Novinky  |  Žiaci  |  Rodičia  |  Iné informácie  |  Ďakujeme (2%) 

   • Umsernenie pre rodičov a žiakov 1. – 5. ročníka ZŠ sv. Jána Pavla II. v čase od 1.6.2020 – 30.6.2020

   • Oznamujeme Vám, že  v zmysle usmernení MŠVVaŠ zo dňa 18.5.2020 otvárame vyučovanie v ZŠ sv. Jána Pavla II. pre žiakov 1.-5. ročníka, a to od 1. 6. 2020.

    Pre zákonných zástupcov tým vznikajú nasledujúce povinnosti:

     

    • Zákonný zástupca (ZZ) predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (tlačivo na písomné vyhlásenie je na webovej stránke školy).
    • Žiak predloží vyplnené vyhlásenie 1.6.2020 a odovzdá ho do rúk triednemu učiteľovi na 1. hodine.
    • Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). Zabezpečí, aby dieťa prichádzalo a odchádzalo len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti
    • ZZ zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazovévreckovky.
    • ZZ dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020. (Skrátená verzia dokumentu sa nachádza na webovej stránke školy).
    • Žiak si v šatni do skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška).
    • Žiak si odchádza umyť ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko– epidemiologickými nariadeniami.
    • Žiak nosí rúško  všade vo vnútorných priestoroch základnej  školy, okrem  svojej skupiny  v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno – vzdelávací proces.
    • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
    • Nie je dovolené pohybovať sa v priestoroch školy nikomu s výnimkou žiakov a zamestnancov školy.