Oznam vedúcej školskej jedálne

 

Oznam:

Vážení rodičia, plánovanú zálohovú platbu za stravu 40,- eur za prvý polrok je potrebné uhrádiť do 15. augusta 2020.

 

Žiadame stravníkov  o úhradu obeda podľa nasledovných inštrukcií:

Žiaci ZŠ:

  • Rodič bol povinný osobne odovzdať vypísaný zápisný lístok vedúcej školskej jedálne do 1. septembra 2020
  • uhradiť 40 eur za 1. polrok šk. roka do 15. augusta 2020 (10,- eur je réžia + 30,- eur je záloha. Z 30,- eur sa bude čerpať na úhradu obeda v prípade zabudnutia odhlásenia neodobratého obeda a u detí 2. stupňa sa záloha použije aj ako  doplatok na obed. Zvyšná suma sa po vyúčtovaní vráti v júli po skončení šk. roka)
  • Uhradiť 40 eur za 2. polrok do 15. januára 2021

 

na č. účtu SK 94 0200 000035002643 1562

VS: Priezvisko, trieda dieťaťa /napr.3/

Dôležité upozornenie!

V prípade neprítomnosti žiaka v škole má žiak nárok len na jeden obed zdarma, a to v prvý deň jeho neprítomnosti. Rodič si môže tento obed vyzdvihnúť v čase od 11.30-14.00. Ďalšie obedy je rodič povinný odhlásiť do 14.00 hod. predchádzajúceho dňa mailom na jedalen@scspp.sk , telefonicky 0910 286789, svojím kódom cez "jedálny lístok" alebo osobne u vedúcej školskej jedálne p. Bc. Kulifajovej. Ak rodič zabudne dieťa odhlásiť, stratové náklady sa sťahujú zo zálohy rodiča 30,- eur.

 

Žiaci gymnázia: uhradia celú sumu za obed vo výške 29,20,- eur do 10. septembra a do 10. dňa každého mesiaca.

 

Podklady pre stravovanie v šk. roku 2020/2021

A/ 6-11 rokov

Nákup potravín

1,08

Režijné náklady

0,10

spolu

1,18

 

 

B/11-14 rokov

Nákup potravín

1,16

Režijné náklady

0,10

spolu

1,26

Uhrada-štát

1,20

Uhrada rodič

0,06 /deň

18 rokov

Nákup potravín

1,36

Režijné náklady

0,10

spolu

1,46/obed

Spolu /mesiac

29,20/mesiac

 

 

 

D/Zamestnanci

Nákup potravín

1,36

Režijné náklady

0,10

Sociálny fond

 

spolu

 

 

 

F/ Iní stravníci

Nákup potravín

1,36

Režijné náklady

1,64

spolu

3,00

 

 

 

Príspevok od štátu na deti ZS je 1,20 eur. Podmienkou na dotáciu je prítomnosť žiaka na vyučovaní a odobratý obed.

 

                                                                                                                 Bc. R. Kulifajová

                                                                                                                 Vedúca šk. jedálne, č.t. 0910 286789

Kontakt

  • Základná škola sv. Jána Pavla II.
    Dlhé hony 3522/2
    058 01 Poprad
  • 052/7721389


Ďakujeme našim sponzorom