Správa o VVČ

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

 

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

 

Názov školy

Spojená škola sv. Jána Pavla II. - Základná škola sv. Jána Pavla II.

Adresa školy

Dlhé hony 3522/2, 05801 Poprad

Telefón

+421 52 7721389

E-mail

scspp@scspp.sk

WWW stránka

zsmnohela.edupage.org

Zriaďovateľ

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

Vedúci zamestnanci školy

 

 

Priezvisko, meno

Telefón

Služ. mobil

e-mail

Riaditeľ

Ing. Katarína Krajňáková

 0527721389

0901735123

krajnakova@scspp.sk

Zástupkyňa ZŠ

PaedDr. Lucia Gavorová

0527721389

0901735124

lucia.gavorova@gmail.com

Výchovný poradca

Ing. Gabriela Martinková

0527721389

 

gabika.martinkova@centrum.sk

Vedúca jedálne

Bc. Renáta Kulifajová

0527721389

 

jedalen@scspp.sk

Rada školy

 

 

Titl., priezvisko, meno

Kontakt

Predseda

Mgr. Jozef Petrenčík

 

pedagogickí zamestnanci

Ing.Eva Gabonayová, Mgr. Marán Halavin, Mgr. Janka Dudeková

 

ostatní zamestnanci

Monika Makovská

 

zástupcovia rodičov

Ing. Peter Vojtech, Mgr. Lucia Gallovičová, PaedDr. Marcel Karkoška

 

zástupca zriaďovateľa

Mgr. Jozef Benko, Mgr. Marek Wolanszký

 

Iní

Benjamín Minárik

 

 

 

 

 

 

Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov :                  Počet žiakov  školy: 177

 Počet tried: 9

 

Podrobnejšie informácie:

 

Ročník:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

počet tried         11111111 1

9

počet žiakov

18

14

21

18

19

22

18

26

21

177

z toho ŠVVP     0                    1 1     0           1   5 1   2    0

11

z toho v ŠKD

16

10

17

9

17

0

0

0

0

69

 

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2018: súčet / počet dievčat 21/12

 Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2018: súčet / počet dievčat 17/10

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat3/2 Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2019

 

Nižší ročník

5.roč.

6.roč.

7.roč.

8.roč.

9.roč.

Spolu

Počet žiakov

              0

    0

    0

     0

    1

    19

    20

 

 

 

 

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 

 

Gym 8.roč

Gym 6.roč

Gym 4.roč

SOŠ

SOU

OU

Iné

Spolu

prihlásení

       2

       1

       10

  5

  0

 0

 4

  22

prijatí

       1

       0

       10

  5

  0

 0

 4

  20

 

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

 

Trieda

Aj

Aj_1r

Aj_V

Bio

Cm

Csj

Dej

dre

DOPC

FRJ

Fyz

FChP

Geo

Hv

Che

1. A

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2. A

1,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

3. A

 

 

1,74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

4. A

1,54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

5. A

1,61

 

 

1,11

 

 

1,33

 

 

 

 

 

1,39

1

 

6. A

1,95

 

 

1,52

 

 

1,9

 

 

 

1,95

 

1,71

1

1,9

7. A

2,19

 

 

1,94

 

 

1,94

 

 

 

2,88

 

2,31

1,19

1,94

8. A

1,42

 

 

1,2

 

 

1,28

 

 

 

1,52

 

1,44

1

1,44

9. A

2,11

 

 

1,68

 

 

1,58

 

 

 

2,16

 

1,79

 

1,84

 

 

Trieda

Inv

Inf

Knb

MAT

MDV

NAV

Nj

Nj_v

Obn

Ov

OZD

IKP

Psp

PV

Pr

1. A

 

 

1

1,17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A

 

 

1

1,08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. A

 

1

1

1,84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

4. A

 

1,33

1,33

1,77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

5. A

 

1,28

1,06

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. A

 

1,29

1,43

1,67

 

 

 

 

1,33

 

 

 

 

 

 

7. A

 

2,38

1,75

2,31

 

 

2,19

 

1,44

 

 

 

 

 

 

8. A

 

1,42

1,04

1,64

 

 

1,54

 

1

 

 

 

 

 

 

9. A

 

2

1,28

1,84

 

 

1,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda

Pr

Prv

PVA

RGV

NAB

RUJ

SJ

Spr

Svp

Šr

Tch

TECH

TSV

Tv

Vl

1. A

 

1

1,12

 

 

 

1,18

1

 

 

1

 

 

2. A

 

1,15

 

 

 

 

1,33

1

 

 

 

 

1

 

 

3. A

1,05

 

 

 

 

 

2

1

   

 

1

 

1,47

4. A

1,54

 

 

 

 

 

1,75

1

 

 

 

 

1

 

1,62

5. A

 

 

 

 

 

 

1,61

1

 

1

1

 

 

6. A

 

 

 

 

 

 

1,81

1

 

 

 

1,1

1

 

 

7. A

 

 

 

 

 

 

2,38

1,06

   

1,5

1

 

 

8. A

 

 

 

 

 

 

1,64

1

 

 

 

1,04

1

 

 

9. A

 

 

 

 

 

 

1,68

1

 

 

 

 

1

 

 

 

Trieda

VYU

Vv

Zem

1. A

 

1

 

2. A

 

1

 

3. A

 

1

 

4. A

 

1

 

5. A

 

1,06

 

6. A

 

1

 

7. A

 

1,38

 

8. A

 

1

 

9. A

1,11

 

 

 

Prospech žiakov

 

Trieda

Počet

Prospeli

Neprospeli

Neklasifikovaní

1. A

18

17

1

0

2. A

13

12

0

1

3. A

19

19

0

0

4. A

14

13

0

2

5. A

18

18

0

0

6. A

21

21

0

1

7. A

16

14

2

0

8. A

25

25

0

0

9. A

19

19

0

0

 

Dochádzka žiakov

 

 

Trieda

Počet

Zamešk. hod.

Zam. na žiaka

Ospravedlnené

Ospr. na žiaka

Neospravedlnené

Neosp. na žiaka

1. A

18

1296

73,41

1296

73,41

0

0,00

2. A

13

916

78,62

916

78,62

0

0,00

3. A

19

1205

63,42

1205

63,42

0

0,00

4. A

14

804

67,00

804

67,00

0

0,00

5. A

18

1329

73,83

1329

73,83

0

0,00

6. A

21

1601

77,84

1601

77,84

0

0,00

7. A

16

1227

76,69

1206

75,38

21

1,31

8. A

25

2112

84,48

2112

84,48

0

0,00

9. A

19

2103

113,49

2091

112,86

12

0,63

 

Výsledky externých meraní

Významným pozitívnym výsledkom vzdelávania bol Monitor T9 v ktorom žiaci 9. Ročníka získali najlepšie výsledky zo základných škôl v okrese Poprad, a to aj zo SJL aj z MAT. Vyšší percentil dosiahli už len osemročné gymnázia.

 

Názov

Počet žiakov

Úspešnosť v %

Iný údaj o úspešnosti/percentil

Monitor SJL

            19

            73,2 %

               89

Monitor MAT

            19

            76,1 %

               89,2

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbory a učebné plány

Školský učebný plán ZŠ sv. Jána Pavla II.

 

 

Učebný plán ZŠ v školskom roku 2018-19 pre ročníky: 9.

 

Vzdelávacia oblasť

Predmet/ročník

 

2.

3.

4.

 

6.

7.

8.

9.

 

Jazyk

 a

komunikácia

slovenský jazyk a  literatúra

 

6+3

6+2

6

 

4+1

4+1

5

5+1

prvý cudzí jazyk

 

0+1

3

3

 

3

3

3

3

druhý cudzí jazyk

 

 

 

 

 

1+1

1+1

1+1=2

1+1

 

Príroda a spoločnosť

prírodoveda

 

1

1

1

 

 

 

 

 

vlastiveda

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Človek a príroda

fyzika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1+1

1+1

2

1

chémia

 

 

 

 

 

 

0,5+0,5

0,5+0,5

1+ 0,5

2

biológia

 

 

 

 

 

1

1,5+0,5

1+ 0,5

1

 

 

Človek a spoločnosť

dejepis

 

 

 

 

 

1

1

1

2+1

geografia

 

 

 

 

 

1

1

1+1

1

občianska náuka

 

 

 

 

 

1

1

0,5

0,5

 

Človek a hodnoty

katolícke

náboženstvo

 

1+1

1+1

1

 

1+1

1+1

0,5+1,5

0,5+1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika  a práca s

 informáciami

matematika

 

4

3+2

3

 

4

3,5+0,5

4+1

4+1

informatika

 

 

 

 

 

0,5+0,5

0,5+0,5

0,5+0,5

0,5+0,5

informatická v.

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

Človek a svet práce

pracovné vyuč.

 

 

 

1

 

 

 

 

 

svet práce

 

 

 

 

 

 

0,5

0,5

 

technika

 

 

 

 

 

+1

0,5

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umenie a kultúra

výtvarná vých.

 

1

1

1

 

1

1

 

 

hudobná vých.

 

1

1

1

 

1

1

 

 

výchova umením

 

 

 

 

 

 

 

0,5

0,5

 

Zdravie a pohyb

telesná a šp. výchova

 

 

2

2

2

 

 

2

2

2

2

 

Spolu
pov. časť

 

 

18

20

21

 

23

24

24

24

Voliteľné hod.

 

 

5

5

5

 

6

6

6

6

Spolu :

 

 

23

25

26

 

29

30

30

30

 

                         

 

 

 

 

 

 

Učebný plán v školskom roku 2018-19 platný pre ročníky1.-8.ZŠ

 

 

 

ISCED 1

 

ISCED 2

 

Vzdelávacia oblasť

Predmet/ročník

1.

2.

3.

4.

Σ

5.

6.

7.

8.

9.

Σ

 

Jazyk

 a 

komunikácia

slovenský

jazyk a literatúra

9

8/1

7/1

7

31/2

5

5

4/1

5

5/1

24/2

anglický jazyk

1

1

3

3

6/2

3/1

3

3

3

3

15/1

druhý cudzí jazyk

 

 

 

 

 

 

 

2

2

1

5

Matematika

a práca s informáciami

matematika

4

4

4

4

16

4/1

4/1

4

4

5/1

21/3

informatika

 

 

1

1

2

1

1/0,5

1

1

 

4/0,5

 

Človek a príroda

 

prvouka

1

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

prírodoveda

 

 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

fyzika

 

 

 

 

 

 

2

1

2

1

6

chémia

 

 

 

 

 

 

1

2

2

1

5/1

biológia

 

 

 

 

 

2

1/0,5

2

1

1

7/0,5

 

Človek a spoločnosť

vlastiveda

 

 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

dejepis

 

 

 

 

 

1

1

1

1

3

7

geografia

 

 

 

 

 

2

1

1

1

1

6

občianska náuka

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

4

Človek a hodnoty

katolícke

náboženstvo

2/1

2/1

2/1

2/1

4/4

2/1

2/1

2/1

2/1

2/1

5/5

Človek a svet práce

pracovné vyučovanie

 

 

1

1

2

 

 

 

 

 

 

Umenie a kultúra

technika

 

 

 

 

 

1

1

1

1

1

5

hudobná výchova

1

1

1

1

4

1

1

1

1

 

4

výtvarná výchova

2

2

1

1

6

1

1

1

1

1

5

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova

2

2

2

2

8

2

2

2

2

2

10

 

základ

20

20

23

25

88

24

25

26

27

25

127

 

disponibilné  hodiny

2

3

2

1

8

3

4

4

3

5

19

 

spolu

22

23

25

26

96

27

29

30

30

30

146

                           

 

Štruktúra tried

 

 

Počet tried

Počet žiakov

Počet individ. integrovaných

Nultého ročníka

         0

            0

                   0

Prvého ročníka

         1

            18

                   0

Bežných tried

         8

            159

                   11

Špeciálnych tried

         0

             0

                    0

Pre nadaných

         0

             0

                    0

Spolu

         9

             177

                    11      

 

 

 

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomer

Počet pedag. prac.

Počet nepedag. prac.

Počet úväzkov pedag. prac.

Počet úväzkov nepedag. prac.

TPP

           11

               6

                 11

                     6

DPP

            2

               2

                  2

                     2

Znížený úväzok

           8

              2

                 8

                    2

ZPS

            1

               2

                   1

                      2

Na dohodu

            0

               0

                   0

                      0

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

 

počet

nekvalifikovaných

kvalifikovaných

spolu

učiteľov

                  1

          10

   11

vychovávateľov

 

            2

    2

asistentov učiteľa

 

 

 

spolu

 

 

   13

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

 

Ďalšie vzdelávanie

Počet absolventov

Počet študujúcich

1.kvalifikačná skúška

 

 

12

 

 

2

2.kvalifikačná skúška

2

 

funkčné

1

2

štúdium školského manažmentu

 

 

špecializačné inovačné štúdium

15

 

špecializačné kvalifikačné

 

 

postgraduálne

6

 

doplňujúce pedagogické

7

 

vysokoškolské pedagogické

20

vysokoškolské nepedagogické

8

 1

 

 

 

 

 

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Súťaže:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. č.

názov súťaže

meno, priezvisko žiaka, trieda

okresná úroveň

krajská úroveň

celoslovenská úroveň

celoštátna úroveň

region.úroveň

 

 

 

1.

Matematická olymp.

Ondrej Pintek, 6.A

2.miesto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristína Leščinská, 8.A

3.miesto

 

 

 

 

 

 

 

2.

Pytagoriáda

Daniela Zubajová, 6.A

21. miesto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristína Leščinská, 8. A

14.miesto

 

 

 

 

 

 

 

3.

Klokan

Laura Kormaňošová, 6.A

 

 

75,6 percentil

 

 

 

 

 

 

 

Kristína Leščinská, 8.A

 

 

68 miesto z 3172 súťaž. 97,1 perc.

 

 

 

 

 

 

Ema Šoltýsová, 9. A

 

 

88,7 percentil

 

 

 

 

 

 

 

Šimon Kožár, 5.A

 

 

94 percentil

 

 

 

 

 

4.

Expert

Ondrej Magda, 8.A

 

 

39. miesto v SR

 

 

 

 

 

5.

Biblická olympiáda

Mária Klingová, 7.A

3. miesto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ema Ambrozová 7.A

3. miesto

 

 

 

 

 

 

 

6.

Všetkovedko

Filip Magda, 4.A

 

 

94,2 % úspeš.riešiteľov

 

 

 

 

 

7.

Klokanko

Denisa Dulová, 4. A

 

 

63,3 % úspeš. riešiteľov

 

 

 

 

 

 

 

Tatiana Mrázová, 1.A

Lucia Kolumberová, 1.A

 

 

100 %

 

 

 

 

 

8.

Pytagoriáda

Dávid Briscoli, 4.A

úspešný riešiteľ

 

 

 

 

 

 

 

9.

Anjel Vianoc

Lenka Mašlonková, 9.A

 

 

3. miesto

 

 

 

 

 

10.

Dejepisná olympiáda

Miroslava Puchalová , 9. A

7.miesto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuzana Vojtechová , 9. A

16. miesto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ester Vyhnalová , 7.A

26.miesto

 

 

 

 

 

 

 

11.

Geografická olympiáda

Ondrej Magda, 8.A

15.miesto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jozef Šromek, 8.A

22.miesto

 

 

 

 

 

 

 

12.

„...A Slovo bolo u Boha...“

Ester Vyhnalová, 7.A

 

3.miesto

3.miesto

 

 

 

 

 

 

 

Daniela Zubajová, 6.A

 

3.miesto

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Nedoroščík, 5.A

 

1.miesto

3.miesto

 

 

 

 

 

 

 

Lýdia Škvareková

 

2.miesto

 

 

 

 

 

 

13.

Matematická olymp.

Vladimír Kolumber, 5.A

3.miesto

 

 

 

 

 

 

 

14.

Chemická olympiáda

Martin Šidlovský, 9.A

úspešný riešiteľ

 

 

 

 

 

 

 

15.

Štúrov Zvolen

Adela Čarnogurská, 7.A

 

 

 

 

účasť

 

 

 

16.

Slávik Slovenska

Eliška Špinerová, 3.A

3.miesto

 

 

 

 

 

 

 

17.

Hviezdoslavov Kubín

Daniel Nedoroščík, 5.A

3.miesto

 

 

 

 

 

 

 

18.

Olympiáda angl. jazyk

Simona Bodnárová, 9.A

11.miesto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matúš Gavor, 6.A

11.miesto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrej Klein, 6.A

 

9.miesto

 

 

 

 

 

 

19.

iBobor

Peter Slebodník, 3.A

 

 

 

percentil 100

 

 

 

 

 

 

Dávid Briscoli, 5.A

 

 

 

percentil 100

 

 

 

 

 

 

Šimon Kožár, 5.A

 

 

 

percentil 100

 

 

 

 

 

 

Alžbeta Voščeková,5.A

 

 

 

percentil 100

 

 

 

 

20. Športová olympiáda mesta PP       starší žiaci – futbal                                              

                                                             cezpoľný beh – chlapci/dievčatá

                                                             malý futbal – mladšie žiačky

                                                             atletika – starší žiaci a žiačky

                                                             florbal – chlapci/dievčatá

                                                             prehadzovaná

                                                             vybíjaná

                                                             malý futbal – najmladší žiaci

                                                             malý futbal – mladší žiaci                         10. miesto v rámci PP škôl

 

 

 

§ Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

 

 1. Svetový deň mlieka – september 2018 – 1.st.ZŠ – ochutnávka mliečnych výrobkov a nápojov
 2. Odkiaľ sa berie mlieko – september 2018 – Štátne majetky PP -  3.A
 3. Detský čin roka – október 2018 – zapojenie sa do detskej poroty
 4. Imatrikulácia prvákov pri sv. omši – žiaci 1. a 9. ročníka – október 2018
 5. Milión detí sa modlí ruženec – október 2018 – zapojenie sa do modlitby
 6. Úprava a návšteva hrobov Š. Mnoheľa –spolupráca s Maticou slovenskou v PP október 2018 – 4.A
 7. Čítame s Osmijankom – celoslovenský projekt – Podtatranská knižnica v PP – október – apríl 2019
 8. Úcta k starším – november/december 2018 – vystúpenia vybratých žiakov v klube dôchodcov
 9. Adventné roráty – december 2018 – obidva kostoly
 10. Najkrajší vianočný stromček – Námestie sv. Egídia – deti ŠKD – december 2018
 11. Vianočný jarmok – Kostol sv. C a M – celá škola – december 2018 – príprava vianočných ozdôb,  darčekov a suvenírov
 12. mikulášsky program – december 2018 – Saleziáni, celá škola
 13. Vianočná akadémia  - december 2018 – celá škola
 14. Starší čítajú mladším – 1.st. ZŠ – marec 2019 – projekt na rozvíjanie čitat. gramotnosti
 15. Viem, čo zjem – výber tried 3. – 6. roč. – celoročne – projekt o zdravej výžive
 16. Záložka spája školy – celá škola – projekt podporujúci vzájomnú spoluprácu so ZŠ Třebařov v ČR + výmenný pobyt – celoročne
 17. Školský karneval – celá škola – február 2019
 18. DOD – celá škola – marec 2019
 19. Zapojenie sa do Dňa rodiny -  jún 2019 – plagáty /všetky ročníky/, vystúpenia žiakov, guláš
 20. Dopravné ihrisko – žiaci 1. st – 2krát ročne
 21. Exkurzie v kníhkupectve  Martinus – Martinus – marec 2019
 22. Podtatranská knižnica – účasť vybratých tried na jednotlivých prednáškach
 23. Zelená škola – projekt  zameraný na enviromentálnu výchovu – celoročne – II.st.ZŠ
 24. Duchovné obnovy – jednotivo pre každú triedu – celoročne – Kostol sv.CaM, Važec, Sp.Kapitula, Levoča

 

 

Montované výstavy:

 1. Interaktívna výstava o Andrejovi Radlinskom – január 2019 – II.st.ZŠ
 2. Výstava Andrej Hlinka – život a dielo – jún 2019

 

Exkurzie:

 1. Exkurzie v kníhkupectve Martinus – marec 2019 – vybraté triedy II. st. ZŠ
 2. Krakov – Osvienčim – 9.A

 

Besedy:

 1. Riziká dospievania – 7.A – február 2019 – MUDr. Martina Ostricová
 2. Margaréta Partelová – spisovateľka, ktorá ako jediná napísala básnickú zbierku o sv. Jánovi Pavlovi II.
 3. Besedy s Mgr. M. Jakubcom, príslušníkom Mestskej polície v PP – individuálne pre každú triedu ZŠ

 

 

Divadelné predstavenia:

 1. Peter a Lucia – Dom kultúry – november 2018 – 8.A/9.A – 100. výročie ukončenia 1. sv. vojny
 2. Reštavrácia od J. Kalinčiaka – divadlo v SNV – december 2018 – 8.A/9.A
 3. Smelý Zajko v Afrike – v anglickom jazyku pre 1.-7. ročník – Dom kultúry – november 2018
 4. The Onlines – v anglickom jazyku pre 8.-9. ročník – Dom kultúry – november 2019
 5. Psíčkovo – Prešovské divadlo – 1.-4. ročník – v telocvični – máj 2019

 

 

Voľnočasové  aktivity:

 

Názov krúžku:

  Vedúci krúžku:

 

Loptové hry

 

Mgr. Kolumber

 

Cvičenia z  matematiky

 

Mgr. E. Neslušanová

 

Šikovné ruky

 

Mgr. G. Mašlonková

 

 

Šachový krúžok

 

 

Ing. Milan Gabonay

 

Internetový krúžok

 

Mgr. Martin Stromko

 

Záhradnícky krúžok

 

Mgr. Gabriela Šromeková

 

Futbalová prípravka

Mgr. Marián Halavin

3D  počítačová grafika

p. Mornár

 

 

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2018/2019 bola v rámci Spojenej školy sv. Jána Pavla II. vykonaná inšpekcia z Inšpektorátu práce v Prešove. V zmysle záverečnej správy inšpekcie neboli zistené žiadne nedostatky.

 

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

 1. má zriadené a využíva tieto odborné učebne:
 1. učebňu výpočtovej techniky a informatiky (18 počítačov), odbornú učebňu fyziky, odbornú učebňu biológie a chémie, odbornú učebňu slovenského jazyka a literatúry, multimediálnu učebňu so slúchadlovou zostavou pre 16 žiakov pre cudzie jazyky, s počítačom a technickým ovládacím pultom pre učiteľa, dátovým projektorom a interaktívnou tabuľou. Kapacita miestnosti na sedenie pre 30 žiakov umožňuje vyučovanie aj iných odborných predmetov.
 1. disponuje moderne vybavenou telocvičňou s drevenou odpruženou podlahou, s moderným certifikovaným vybavením.
 2. školy je k dispozícii gymnastická miestnosť, ktorá je súčasne špeciálnou tanečnou miestnosťou.

Stravníkom ŠJ je sprístupnený moderný stravovací systém. Učebne sú vybavené modernými školskými lavicami a stoličkami, katedrami. Pedagogickí zamestnanci a žiaci majú k dispozícii interaktívne tabule a tablety.

 1. druhom poschodí školy sa nachádza zrenovovaná školská kaplnka, ktorá poskytuje priestor na osobnú meditáciu žiakov a pedagógov školy, slúži na vykonávanie adorácií, pobožností, ako aj na ďalšie náboženské a liturgické úkony.
 •      K budove patria vonkajšie areály so školským ihriskom. V budove od svojho vzniku boli zrekonštruované schodiská, dobudované plastové okná, vymaľované priestory chodieb, zriadené šatňové skrinky, triedy boli vybavené  novým nábytkom, boli zriadené oddychové priestory a je aj vytvorený priestor pre študentský bufet.
 1.  šk. roku 2018/19 sa začalo s povrchovou úpravou omietky školy.
 2.  najbližšom období sa plánuje ďalšie vybavenie  odbornej učebne chémie a biológie, počítače, interaktívne tabule a pomôcky na matematiku. Zároveň sa plánuje napojenie školy na optický kábel, ktorý výrazne zvýši kvalitu vyučovania na hodinách informatiky.

 

 

 

 

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno - vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

 1. Dotácie zo štátneho  rozpočtu na žiakov
 2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

 

...

 1. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

 

...

 1. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

 

...

 1. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

 

...

 

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

 

Úspechy

Žiaci školy dosahujú nadpriemerné výsledky v kľúčových testoch T9 v matematike aj slovenskom jazyku. V roku 2019 sa umiestnili na 1. priečke v rámci všetkých ZŠ v okrese Poprad.

Žiaci zaznamenali významný progres aj v športových súťažiach, kde začali získavať medajlové umiestnenia.

 

 

 

 

 

Oblasti, ktoré chceme skvalitniť

 

 1. Oblasť - Metódy a formy

 

 • Dôležitý je aktívny žiak.
 • Uplatňujeme projektové vyučovanie, problémové vyučovanie, tímovú prácu, prípadovú štúdiu, metódu riadeného objavovania, dialógy, diskusiu, hry a simulácie rolí, prácu na projektoch.
 • Používať vhodné učebné pomôcky a didaktickú techniku

 

 1. Oblasť - Motivácia

 

naším spoločným cieľovým úsilím vo výučbe každého predmetu je:

 • rozvíjať schopnosti žiakov vedieť a chcieť sa učiť;
 •  posilňovať sebadôveru žiakov v riešení problémov, ktoré sú spojené s učením;

 

3 Oblasť – Tvorivosť a inovácia

 

 • Vysoký stupeň pracovitosti, aktivity, iniciatívy
 • Prevažuje samostatné hľadanie, objavovanie, experimentovanie a osvojovanie si vedomostí a zručností
 • Priestor na diskusiu, obhajovanie názorov aj protichodných, uznanie, tolerancia
 • Disciplína založená na spoločnej práci , ale bez úzkosti a strachu
 • Metódy tvorby tvorivých úloh

 

4 Oblasť - Monitorovanie kvality vzdelávania – spätná väzba

 

 • objektivizovať monitorovanie a hodnotenie výsledkov vzdelávania
 • manažment školy aktívne hodnotí a podporuje kvalitu vzdelávacieho procesu- hospitácie, dotazníky, rozhovor, výsledky žiakov, hodnotenie výsledkov zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, hodnotenie učiteľov žiakmi, vzájomné hodnotenie učiteľov (otvorené hodiny)
 • manažment monitoruje  efektívnosť učenia sa žiakov, efektívnosť vyučovania učiteľov

 

5. oblasť – Materiálno-technické vybavenie školy

 • zapojenie školy na optický kábel
 • nákup nových počítačov
 • zmodernizovanie každej učebne

 

 

 

 

Záver

Vypracovala: PaedDr. Gavorová Lucia V Poprade, 12. augusta 2019

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 08.10.2019

Správa prerokovaná v rade školy: 14.10.2019

 

Kontakt

 • Základná škola sv. Jána Pavla II.
  Dlhé hony 3522/2
  058 01 Poprad
 • 052/7721389


Ďakujeme našim sponzorom