Novinky  |  Žiaci  |  Rodičia  |  Iné informácie  |  Ďakujeme (2%) 

    • Nadpis

    • Školský rok 1991/1992

     1. 9. 1991 - Slávnostné otvorenie školy - začalo sa o 7.30 hod. slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval Mons. ThDr. František Tondra, spišský sídelný biskup. Slávnostné otvorenie školského roka pokračovalo v areáli školy, kde sa ku prítomným prihovoril riaditeľ školy Dr. Ján Dravecký.
     Pri tejto príležitosti bola aj odhalená pamätná tabuľa Štefana Mnoheľa na budove školy. Slávnostného otvorenia školy sa zúčastnili aj viacerí významní predstavitelia mesta - primátor mesta Ján Madáč, správca fary v Poprade dekan Anton Oparty, prednosta okr. úradu Štefan Kubík a ďalší.

     17. 01. 1992 - navštívil našu školu vtedajší predseda vlády Ján Čarnogursk
     ý V šk. roku 1991/92 školu navštevovalo spolu 550 žiakov. 
     V šk. roku 1991/92 sa žiaci našej školy zúčastnili letného kresťanského tábora v Belgicku. Boli to žiaci 5. C triedy, ktorí sa začali učiť francúzštinu.
     Ukončenie školského roka - 30. jún 1992 - tento deň sme žiakom odovzdali vysvedčenia a šk.rok sme ukončili ďakovnou svätou omšou. 

     Školský rok 1992/1993

     1. september 1992 - otvorenie nového školského roka slávnostnou svätou omšou v konkatedrále v Poprade, ktorú celebroval dekan Anton Oparty.
     V školskom roku 1992/93 školu navštevovalo 652 žiakov.
     V tomto školskom roku sa uskutočnila rekreačná výmena žiakov s cirkevným Gymnáziom z MR z mesta Gyor. Školu navštívili aj krajinskí Nemci z katolíckych spolkov v Nemecku.
     Školu tiež navštívila p.riad. z cirkevnej školy v Birmighamme z Anglicka.
     Prehĺbil sa aj kontakt s rehoľným radom Seleziánov, ktorý pravidelne pomáha škole organizovať rôzne podujatia s deťmi našej školy.
     Počas letných prázdnin bol pre žiakov zorganizovaný kresťanský tábor v Zálesí v Zamagurí a zájazd v počte 40 účastníkov do svetoznámeho pútnického miesta v Lurdoch vo Francúzsku.
     Ukončenie školského roka bolo 30. júna 1993 . Ďakovnú svätú omšu celebroval v konkatedrále dekan Anton Oparty.

     Školský rok 1993/1994

     1. september 1993 - otvorenie školského roka slávnostnou svätou omšou v konkatedrále v Poprade. Svätú omšu celebroval dekan Anton Oparty.
     V tomto šk. roku navštevovalo školu spolu 662 žiakov.
     V máji sme pripravili besedu s autorom knihy "Nebudú ich môcť rozvrátiť"- Františkom Mikloškom. Príťažlivo vyrozprával mnoho nepoznaných vecí o prenasledovaní cirkvi v čase komunistického režimu. V priebehu roka nás navštívila inšpektorka katolíckych škôl z Anglicka a mládežníci Don Bosca z katolíckej školy v Turíne.
     Počas letných prázdnin od 7. júla do 17. júla sme pripravili autobusový zájazd do pútnických miest - Lúrd a Fatimy. Zájazdu sa zúčastnili žiaci aj so svojimi rodičmi v sprievode p.dekana Opartyho, p.riaditeľa Draveckého a p.zástupcu Hrica.
     V októbri 1993 vznikla ZUŠ pri našej ZŠ a začali v nej pracovať literárny, výtvarný a hudobný odbor. ZUŠ celkovo navštevovalo na začiatku 170 žiakov v uvedených odboroch.
     Ukončenie školského roka - 30. Júna 1994.

     Školský rok 1994/1995

     Školský rok sme začali účasťou na svätej omši, ktorá sa konala v konkatedrále v Poprade a slúžil ju pán kaplán Ondrík.
     V tomto školskom roku ZŠ navštevovalo spolu 685 žiakov.
     Žiaci pripravili pásmo k výročiu úmrtia básnika P.Ušaka - Olivu na cintoríne, v škole i v kostole, ktorého sa zúčastnila aj jeho žijúca sestra z Bratislavy.
     Pekným programom i kultúrno-spoločenským podujatím bola prehliadka speváckych zborov z cirkevných škôl zo Spišskej diecézy. Podujatia sa zúčastnilo 9 speváckych zborov vo veľkej sále mestského úradu. Uskutočnili sme tiež púť na Mariánskej hore začiatkom júla pri príležitosti historickej návštevy svätého otca Jána Pavla II. v Levoči.
     V priebehu školského roka nás navštívila delegátka z USA pre výchovu a vzdelávanie v katolíckych školách, ktorá sa zúčastnila konferencie ZKŠS usporiadanej v našej škole.
     Okrem družobného kontaktu s cirkevným Gymnáziom v Gyori sme rozvinuli spoluprácu so súkromnou základnou katolíckou školou z Rzsesowa z Poľska.
     Šk.rok 1994/95 sa skončil 28. júna 1995 ďakovnou svätou omšou v našej škole. 

     Školský rok 1995/1996

     Školský rok sme otvorili svätou omšou v konkatedrále, ktorú celebroval p.kaplán Roland Ferenc. V tomto školskom roku bolo v základnej škole spolu 663 žiakov.
     Uskutočnil sa 3. Ročník speváckych zborov z cirkevných škôl zo Spišskej diecézy. Hosťom festivalu bol aj hudobno- spevácky folklórny súbor zo Zakopaného z Poľska.
     18. októbra 1995 sa konalo sympózium - Náboženský rozmer výchovy v katolíckych školách. 5. marca sa v Poprade konalo IV. Valné zhromaždenie ZKŠS a hosťami tohto podujatia boli p. Verhack a p.Bourin z Bruselu ako predstavitelia Európskeho združenia katolíckych škôl. Valného zhromaždenia sa tiež zúčastnil aj otec biskup Mons. Andrej Imrich.
     11. novembra 1995 sa v našej škole uskutočnila recitačná súťaž " ... A slovo bolo u Boha." Do súťaže sa zapojilo 50 súťažiacich celého regiónu východného Slovenska.
     Školský rok 1995/96 sme ukončili 28. júna 1996 svätou omšou v našej škole. 

     Školský rok 1996/1997

     Školský rok sme otvorili svätou omšou v priestoroch školy, ktorú slúžil p.kaplán Miloš Pekarčík. V tomto školskom roku školu spolu navštevovalo 633 žiakov.
     Tento rok bol bohatý na mnohé podujatia a aktivity, ktoré sme organizovakli pre našich žiakov, ale aj rodičov. V spolupráci s rodičovskou radou sme pripravili oslavu sviatku sv.Mikuláša, ku dňu Matiek, k výročiu úmrtia Štefana Mnoheľa, ako aj každoročný juniáles s bohatým zábavným programom, ktorého sa zúčastnilo 1500 účastníkov zo školy i sídliska Juh.
     Uskutočnili sme už V. ročník speváckych zborov z cirkevných škôl, ako aj recitačnú súťaž kresťanskej poézie a prózy s 80 súťažiacimi z celého nášho regiónu.
     Ukončenie školského roka - 28. jún 1997 spoločnou svätou omšou v našej škole. 

     Školský rok 1997/1998

     Školský rok sme začali svätou omšou, ktorú slúžil p.kaplán Róbert Slotka.
     V základnej škole v tomto školskom roku bolo spolu 621 žiakov.
     Naša základná škola pripravila VI. ročník speváckych zborov cirkevných škôl, podobne aj III. Ročník organového koncertu žiakov ZUŠ zo Slovenska, ktorý sa konal v konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade.
     Výnimočne pekné počasie prilákalo na Juniáles našej školy takmer 2000 detí i dospelých z blízkych sídlisk Popradu.
     Nechýbali ani koncerty žiakov našej ZUŠ. Deti sa predstavili hrou na jednotlivé hudobné nástroje. Našu školu navštívilo 30 detí a učiteľov z poľského Rzsesowa a prežili spoločne s našimi deťmi 5 dní v škole i v nádhernej prírode v oblasti Tatier.
     Počas letných prázdnin sme v našej ZŠ poskytli priestor pre niekoľko skupín, ktoré organizovali letné kresťanské prázdninové tábory.
     Školský rok 1997/98 sme ukončili 26. júna 1998 spoločnou ďakovnou svätou omšou v našej ZŠ. V ten istý deň popoludní sa väčšina žiakov učiteľov i rodičov zúčastnila na posviacke nového kostola sv.Cyrila Metoda na sídlisku Juh, ktorú vykonal Mons. František Tondra, sídelný biskup spišskej diecézy.

     Školský rok 1998/1999

     Školský rok sme otvorili svätou omšou v priestoroch školy, ktorú celebroval p.kaplán Dušan Galica. V tomto školskom roku školu navštevovalo spolu 593 žiakov v 22 triedach.
     Aj v tomto školskom roku sme organizovali tieto podujatia: VII. ročník prehliadky speváckych zborov cirkevných škôl, III. ročník organového koncertu ZUŠ, oblastnú súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy.
     Naďalej máme družobný kontakt s Gymnáziom školských bratov z Bratislavy aj so súkromnou katolíckou školou z Poľska (Rzsesow), ktorú v júni na štyri dni navštívili 26 žiaci a 4 učitelia našej školy. V júni sme ešte organizovali pre žiakov našej školy výlet do Paríža, ktorého sa zúčastnilo 35 detí. Zájazd organizoval p.zást.riad.Štefan Hric.
     V júni tiež žiaci 2.stupňa navštívili Divadlo Janka Borodáča v Košiciach, kde si pozreli muzikál "Oliver Twist".
     Ukončenie školského roka bolo 30. júna 1999 v našej základnej škole.

     Školský rok 1999/2000 

     Začiatok školského roka sme otvorili účasťou na spoločnej svätej omši v priestoroch našej školy. Svätú omšu celebroval p.kaplán Dušan Galica.
     Školu navštevovalo v tomto školskom roku 615 žiakov.
     So seleziánmi sme pripravili sviatok sv.Mikuláša. K cirkevným sviatkom odzneli hudobno-recitačné pásma, ktoré pripravovali žiaci a učitelia ZUŠ.
     Začiatkom septembra navštívil našu školu duchovný otec Delgado Hernandez, generálny sekretár Medzinárodnej organizácie pre katolícke školstvo z Bruselu.
     Na Slovensku sa zároveň zúčastnil osláv 150. výročia založenia Učiteľského katolíckeho ústavu v Spišskom Podhradí na Spišskej kapitule.
     29. a 30. marca sa v Poprade konalo celoslovenské valné zhromaždenie katolíckych škôl, ktoré pomáhala organizovať aj naša ZŠ.
     30. marca žiaci našej školy v rámci programu "Škola škole" pripravili hudobný program pre žiakov ZŠ Francisciho I.
     7. apríla 2000 učitelia a pracovníci školy oslávili sviatok Jána de la Salle, zakladateľa cirkevných škôl, účasťou na svätej omši v kostole sv. Cyrila a Metoda. Pre žiakov 5. a 6. ročníka sme zorganizovali zdravotný pobyt pri mori - škola v prírode v Taliansku - Lido di Spina v čase od 9. júna do 18. júna 2000.
     Školský rok sme ukončili 30. júna 2000 ďakovnou svätou omšou v kostole svätého Cyrila a Metoda na Juhu.