Novinky  |  Žiaci  |  Rodičia  |  Iné informácie  |  Ďakujeme (2%) 

   • Učitelia

    Základná charakteristika učiteľa našej školy je: náročný – ľudský – morálny.

    Pedagogická a odborná spôsobilosť, schopnosti a skúsenosti učiteľov sú stavebným kameňom kvalitného vzdelávania a výchovy.

    V škole pracuje plne kvalifikovaný pedagogický zbor. Základná škola je jednou z troch organizačných zložiek cirkevnej spojenej školy, v pedagogickom zbore sú pedagógovia, ktorí súčasne vyučujú aj na gymnáziu alebo v základnej umeleckej škole.

    Pozitívnym znakom pedagogického zboru je jeho jednotné pôsobenie na žiakov v otázkach viery. Pedagogický zbor sa spoločne modlí za školu, jej žiakov a ich rodiny.

    Na škole pracuje výchovná poradkyňa, ktorá sa venuje profesijnej orientácii žiakov a špeciálny pedagóg. Okrem nich v škole pracujú koordinátori environmentálnej výchovy, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, protidrogovej prevencie a koordinátor informatizácie. Členom pedagogického zboru je aj školský kaplán, ktorý zastrešuje všetky liturgické úkony, kňazskú a duchovnú službu v škole.

     Škola má neustály záujem o odborný rast svojich pedagógov a zabezpečuje ich ďalšie vzdelávanie a ich kariérový rast.