si vyžaduje tréning vzájomného správania, poznanie vzorov a príkladov.

V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú pedagogickí zamestnanci povinní: podporovať a umožňovať rešpektovanie názorov žiakov, sprístupňovať všetkým žiakom informácie a poradenskú službu v oblasti vzdelávania, prijímať iba také opatrenia na zabezpečenie disciplíny žiakov, ktoré sú zlučiteľné s ľudskou dôstojnosťou. Snažia sa predchádzať všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Uskutočňujú opatrenia na zamedzenie a eliminovanie šikanovania v školách, na zvýšenie pocitu bezpečnosti u žiakov a rodičov. V prípade podozrenia konzultujú a riešia so školským pedagógom, psychológom, duchovným správcom alebo školským kaplánom.

 

 

1.9 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

 

Škola zabezpečuje podľa § 152 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní bezpečné a zdraviu

vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie, pedagogický dozor na chodbách školy a v jedálni a dbá na poučenie žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci počas školských aktivít a voľných dní.

Priestory školy sú bezpečné a zdraviu vyhovujúce. Žiaci a zamestnanci školy absolvujú školenie a

poučenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na začiatku školského roka. Pravidelnej kontrole podliehajú podlahy, nábytok a ostatný inventár budovy školy, aby ich poškodenie nebolo príčinou úrazu.

Ostatné opatrenia a kontroly vykonávame podľa smerníc BOZP a PO. Revízne kontroly sa vykonávajú v predpísaných intervaloch a spisujú sa záznamy o revíznej kontrole.

Na začiatku školského roka sú žiaci podrobne oboznámení s Vnútorným poriadkom školy a s vnútornými predpismi na dodržanie pravidiel pri ochrane zdravia a dodržiavanie bezpečnosti pri práci a ochrane pred požiarom. Taktiež sú poučení pred každou hromadnou akciou, výcvikom alebo prázdninami. Nevyhnutné je dodržiavanie zákazu fajčenia, pitia alkoholu a používanie iných škodlivín v škole a v jej okolí. Revízie sú robené pravidelne podľa predpisov. Zistené nedostatky sú odstraňované ihneď po zistení.

1.10 Organizácia vyučovania

 

Vyučovanie sa uskutočňuje vo vyučovacích hodinách, pričom trvanie jednej vyučovacej hodiny je

45 minút. Vyučovanie prebieha podľa nasledovného časového rozvrhu:

 

                        1. hod.             08:00 – 08:45

                        2. hod.             08:55 – 09:40

                        3. hod.             10:00 – 10:45

                        4. hod.             10:55 – 11:40 (obed) G + ŠKD

                                                12:00 – 12:45

                        5. hod.             11:50 – 12:35 (obed) G

                                                11:55 – 12:55

                        6. hod.             12:55 – 13:40

                        7. hod.             13:50 – 14:35

 

Pri vyučovaní cudzích jazykov, pri realizácii technických, či laboratórnych prác sú žiaci delení do

skupín. V predmetoch telesná a športová výchova sú žiaci delení do skupín na dievčatá a chlapcov.

 

 

II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu

 

Základná škola sv. Jána Pavla II. je jediná katolícka základná škola v meste a vzdialenejšom okolí. Preto voľba výchovného systému a teda aj školy a jej zamerania závisia od prvých a hlavných pedagógov - rodičov. Škola má však kľúčovú hodnotu a úlohu vo výchove a vzdelávaní a dopĺňa snaženia rodiny na odbornom princípe. Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujeme k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy.Ďalej k výchove človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu. K dosiahsv. Jána Pavla II.zvýšenia gramotnosti žiakov v našej školy v oblasti IKT, k zabezpečeniu kvalitnej prípravy žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy, so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov, k formovaniu tvorivého životného štýlu, vnútornej motivácie, emocionálnej inteligencie, sociálneho cítenia a hodnotovej orientácie.V spolupráci s rodičmi žiakov spolupodieľame sa na výchove pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí.

Pri výchove a vzdelávaní kladieme dôraz na duchovnú orientáciu našej školy, najmä čo sa týka:

osvojenia a prehĺbenia kresťanských hodnôt, kresťanskej morálky, osvojenia a prehĺbenia kresťanského nazerania na svet, kultúru a aktívneho kresťanského postoja, vytvárania kresťanského spoločenstva našej školy, vytvárania podmienok na prehĺbenie kresťanskej tradície, aktivít našej školy.

 

2.1 Pedagogický princíp školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania )

 

Cieľom vzdelávania je aby žiaci získali potrebné vedomosti a zručnosti, aby ich vedeli vždy správne použiť,

aby si rozvíjali kľúčové spôsobilosti. Znamená to, aby boli komunikatívni, flexibilní, tvoriví, vedeli si

vyhľadávať informácie, vedeli prezentovať svoju prácu a pod. Dôležité je, aby sa nezabudlo ani na vedomosti ani na spôsobilosti.

Strategické ciele:

 • Pozitívne motivovať pedagógov k využívaniu moderných foriem a metód vyučovania
 • Zlepšovať spoluprácu s rodičmi
 • Motivovať pedagógov k ďalšiemu štúdiu (kontinuálne vzdelávanie)
 • Organizovanie spoločných podujatí pre súčasných a bývalých zamestnancov školy
 • Budovať dobré meno školy

Škola umožní všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých predmetoch.

Dá šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech.

Škola zabezpečí podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť budeme smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť a účinne riešiť problémy. Pripraviť žiaka rozhľadeného, schopného pracovať v tíme a schopného motivovať sa k celoživotnému vzdelávaniu. Zabezpečíme kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov. U žiakov budeme formovať tvorivý životný štýl, sociálne cítenie a hodnotové orientácie. Žiakov vychovávame v duchu kresťanských princípov. V spolupráci s rodičmi z nich vychovávame pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí. Veľký dôraz budeme hneď od začiatku klásť na vytvorenie dobrého tímu v triede, na rozvíjanie sebapoznania a sebahodnotenia žiaka.

 

 

2.2 Zameranie školy a stupeň vzdelania

 

Škola sa venuje žiakom vo výučbe cudzích jazykov a informatike už od 1. ročníka. V súčasnosti sa žiaci učia  anglický  jazyk ako prvý cudzí jazyk. Druhý cudzí jazyk si volia nemecký alebo francúzsky jazyk na druhom stupni ZŠ. 

Primárne vzdelávanie poskytuje východiskovú bázu pre postupné rozvíjanie kľúčových spôsobilostí

(kompetencií) žiakov ako základu všeobecného vzdelania prostredníctvom nasledujúcich cieľov:

- poskytnúť žiakom bohaté možnosti vedeného skúmania ich najbližšieho kultúrneho a prírodného      prostredia tak,aby sa rozvíjala ich predstavivosť, tvorivosť a záujem skúmať svoje okolie,

- umožniť žiakom spoznávať svoje vlastné schopnosti a rozvojové možnosti a osvojiť si základy          spôsobilosti učiť sa a poznávať seba samého,

- podporovať kognitívne procesy a spôsobilosti žiakov kriticky a tvorivo myslieť prostredníctvom          získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením problémov,

- vyvážene rozvíjať u žiakov spôsobilosti dorozumievať sa a porozumieť si, hodnotiť (vyberať a

  rozhodovať) a iniciatívne konať aj na základe  sebareflexie,

- podporovať rozvoj intrapersonálnych a interpersonálnych spôsobilostí, najmä otvorene vstupovať    do sociálnych vzťahov, účinne spolupracovať, rozvíjať si sociálnu vnímavosť a citlivosť k                  spolužiakom, učiteľom, rodičom, ďalším ľuďom obce a k svojmu širšiemu kultúrnemu a                      prírodnému  okoliu,

- viesť žiakov k tolerancii a k akceptovaniu iných ľudí, ich duchovno-kultúrnych hodnôt, naučiť            žiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti, niesť zodpovednosť za svoje            zdravie a aktívne ho chrániť a upevňovať.

 

Stupne vzdelania

Škola poskytuje nasledovné stupne vzdelania:

ISCED 1 - 1. stupeň ZŠ - primárne vzdelanie

ISCED 2 - 2. stupeň ZŠ - nižšie stredné vzdelanie.

 

 

2.3 Profil absolventa

 

Absolvent primárneho vzdelávania má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej,

prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti. Získa základy účinných techník celoživotného vzdelávania.

Úroveň rozvinutosti kľúčových kompetencií nie je ukončená, vytvára základ pre ďalšie vzdelávanie.

Absolvent je spôsobilý komunikovať a spolupracovať s ostatnými, je vnímavý k potrebám iných, váži si seba a druhých ľudí, vytvára dobré medziľudské vzťahy. Vyjadruje sa súvisle v ústnej aj písomnej forme. Dokáže určitý čas sústredene počúvať, kultivovane reagovať a vhodne vyjadrovať vlastný názor. Dokáže pri učení využívať rôzne zdroje informácií, ovláda na základnej užívateľskej úrovni IKT. Snahou školy je, aby absolvent bol nielen rozumovo pripravený na ďalšie štúdium, ale aby bol aj usilovný, svedomitý, zodpovedný, samostatný, čestný.

Absolvent našej školy svojím vystupovaním robí dobré meno škole, je schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, je schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti, je schopný starať sa o svoje fyzické i psychické zdravie, vie uzatvárať kompromisy, je schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami, dobre ovláda slovenský jazyk a sám sa stará o kultúru svojho písomného a ústneho vyjadrovania, ovláda základy jedného svetového jazyka, má schopnosť vnímať umenie, snaží sa mu porozumieť, chráni umelecké prejavy, je si vedomý svojich kvalít,je pripravený uplatniť sa v ďalšom štúdiu a je pripravený zodpovednosti za svoj život.

 

 

2.4 Pedagogické stratégie

 

Stratégia vyučovania určuje metódy a formy práce. Ich výber je prostriedkom motivácie a usmerňovania žiakov v učení, podporujú ich cieľavedomosť, samostatnosť, tvorivosť. Uprednostňujú sa také stratégie, pri ktorých je žiak aktívny subjekt, ktorý má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať. Učiteľ má povinnosť nenútiť, ale motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom. Základnou zmenou vo vyučovacom procese je to, aby vedomosti neboli mechanicky odovzdávané, ale získavané tvorivo, aktívne.

Popri bežných vyučovacích stratégiách  škola využíva rôzne inovatívne metódy, ktoré rozvíjajú vedomosti, zručnosti, schopnosti, tvorivosť a kľúčové spôsobilosti žiakov. Z organizačných foriem sa využije zážitkové, projektové, skupinové vyučovanie a vyučovanie s využitím IKT.

V podmienkach našej školy máme možnosť využívať všetky moderné formy a metódy vo výchovno

vzdelávacom procese. Škola vlastní modernú didaktickú techniku, triedy s dataprojektorom a interaktívnou tabuľou ako aj triedy s tabletmi. K dispozicií je aj multimediálna učebňa. Práca s využitím IKT je pre žiakov zaujímavá, podnecuje ich k aktívnemu prežívaniu učebného procesu. Okrem tradičných vyučovacích hodín možno využiť exkurzie, vychádzky, konzultácie, návštevy výstav, koncertov, knižníc, súťaží, kultúrne vystúpenia, laboratórne cvičenia a pod.

 

 

2.5 Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami

 

Pri hodnotení a klasifikácii prospechu žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia postupujeme podľa Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami. Pri práci s integrovanými žiakmi spolupracujeme s Centrom pedagogicko-psychologickej poradne v Poprade.

Pri výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rešpektujeme obmedzenia, ktoré sú podmienené postihnutím dieťaťa. Na žiaka kladieme také požiadavky, ktoré má predpoklad splniť. Pri hodnotení a klasifikácii prospechu a správania sa nehodnotia negatívne tie výkony žiaka, ktoré sú ovplyvnenéjeho zdravotným stavom.

 

 

2.6 Začlenenie prierezových tém

 

Osobnostný  a sociálny rozvoj

Environmentálna výchova    

Mediálna výchova    

Multikultúrna výchova 

Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke

Ochrana života a zdravia

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti      

Finančná gramotnosť 

                                           Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra                                                                                                                                                                                            

Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa obsahu a sú uvedené v učebných osnovách

jednotlivých predmetov.

 

 

 

III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:

1. Hodnotenie žiakov

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov

3. Hodnotenie školy

 

3.1 Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov

 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. Podklady pre samotné hodnotenie učitelia získavajú sústavným pozorovaním žiaka, pravidelným sledovaním jeho pripravenosti na vyučovanie, jeho aktivity počas vyučovacieho procesu. Informácie o vedomostiach žiakov učitelia nadobúdajú ústnym, písomným, praktickým, pohybovým preskúšaním. Informovanie rodičov o dosahovaných výsledkoch ich detí v škole je zabezpečené prostredníctvom internetovej i klasickej žiackej knižky. Formy kontroly:

· verbálna,

· písomná

· praktické aktivity,

· skupinová práca žiakov – projekty a pod.

· samostatná práca žiakov – projekty, zadané úlohy a pod.

·pravidelné monitorovanie a hodnotenie kvality na konci primárneho a nižšieho stredného vzdelávania.

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa berie do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon.

Odlišuje sa hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.

 

3.2 Hodnotenie pedagogických zamestnancov

 

Hodnotenie zamestnancov sa uskutočňuje na záver školského roka podľa vopred daných kritérií, ktoré sú

schválené pedagogickou radou.

Hodnotenie predchádzajú:

• Pozorovania (hospitácie)

• Rozhovory

• Výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, didaktické testy, súťaže)

• Hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby

  učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.

• Hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy

 

Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov

 

Cieľom kontinuálneho vzdelávania ako súčasti celoživotného vzdelávania pedagogických zamestnancov je sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavať, obnovovať, zdokonaľovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na výkon pedagogickej činnosti so zreteľom na premenu tradičnej školy na modernú. Cieľom je neustále inovovať obsah a metódy výučby, skvalitňovať výstupy výchovno-vzdelávacieho procesu, reagovať na potreby trhu práce.

 

 

Tabuľka kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov

 

Druh štúdia

Počet účastníkov

vzdelávania

 Adaptačné vzdelávanie

1

Inovačné štúdium -

Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ, ZŠ

 

3

Inovačné štúdium

1

Kvalifikačné štúdium

1

Funkčné štúdium

1

 

 

3.3 Hodnotenie školy

 

Cieľom hodnotenia je dosiahnuť, aby žiaci i rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie.

Pravidelne monitorujeme:

 • Priebeh vzdelávania – vyučovací proces - metódy a formy vyučovania
 • Úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • Výsledky vzdelávania
 • Výsledky vedomostí na základe testovania žiakov T5, T9 - NÚCEM Bratislava
 • Úroveň výsledkov práce školy, hodnotením nezávislej mimovládnej organizácie INEKO: rebríček škôl v rámci SR. 

 

Meradlom kvality školy je pre nás:

• Spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov, zriaďovateľa

• Kvalita výsledkov

 

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:

• Testovanie žiakov, dotazníky

• Analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach

                                                                                         

 

 

IV. Školský učebný plán ZŠ Štefana Mnoheľa

 

 

Učebný plán ZŠ v školskom roku 2017-18

pre ročníky: 4. 8. 9.

 

Vzdelávacia oblasť

Predmet/ročník

 

2.

3.

4.

 

6.

7.

8.

9.

 

Jazyk a 

komunikácia

slovenský jazyk a  literatúra

 

6+3

6+2

6

 

4+1

4+1

5

5+1

prvý cudzí jazyk

 

0+1

3

3

 

3

3

3

3

druhý cudzí jazyk

 

 

 

 

 

1+1

1+1

1+1=2

1

 

Príroda a spoločnosť

prírodoveda

 

1

1

1

 

 

 

 

 

vlastiveda

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Človek a príroda

fyzika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1+1

1+1

2

1

chémia

 

 

 

 

 

 

0,5+0,5

0,5+0,5

1+ 0,5

2

biológia

 

 

 

 

 

1

1,5+0,5

1+ 0,5

1

 

 

Človek a 

spoločnosť

dejepis

 

 

 

 

 

1

1

1

2+1

geografia

 

 

 

 

 

1

1

1+1

1

občianska náuka

 

 

 

 

 

1

1

0,5

0,5

 

Človek a hodnoty 

náboženská výchova 

 

 

1+1=2

 

1+1

 

1

 

 

1+1

 

1+1

 

0,5+1,5

 

0,5+1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika  a práca s informáciami

matematika

 

4

3+2

3

 

4

3,5+0,5

4+1

4+2

informatika

 

 

 

 

 

0,5+0,5

0,5+0,5

0,5+0,5

0,5+0,5

informatická v.

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

Človek a  svet práce

pracovné vyuč.

 

 

 

1

 

 

 

 

 

svet práce 

 

 

 

 

 

 

0,5

0,5

 

technika

 

 

 

 

 

+1

0,5

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umenie a kultúra

výtvarná vých.

 

1

1

1

 

1

1

 

 

hudobná vých.

 

1

1

1

 

1

1

 

 

výchova umením

 

 

 

 

 

 

 

0,5

0,5

 

Zdravie a pohyb

telesná a šp. výchova

 

 

2

2

2

 

 

2

2

2

2

 

Spolu pov.časť

 

 

18

20

21

 

23

24

24

24

Voliteľné hod.

 

 

5

5

5

 

6

6

6

6

Spolu :

 

 

23

25

26

 

29

30

30

 

 

 

 

 

Učebný plán v školskom roku 2017-18 platný pre ročníky 1., 2.,3 a  5., 6. 7 ZŠ

 

 

 

 

 

ISCED 1

 

ISCED 2

 

Vzdelávacia oblasť

Predmet/ročník

1.

2.

3.

4.

  Σ

5.

6.

7.

8.

9.

   Σ

 

Jazyk a komunikácia

slovenský

jazyk a literatúra

9

8/1

7/1

7

31/2

5

5

4/1

5

5/1

24/2

anglický jazyk

1

1

3

3

6/2

3/1

3

3

3

3

15/1

druhý cudzí jazyk

 

 

 

 

 

 

 

2

2

2

6

Matematika

a práca s informáciami

matematika

4

4

4

4

16

4/1

4/1

4

4

5/1

21/3

informatika

 

 

1

1

2

1

1/0,5

1

1

 

4/0,5

 

Človek

a príroda

 

prvouka

1

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

prírodoveda

 

 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

fyzika

 

 

 

 

 

 

2

1

2

1

6

chémia

 

 

 

 

 

 

1

2

2

1

5/1

biológia

 

 

 

 

 

2

1/0,5

2

1

1

7/0,5

 

Človek a spoločnosť

vlastiveda

 

 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

dejepis

 

 

 

 

 

1

1

1

1

2

6

geografia

 

 

 

 

 

2

1

1

1

1

6

občianska náuka

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

4

Človek

a hodnoty

náboženská výchova

1/1

1/1

1/1

1/1

4/4

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

5/5

Človek a svet práce

pracovné vyučovanie

 

 

1

1

2

 

 

 

 

 

 

Umenie

a kultúra

technika

 

 

 

 

 

1

1

1

1

1

5

hudobná výchova

1

1

1

1

4

1

1

1

1

 

4

výtvarná výchova

2

2

1

1

6

1

1

1

1

1

5

Zdravie

a pohyb

telesná a športová výchova

2

2

2

2

8

2

2

2

2

2

10

 

základ

20

20

23

25

88

24

25

26

27

25

127

 

disponibilné  hodiny

2

3

2

1

8

3

4

4

3

5

19

 

spolu

22

23

25

26

96

27

29

30

30

30

146

  Červené čísla znázorňujú školou pridané hodiny v jednotlivých predmetoch.

 

 Inovovaný učebný plán bol schválený na Pedagogickej rade pri ZŠ Š. Mnoheľa v Poprade, dňa

 31. 08. 2017.

 

 

 

V. UČEBNÉ OSNOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY

 

   Poznámka:

   Učebné osnovy sú samostatnou časťou ŠkVP.

 

   Poprad 31. 08. 2017

 

 

Školský vzdelávací program ZŠ sv. Jána Pavla II. v Poprade bol prerokovaný a schválený Pedagogickou radou ZŠ sv. Jána Pavla II. a Radou školy pri Spojenej škole sv. Jána Pavla II. v Poprade.

 

 

 

Kontakt

 • Základná škola sv. Jána Pavla II.
  Dlhé hony 3522/2
  058 01 Poprad
 • 052/7721389


Ďakujeme našim sponzorom