Novinky  |  Žiaci  |  Rodičia  |  Iné informácie  |  Ďakujeme (2%) 

   • Zápis do 1.ročníka

   • ZŠ sv. Jána Pavla II., Dlhé hony 3522/2, Poprad

    Zápis detí do 1. ročníka ZŠ sv. Jána Pavla II. na šk. rok 2022/23

    bude prebiehať osobne v prítomnosti zákonného zástupcu /ZZ/ a dieťaťa na 1. poschodí

     ZŠ sv. Jána Pavla II.

     

      5. 4. 2022 (utorok)    od  9. 00  – 15. 00 hod.

      6. 4. 2022 (streda)     od 12. 00 – 17. 00 hod.

      7. 4. 2022 (štvrtok)    od 12. 00 – 17. 00 hod.

     

    Spôsob zápisu:

    1. ZZ pred  príchodom do školy /zápisom do 1. ročníka/ vypíše a odošle elektronickú prihlášku, a to najneskôr do 31.3. 2022. Prihláška  je  k dispozícii na webovej stránke školy v kolónke „Zápis do 1. ročníka“. Na základe prijatej elektronickej prihlášky bude ZZ s dieťaťom pozvaný na zápis v presne určenom čase v termíne 5. - 7. apríla 2022, čím sa zaistí  bezpečné prostredie pri zápise.

    2. ZZ osobne pri zápise odovzdá vopred vytlačený a vypísaný protokol tu, ktorý bude podpísaný obidvoma zákonnými zástupcami. Podpis druhého zákonného zástupcu je možné nahradiť doloženým súhlasom druhého zákonného zástupcu dieťaťa tu.

    Rodičia na zápis donesú:

    1. rodný list dieťaťa,
    2. poplatok 15 eur,-  na zakúpenie školských potrieb.

    Ďalšie informácie:

    • Žiakom našej školy sa môže stať dieťa z akéhokoľvek školského obvodu mesta Poprad, prípadne aj s trvalým pobytom mimo mesta Poprad, ktoré k 31. 8. 2022 dovŕši 6 rokov.
    • V prípade odkladu povinnej školskej dochádzky je nutné doložiť lekárske odporúčanie o odklade školskej dochádzky a žiadosť zákonného zástupcu
    • Po dohode s riaditeľom školy môže byť dieťa zapísané aj v inom náhradnom termíne.
    • Všetkých záujemcov o 1. ročník – žiakov i rodičov pozývame na DOD Deň otvorených dverí 17. 3. 2022 (štvrtok), kde bude možnosť bližšie spoznať našu školu.
    • Ďalšie usmernenia v zmysle platnej legislatívy nájdete tu
    • V prípade akejkoľvek potreby nás neváhajte kontaktovať na t. č. 0901 735 123

     

    Zoznámte sa s profilom našej základnej školy online a kliknite na:

     

    Prečo k nám ?