Novinky  |  Žiaci  |  Rodičia  |  Iné informácie  |  Ďakujeme (2%) 

    • Školský klub detí

    •  

                  

                    

     V škole pracuje školský klub detí počas celého školského roka (okrem prázdnin).

     V školskom roku 2016/2017 sú otvorené 2 oddelenia, v ktorých je spolu zapísaných 40 detí z 1. – 6. ročníka ZŠ. Prvé oddelenie vedie pani vychovávateľka Mgr. Ivana Smetanová, druhé oddelenie vedie pani vychovávateľka Vladimíra Šimková.

     Školský klub je otvorený od 6:30 – 7:45 hod. a pokračuje od 11:40 – 17:00 hod.

     V školskom klube je práca s deťmi zameraná na oddych a rozvoj ich tvorivých aktivít. Podľa počasia deti trávia čas aj vonku na školskom dvore. V klube si môžu deti napísať aj domáce úlohy pod dohľadom vychovávateľky. Ak deti navštevujú ZUŠ alebo rôzne krúžky, sú na tieto aktivity vychovávateľkou včas poslané.

     Platba od 1. 9. 2017

     Školský klub detí  - 8 € mesačne

     Poplatky prosíme uhrádzať výhradne bezhotovostne - prevodom na príjmový účet školy

     (alebo poštovou poukážkou typu U)

     číslo účtu:

     SK92 0200 0000 0026 4895 9651

     BIC: SUBASKBX

     názov účtu: Cirkevná spojená škola

     doplňujúci údaj:

     ŠKD, uviesť meno a priezvisko dieťaťa, obdobie, za ktoré sa platba realizuje

     (napr. ŠKD, Jana Novotná,1. polrok)

     Príspevky sa uhrádzajú v dvoch splátkach, a to za prvý polrok školského roka so splatnosťou do 25. septembra a za druhý polrok so splatnosťou najneskôr do 15. februára príslušného kalendárneho roka.