Novinky  |  Žiaci  |  Rodičia  |  Iné informácie  |  Ďakujeme (2%) 

   • Profil ZŠ sv. Jána Pavla II.

   •  

    „Deti sú budúcnosť, ktorá je už prítomná medzi nami; je veľmi potrebné, aby mohli zakúšať, čo je to pravý pokoj, aby boli schopné tvoriť mierovú budúcnosť.“

                                                                                            Sv.  Ján Pavol II.
     

    • Ako jediná škola v Poprade realizujeme komplexný prístup k žiakovi v intelektuálnej, duchovnej a telesnej oblasti
    • Škola je zárukou výchovy dieťaťa v duchu tradičných a overených kresťanských hodnôt
    • Dlhodobo výborné  výsledky v kľúčovom teste T- 9 a v T – 5      (zdroj www.nucem.sk)
    • V poslednom realizovanom testovaní žiakov T-9 v roku 2019 sa naša škola v okrese Poprad z 20 škôl umiestnila na 1.mieste v MAT a na 1. mieste v SJL
    • Prvouka v anglickom jazyku v 1. aj v 2. ročníku - CLIL metóda
    • Zapájanie sa do projektov:

    - „Záložka do knihy spája školy“ – výmenné pobyty so školou v   ČR

    -„Zelená škola“ - získavanie správneho vzťahu k životnému prostrediu

    -„Viem, čo zjem“-  rozvíjanie povedomia správnej životosprávy

    -„IT ACADEMY“ – moderné metódy vyučovania

    • Dôraz na rozvíjanie tvorivosti dieťaťa a prepojenie s praxou
    • Účasť na vedomostných olympiádach a súťažiach- recitačných, športových, umeleckých ...
    • O Vaše dieťa môže byť účelne postarané po celý deň už od 1.ročníka popoludní v umeleckej škole  v tej istej  budove alebo v školskom klube do 16.30
    • Možnosť výberu odborov v ZUŠ – hudobný, výtvarný, tanečný, literárno-dramatický, spevácky zbor...
    • Špeciálny pedagóg a výchovný poradca na škole
    • Široká škála krúžkovej činnosti (futbalová prípravka, cvičenia z matematiky, floorball for all, kurz varenia, šikovné ruky ...)
    • Športové vyžitie v jednej budove popoludní SkillLab, ďalej plavecký výcvik, lyžiarske kurzy, škola v prírode
    • Priateľská atmosféra a otvorená komunikácia, individuálny prístup k žiakovi
    • Pre žiakov našej ZŠ výhodné školné pre ZUŠ sv. Jána Pavla II.
    • Nová telocvičňa
    • Duchovný život pod vedením školského kaplána (školská kaplnka, sväté omše, duchovné obnovy, sviatosť zmierenia a pod.)
    • Škola je otvorená pre všetky deti aj s iným vierovyznaním

                  

                                                                                                Tešíme sa na Vás...