Profil ZŠ

„Deti sú budúcnosť, ktorá je už prítomná medzi nami; je veľmi potrebné, aby mohli zakúšať, čo je to pravý pokoj, aby boli schopné tvoriť mierovú budúcnosť.“

Sv. Ján Pavol II.

 

 

Profil ZŠ sv.Jána Pavla II. – cirkevná ZŠ, Dlhé hony 3522/2

 

 •  Ako jediná škola v Poprade realizujeme odborný komplexný prístup k žiakovi v intelektuálnej, duchovnej a telesnej oblasti
 • Dlhodobo výborné výsledky v kľúčovom teste T- 9 a v T – 5 (zdroj www.nucem.sk)
 •  V T-9 v roku 2019 naši žiaci v okrese Poprad z 20 škôl získali 1.miesto v Mat a 1. miesto v SJL
 • Angličtina od 1. ročníka, učitelia s praxou v zahraničí
 •  Zapájanie sa do projektov:

          „Záložka do knihy spája školy“ – výmenné pobyty so školou v ČR

          „Zelená škola“ získavanie správneho vzťahu k životnému prostrediu

          Viem, čo zjem“- rozvíjanie povedomia správnej životosprávy

          „IT ACADEMY“ – zavádzanie moderných metód informatiky do vyučovania predmetov                                                        informatika, fyzika, matematika, biológia , chémia, geografia...

 • Dôraz na rozvíjanie tvorivosti dieťaťa a prepojenie s praxou
 • Duchovný život pod vedením školského kaplána (školská kaplnka, sväté omše, duchovné obnovy, sviatosť zmierenia a pod.)
 • Účasť na vedomostných olympiádach a súťažiach- recitačných, športových, umeleckých ...
 • O Vaše dieťa môže byť účelne postarané celý deň už od 1.ročníka popoludní v umeleckej škole v tej istej budove alebo v školskom klube do 16.30
 • Možnosť výberu odborov v ZUŠ – hudobný, výtvarný, tanečný, literárno-dramatický, spevácky zbor
 • Špeciálny pedagóg a výchovný poradca na škole
 • Široká škála krúžkovej činnosti (3D digitálne technológie, internetový krúžok, futbalová prípravka...)
 • Športové vyžitie v jednej budove popoludní Skill Lab, ďalej plavecký výcvik, lyžiarske kurzy, škola v prírode
 • Láskavý prístup k žiakovi, komunikácia, kvalita, poriadok
 • Pestrý jedálny lístok v školskej jedálni
 • Pre žiakov našej ZŠ výhodné školné pre ZUŠ
 • Nová telocvičňa
 • Škola je otvorená pre všetky deti, aj s iným vierovyznaním
 • Dobré referencie od nezávislých pozorovateľov

 

 

Kontakt

 • Základná škola sv. Jána Pavla II.
  Dlhé hony 3522/2
  058 01 Poprad
 • 052/7721389


Ďakujeme našim sponzorom